Logo BIP

Zarządzenie Nr 12/07 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 28 września 2007 r. Zmieniająca uchwałę Nr V/18/07 Rady Gminy Bartniczka z dnia 29.03.2007 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2007.

Zarządzenie Nr 12/07

Wójta Gminy Bartniczkaz dnia 28 września 2007 r.

Zmieniająca uchwałę Nr V/18/07 Rady Gminy Bartniczka z dnia 29.03.2007 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2007.

Na podstawie art.30 ust.2,pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r „o samorządzie gminnym”/Dz. U z 2001 r. Nr 142,poz 1591 z późn. zm./ oraz art. 188 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. ”o finansach publicznych”
/Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./ Wójt Gminy Bartniczka
zarządza co następuje:

W uchwale Nr V/18/07 z dnia 29.03.2007 r. wprowadza się zmiany
jak poniżej:

§ 1.Dokonać zmiany dochodów:
kwotę dochodów 9.128.786 zł zastępuje się kwotą 9.178.885 zł
wg załącznika nr 1 część tabelaryczna i opisowa
w tym: dotacje na zadania zlecone wg. załącznika nr 3 1.871.820 zł
dotacje na zadania własne 525.587 zł

§ 2.Dokonać zmiany wydatków:
kwotę wydatków 9.409.703 zł zastępuje się kwotą 9.459.802 zł
wg załącznika nr 2 z częścią opisową
w tym: a) wydatki majątkowe 687.210 zł
b) wydatki bieżące w wysokości ogółem 8.772.592 zł

§ 3.Dokonać przeniesień wydatków według załącznika nr 4
z częścią opisową

§ 4. Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu
na tablicy ogłoszeń w sposób zwyczajowo przyjęty.