Logo BIP

Zarządzenie nr 18/06 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 14 listopada 2006 r w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2007

Zarządzenie nr 18/06 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 14 listopada 2006 r
w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2007


Na podstawie art.52 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 179 i art. 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2005 Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)


zarządzam, co następuje:


§ 1. Przyjmuję projekt budżetu gminy na 2007 r wraz z objaśnieniami
oraz informacją o stanie mienia komunalnego o treści jak w załącznikach
do niniejszego zarządzenia.


§ 2. Zarządzam przedstawić projekt uchwały budżetowej Regionalnej
Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania oraz
Radzie Gminy Bartniczka do dnia 15 listopada 2006 r


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.