Logo BIP

ZARZĄDZENIE NR 19/2006 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 14 listopada 2006r. w sprawie: opracowania regulaminu organizacyjnego na czas wojny przez urząd gminy i jednostki organizacyjne.

ZARZĄDZENIE NR 19/2006
Wójta Gminy Bartniczka
z dnia 14 listopada 2006r.

w sprawie: opracowania regulaminu organizacyjnego na czas wojny przez urząd gminy i jednostki organizacyjne.

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 1996 r. Nr 13, póz. 74 z późniejszymi zmianami), art.2 i art. 18 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 241, póz. 2416 z późniejszymi zmianami)
zarządzam, co następuje:
§1
Ustala się strukturę regulaminu organizacyjnego na czas wojny dla urzędu gminy oraz jednostek organizacyjnych w stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia .
§2
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1) jednostce organizacyjnej - należy przez to rozumieć, dla której organem założycielskim jest Wójt
Gminy Bartniczka;
2) stanach nadzwyczajnych – należy przez to rozumieć stan wojenny, stan wyjątkowy lub stan klęski żywiołowej wprowadzony na podstawie ustawy, w drodze rozporządzenia w sytuacjach szczególnych zagrożeń, jeśli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające;
3) wojewodzie – należy przez to rozumieć Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego;
4) urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Bartniczka;
5) zadaniach operacyjnych – należy [przez to rozumieć zadania obronne przewidziane do realizacji w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, przekazane przez Wojewodę do organów samorządu terytorialnego, kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich w zakresie ich dotyczącym.
§3
1. Sekretarz Gminy oraz kierownicy jednostek organizacyjnych opracują do dnia 15 listopada 2006r. regulaminy organizacyjne na czas wojny dla podległego urzędu i jednostki organizacyjnej, stosownie do kompetencji wynikających z obowiązujących przepisów prawnych wydanych na czas stanów nadzwyczajnych, zadań wynikających z zakresów działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju, a także zadań operacyjnych na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czas wojny.
2. Regulamin organizacyjny urzędu na czas wojny wprowadza się w życie na podstawie odrębnej decyzji w ramach realizacji zadań operacyjnych.
3. Regulaminy, o którym mowa w § 3 ust.1 należy uzgodnić w nieprzekraczalnym terminie z
Inspektorem ds. obronnych, zarządzania kryzysowego i spraw wojskowych Urzędu Gminy Bartniczka do dnia 15 listopada 2006r.
4. Regulamin organizacyjny urzędu gminy, należy uzgodnić z Dyrektorem Wydziału Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy do dnia 31 listopada 2006 roku.
§4
Regulaminy organizacyjne na czas wojny, o których mowa w niniejszym zarządzeniu opracowuje i przechowuje się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 196 z 2005r., poz. 1631) oraz innymi przepisami wykonawczymi w tym zakresie, wydanymi przez właściwe organy.
§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania