Logo BIP

Zarządzenie Nr 1/07 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 12 lutego 2007 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie gruntu ornego położonego w ...

Zarządzenie Nr 1/07
Wójta Gminy Bartniczka
z dnia 12 lutego 2007 roku

 

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie gruntu ornego położonego w miejscowości Grążawy.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z § 8 ust.1 i ust. 2, § 10, § 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Przetargową w składzie:
Przewodniczący - Benedykt Kamińki
Członkowie: - Władysław Dannes
- Teresa Tylicka

§ 2. Celem Komisji jest przeprowadzenie w dniu 16 lutego 2007 roku przetargu
na wydzierżawienie gruntu ornego, położonego w miejscowości Grążawy, o pow.
0,84 ha, oznaczonego według ewidencji gruntów jako działka Nr 461/2.

§ 3. Do zadań komisji należy:
1. poinformowanie uczestników przetargu o sposobie i trybie przeprowadzenia przetargu,
2. przeprowadzenie przetargu na wydzierżawienie przedmiotowej nieruchomości,
3. sporządzenie protokołu z przeprowadzonego przetargu.

§ 4. Po zakończeniu przetargu wynikiem pozytywnym komisja rozwiązuje się.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.