Logo BIP

PISMO OKÓLNE NR 1/2007 Wójta Gminy Bartniczka Z dnia 20 lipca 2007 roku w sprawie zmiany regulaminu pracy Urzędu Gminy Bartniczka

PISMO OKÓLNE NR 1/2007
Wójta Gminy Bartniczka
Z dnia 20 lipca 2007 roku

w sprawie zmiany regulaminu pracy Urzędu Gminy Bartniczka

Na podstawie art. 129 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy z póź. zmianami (Dz. U. z 1998 roku Nr 21, poz. 94) wprowadzam następujące zmiany:

§ 1. W regulaminie pracy Urzędu Gminy w Grążawach ustalonym Pismem Okólnym Nr 1/96 z dnia 15 listopada 1996 r. w dziale III – Określenie czasu pracy § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Rozkład czasu pracy dla pracowników administracyjnych w poszczególnych dniach tygodnia wynosi:
- poniedziałek, środa, czwartek i piątek od godz. 715 do godz. 1515 .
- wtorek od godz. 800 do godz. 1600 .
§ 2. Pismo okólne wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2007 roku.