Logo BIP

ZARZĄDZENIE Nr 13/2006 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 21 sierpnia 2006 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Bartniczka

ZARZĄDZENIE Nr 13/2006 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 21 sierpnia 2006 roku
w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Bartniczka

Na podstawie art 33 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z późn. zm.) Wójt Gminy Bartniczka
zarządza, co następuje:

§ 1. W załączniku do zarządzenia Nr 1 /2005 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 17 stycznia 2005r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Bartniczka, wprowadza się następujące zmiany:
1)w § 10 ust 1 po pkt 37 dodaje się pkt 38 i 39 w brzmieniu:
„ 38) ewidencjonowanie działalności gospodarczej, realizowanie innych zadań określonych w ustawie prawo działalności gospodarczej,
39) wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, realizowanie innych zadań określonych w ustawie o przeciwdziałaniu alkoholizmowi,”
2) W § 10 ust 5 po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„7) przeprowadzanie kontroli i realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii .”,
3)§ 11 otrzymuje brzmienie:
„ § 11 Przyznawanie dodatków mieszkaniowych realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.”

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.