Logo BIP

Zarządzenie Nr 11/06 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 10 sierpnia 2006 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum ...

Zarządzenie Nr 11/06 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 10 sierpnia 2006 roku
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Jastrzębiu.

Na podstawie art. 5c pkt 2 oraz art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm. )
zarządzam , co następuje :

§ 1. Powołuje się Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu w celu
wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Jastrzębiu w składzie :
1. Pan Wiesław Biegański - przedstawiciel organu prowadzącego
szkołę ( przewodniczący komisji),
2. Pan Leszek Walczak - przedstawiciel organu prowadzącego
szkołę,
3. Pani Mariola Jakubowska - przedstawiciel organu prowadzącego
szkołę,
4. Pani Anna Rumińska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
5. Pan Henryk Kołodziejski - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
6. Pan Stanisław Różyński - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
7. Pani Bernadeta Siennicka - przedstawiciel Rady Pedagogicznej
Publicznego Gimnazjum Jastrzębiu,
8. Pani Agnieszka Kwiatkowska - przedstawiciel Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum w Jastrzębiu,
9. Pani Anna Cieszyńska - przedstawiciel rodziców,
10. Pan Józef Szylkowski - przedstawiciel rodziców,
11. Pani Irena Stankiewicz - przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej – Oddział ZNP w
Grążawach.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.