Logo BIP

ZARZĄDZENIE Nr 6/2007 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 15 maja 2007 roku w sprawie odwołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

ZARZĄDZENIE Nr 6/2007
Wójta Gminy Bartniczka
z dnia 15 maja 2007 roku

w sprawie odwołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 roku Nr 147, poz. 1231 z późn. zm. ) Wójt Gminy Bartniczka


zarządza co następuje:

§ 1. Odwołuje się następujących członków Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, której skład ustalony został zarządzeniem nr 2/2006
Wójta Gminy Bartniczka z dnia 20 marca 2006 roku
1) Pana Stanisława Nadarzewskiego
2) Pana Piotra Szweda

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.