Logo BIP

Zarządzenie Nr 3/07 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 30 marca 2007 r. Zmieniająca uchwałę Nr V/18/07 Rady Gminy Bartniczka z dnia 29.03.2007 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2007.

Zarządzenie Nr 3/07

Wójta Gminy Bartniczka z dnia 30 marca 2007 r.

Zmieniająca uchwałę Nr V/18/07 Rady Gminy Bartniczka z dnia 29.03.2007 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2007.

 

Na podstawie art.30 ust.2,pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r „o samorządzie gminnym”/Dz. U z 2001 r. Nr 142,poz 1591 z późn. zm./ oraz art. 188 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. ”o finansach publicznych”
/Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./ Wójt Gminy Bartniczka
zarządza co następuje:


W uchwale Nr V/18/07 z dnia 29.03.2007 r. wprowadza się zmiany
jak poniżej:


§ 1.Dokonać zmiany dochodów:
kwotę dochodów 8.741.593 zł zastępuje się kwotą 8.853.396 zł
wg załącznika nr 1 część tabelaryczna i opisowa
w tym: dotacje na zadania zlecone 1.767.218 zł
dotacje na zadania własne 322.103 zł

§ 2. Dokonać zmiany wydatków:
kwotę wydatków 9.022.510 zł zastępuje się kwotą 9.134.313 zł
wg załącznika nr 2 z częścią opisową


§ 3. Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu
na tablicy ogłoszeń w sposób zwyczajowo przyjęty.