Logo BIP

Zarządzenie Nr 12/06Wójta Gminy Bartniczka z dnia 21 sierpnia 2006 r. Zmieniająca uchwałę Nr XXVI/121/06 Rady Gminy Bartniczka z dnia 28.03.2006 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2006.

Zarządzenie Nr 12/06Wójta Gminy Bartniczka z dnia 21 sierpnia 2006 r.
Zmieniająca uchwałę Nr XXVI/121/06 Rady Gminy Bartniczka
z dnia 28.03.2006 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2006.

Na podstawie art.30 ust.2,pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r „o samorządzie gminnym”/Dz. U z 2001 r. Nr 142,poz 1591 z późn. zm./ oraz art. 188 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. ”o finansach publicznych”
/Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./ Wójt Gminy Bartniczka
zarządza co następuje:


W uchwale Nr XXVI/121/06 z dnia 28.03.2006 r. wprowadza się zmiany
jak poniżej:


§ 1.Dokonać zmiany dochodów:
kwotę dochodów 8.643.505 zł zastępuje się kwotą 8.681.139 zł
wg załącznika nr 1 część tabelaryczna i opisowa
w tym: dotacje na zadania zlecone 1.309.118 zł
dotacje na zadania własne 316.947 zł

§ 2. Dokonać zmiany wydatków:
kwotę wydatków 8.770.961 zł zastępuje się kwotą 8.808.595 zł
wg załącznika nr 2 z częścią opisową

§ 3.Dokonać przeniesień wydatków według załącznika
nr 3 z częścią opisową

§ 4. Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu
na tablicy ogłoszeń w sposób zwyczajowo przyjęty.

 


 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta
Nr 12 /06 z dnia z 21.08.2006 r


Zmiany w planie dochodów gminy 2006 r


Lp.
Określenie
Dział
Rozdział
§
Budżet przed
Zmianą
Zwiększenia
Zmniejszenia
Budżet po zmianie
1.
Oświata i Wychowanie
801


7.360
13.684
-
21.044

Szkoły podstawowe

80101

6.360
724
-
7.084

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin


2030
2.110
724
-
2.834

Pozostała działalność

80195

0
12.960
-
12.960

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin


2030
0
12.960
-
12.960
2.
Pomoc społeczna
852


1.450.000
23.950
-
1.473.950

Pozostała działalność

85295

44.800
23.950
-
68.750

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin


2030
44.800
23.950
-
68.750

Podliczenie

 

8.643.505
37.634
-
8.681.139

Część opisowa

Wojewoda Kujawsko-Pomorski Decyzją Nr WFB.I.3011-25/06 z dnia 07.07.2006r,
Nr WFB.I.3011-29/06 z dnia 31.07.2006 r Nr WFB.I.3011-30/06 z dnia 08.08.2006r zwiększył dotacje celowe na 2006 r. dział 801 – Oświata i Wychowanie w kwocie 13.684 zł
w tym: - z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki
szkolne o wartości do 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach
pierwszych szkół podstawowych w roku 2006/2007 (II transza) – 724 zł,
- na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego
młodocianych pracowników - 12.960 zł
dział 852- Pomoc społeczna z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwota 23.950 zł.

 


 


Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta
Nr 12/06 z dnia z 21.08.2006 r

 

Zmiany w planie wydatków gminy 2006 r


Lp.
Określenie
Dział
Rozdział
§
Budżet przed
zmianą
Zwiększenia
Zmniejszenia
Budżet po zmianie
1.
Oświata i Wychowanie
801


3.946.196
13.684
-
3.959.880

Szkoły podstawowe

80101

2.338.726
724
-
2.339.450

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek


4240
12.110
724
-
12.834

Pozostała działalność

80195

21.968
12.960
-
34.928

Zakup usług pozostałych


4300
0
12.960
-
12.960

Pomoc społeczna
852


1.750.400
23.950
-
1.774.350

Pozostała działalność

85295

97.200
23.950
-
121.150

Świadczenia społeczne


3110
97.200
23.950
-
121.150

Podliczenie

 

8.770.961
37.634
-
8.808.595


Część opisowa

Wojewoda Kujawsko-Pomorski Decyzją Nr WFB.I.3011-25/06 z dnia 07.07.2006r,
Nr WFB.I.3011-29/06 z dnia 31.07.2006 r Nr WFB.I.3011-30/06 z dnia 08.08.2006r zwiększył dotacje celowe na 2006 r. dział 801 – Oświata i Wychowanie w kwocie 13.684 zł
w tym: - z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki
szkolne o wartości do 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach
pierwszych szkół podstawowych w roku 2006/2007-724 zł
- na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego
młodocianych pracowników - 12.960 zł
–dział 852- Pomoc społeczna z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwota 23.950 zł,