Logo BIP

ZARZĄDZENIE Nr 7/2007 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 15 maja 2007 roku w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

ZARZĄDZENIE Nr 7/2007

Wójta Gminy Bartniczka z dnia 15 maja 2007 roku
w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 roku Nr 147, poz. 1231 z późn. zm. ) Wójt Gminy Bartniczka


zarządza co następuje:


§ 1. Zmienia się skład osobowy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołanej zarządzeniem nr 2/2006 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 20 marca 2006 roku.
W skład komisji wchodzą następujące osoby
1)Jakubowska Maria - Przewodnicząca
2)Witulska Ewa - Członek
3)Jurkiewicz Anna - Członek
4) Krzykalska Urszula - Członek
5) Kamiński Benedykt - Członek
6) Skarżyński Miłosz - Członek

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.