Logo BIP

Zarządzenie Nr 20/06 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 18 grudnia 2006 r. Zmieniająca uchwałę Nr XXVI/121/06 Rady Gminy Bartniczka z dnia 28.03.2006 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2006.

Zarządzenie Nr 20/06

Wójta Gminy Bartniczka z dnia 18 grudnia 2006 r.
Zmieniająca uchwałę Nr XXVI/121/06 Rady Gminy Bartniczkaz dnia 28.03.2006 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2006.

 

Na podstawie art.30 ust.2,pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r „o samorządzie gminnym”/Dz. U z 2001 r. Nr 142,poz 1591 z późn. zm./ oraz art. 188 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. ”o finansach publicznych”
/Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./ Wójt Gminy Bartniczka
zarządza co następuje:


W uchwale Nr XXVI/121/06 z dnia 28.03.2006 r. wprowadza się zmiany
jak poniżej:


§ 1.Dokonać zmiany dochodów:
kwotę dochodów 9.443.562 zł zastępuje się kwotą 9.462.133 zł
wg załącznika nr 1 część tabelaryczna i opisowa
w tym: dotacje na zadania zlecone-załącznik nr 3 1.868.304 zł
dotacje na zadania własne 522.610 zł

§ 2. Dokonać zmiany wydatków:
kwotę wydatków 9.571.018 zł zastępuje się kwotą 9.589.589 zł
wg załącznika nr 2 z częścią opisową

§ 3.Dokonać przeniesień wydatków według załącznika
nr 4 z częścią opisową

§ 4. Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu
na tablicy ogłoszeń w sposób zwyczajowo przyjęty.