Logo BIP

Zarządzenie Nr 2/07 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 12 marca 2007 roku w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bartniczka za 2006 rok

Zarządzenie Nr 2/07
Wójta Gminy Bartniczka
z dnia 12 marca 2007 roku

w sprawie opracowania rocznego sprawozdania z wykonania budżetu  Gminy Bartniczka za 2006 rok


Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) art. 30 ust.1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. Z 2005r. Nr 190, poz. 1606) zarządzam co następuje:
§ 1
Realizując uchwałę nr XXVI/121/06 Rady Gminy Bartniczka z dnia 28 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu jako Wójt Gminy Bartniczka za 2006 rok.
§ 2
Realizacja dochodów i wydatków budżetowych oraz wynikających z różnicy pomiędzy osiągniętymi dochodami a wykonanymi wydatkami deficyt przedstawia się następująco:
1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie 9.462.133,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 9.496.575,80 zł. Co stanowi 100,36% planu
2. Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie 9.589.589 zł. Wykonano w wysokości: 9.400.961,56 zł. Co stanowi 98,03% planu
1) wykonanie wydatków bieżących wyniosło: 8.517.042,76 zł, tj. 98,6 zakładanego planu.
2) wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 883.918,80 zł, tj. 98,4% zakładanego planu.
3. Deficyt budżetu zaplanowany w wysokości 127.456 zł. Wyliczono nadwyżkę budżetową w kwocie 95.641,24 zł.


§ 3

Realizacja planów finansowych przedstawia się następująco:
1. Plan dotacji zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych innymi ustawami wyniósł: 1.868.304 zł., a został zrealizowany w kwocie 1.867.478,61 zł. , co stanowi 99,9% zakładanego planu.
2. Ustalono 40.000 zł na zwalczanie problemów alkoholowych wykonano następująco :
Plan wydatków:40.000 zł., wykonanie: 36.690 zł.
3. Plan i wykonanie przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wyniósł:
1) plan przychodów: 8.220 zł., wykonanie: 14.667,49 zł.
2) plan wydatków: 50.000 zł., wykonanie: 6.008,00 zł.
§ 4

1. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 rok Radzie Gminy Bartniczka

2.Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 rok przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół w Toruniu.
§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.