Logo BIP

Zarządzenie Nr 10/07 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie rozszerzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w Urzędzie Gminy Bartniczka

Zarządzenie Nr 10/07
Wójta Gminy Bartniczka
z dnia 28 sierpnia 2007 roku
w sprawie rozszerzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt w Urzędzie Gminy Bartniczka


Na podstawie § 15 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U.Nr 112,poz. 1319 z późn.zm.) w porozumieniu z dyrektorem Archiwum Państwowego w Toruniu

zarządza się ,co następuje:

§1

1. Wprowadza się rozszerzenie „jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów gmin i związków międzygminnych” stanowiący załącznik nr 4 do instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych, ustalonej rozporządzeniem Prezesa rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. (Dz. U. Nr 1112,poz 1319 z późn.zm.)
2. Rozszerzenie jednolitego rzeczowego wykazu akt stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2

Zobowiązuje się pracowników Urzędu Gminy Bartniczka do stosowania wyżej wymienionego jednolitego wykazu akt wraz z rozszerzeniem.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

Załącznik
do Zarządzenia Nr 10/2007
Wójta Gminy Bartniczka
z dnia 28 sierpnia 2007r.

Rozszerzenie jednolitego rzeczowego wykazu akt
(wprowadzonego rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów – Dz.U. z 1999r. Nr 112,poz.1319 z późn.zm.)
WYKAZ HASEŁ KLASYFIKACYJNYCH PIERWSZEGO, DRUGIEGO I TRZECIEGO RZĘDU
Symbole klasyfikacyjne I,II III rzędu Hasła klasyfikacyjne

8 ZDROWIE, POMOC SPOŁECZNA,
OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE w tabeli:

81 POMOC SPOŁECZNA, SPRAWY
OSÓB NEPEŁNOSPRAWNYCH,
OPIEKA NAD DZIEĆMI

818 Świadczenia rodzinne
819 Zaliczka alimentacyjna

Symbole klasyfikacyjne Hasła klasyfikacyjne Kategoria archiwalna Uwagi
II Stopnia podziału IIIStopnia podziału IVStopnia podziału VStopnia podziału W komórceMacierzystej W innych komórkach
81 818819 81838190819181928193 POMOC SPOŁECZNA ,SPRAWY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH,OPIEKA NAD DZIEĆMIŚwiadczenia rodzinneJednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dzieckaZaliczka alimentacyjnaRejestr złożonych wnioskówDecyzje na zaliczkę alimentacyjnąPostępowanie wobec dłużników alimentacyjnychZaświadczenia