Logo BIP

Zarządzenie Nr 5/07 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 14 maja 2007 r. Zmieniająca uchwałę Nr V/18/07 Rady Gminy Bartniczka z dnia 29.03.2007 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2007.

Zarządzenie Nr 5/07

Wójta Gminy Bartniczka z dnia 14 maja 2007 r.
Zmieniająca uchwałę Nr V/18/07 Rady Gminy Bartniczka z dnia 29.03.2007 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 200
7.

 

Na podstawie art.30 ust.2,pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r „o samorządzie gminnym”/Dz. U z 2001 r. Nr 142,poz 1591 z późn. zm./ oraz art. 188 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. ”o finansach publicznych” /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./ Wójt Gminy Bartniczka
zarządza co następuje:


W uchwale Nr V/18/07 z dnia 29.03.2007 r. wprowadza się zmiany jak poniżej:


§ 1.Dokonać zmiany dochodów:
kwotę dochodów 8.853.396 zł zastępuje się kwotą 8.974.206 zł
wg załącznika nr 1 część tabelaryczna i opisowa
w tym: dotacje na zadania zlecone wg załącznika nr 3 1.859.319 zł
dotacje na zadania własne 350.812 zł

§ 2.Dokonać zmiany wydatków:
kwotę wydatków 9.134.313 zł zastępuje się kwotą 9.255.123 zł
wg załącznika nr 2 z częścią opisową

§ 3.Dokonać przeniesień wydatków według załącznika nr 4
z częścią opisową

§ 4. Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w sposób zwyczajowo przyjęty.