Logo BIP

Zarządzenie Nr 15/06 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 29 września 2006 r.Zmieniająca uchwałę Nr XXVI/121/06 Rady Gminy Bartniczka z dnia 28.03.2006 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2006.

Zarządzenie Nr 15/06

Wójta Gminy Bartniczka z dnia 29 września 2006 r.
Zmieniająca uchwałę Nr XXVI/121/06 Rady Gminy Bartniczkaz dnia 28.03.2006 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2006.


Na podstawie art.30 ust.2,pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r „o samorządzie gminnym”/Dz. U z 2001 r. Nr 142,poz 1591 z późn. zm./ oraz art. 188 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. ”o finansach publicznych”
/Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./ Wójt Gminy Bartniczka
zarządza co następuje:


W uchwale Nr XXVI/121/06 z dnia 28.03.2006 r. wprowadza się zmiany
jak poniżej:


§ 1.Dokonać zmiany dochodów:
kwotę dochodów 8.681.139 zł zastępuje się kwotą 8.690.728 zł
wg załącznika nr 1 część tabelaryczna i opisowa
w tym: dotacje na zadania zlecone 1.309.118 zł
dotacje na zadania własne 326.536 zł

§ 2. Dokonać zmiany wydatków:
kwotę wydatków 8.808.595 zł zastępuje się kwotą 8.818.184 zł
wg załącznika nr 2 z częścią opisową

§ 3.Dokonać przeniesień wydatków według załącznika
nr 3 z częścią opisową

§ 4. Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu
na tablicy ogłoszeń w sposób zwyczajowo przyjęty.