Logo BIP

Zarządzenie Nr 15/07 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 12 października 2007 r. w sprawie powołania komisji do opiniowania wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Zarządzenie Nr 15/07
Wójta Gminy Bartniczka
z dnia 12 października 2007 r.

w sprawie powołania komisji do opiniowania wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) w związku z § 10 uchwały Nr XIX/91/05 Rady Gminy Bartniczka z dnia 22 marca 2005 r.

zarządzam , co następuje :

§1. Powołuje się komisję do opiniowania wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bartniczka w następującym składzie:

1. Józef Stajszczak - Przewodniczący
2. Kazimierz Zawisza - członek
3. Mirosław Wołojewicz - członek
4. Marzena Łupińska - członek
5. Urszula Krzykalska - członek.

§2. Traci moc zarządzenie Wójta Gminy Bartniczka nr 4/05 z dnia 20 kwietnia 2005 r.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.