Logo BIP

Zarządzenie Nr 9/2007 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 20 lipca 2007 w sprawie: przeprowadzenia okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych

Zarządzenie Nr 9/2007
Wójta Gminy Bartniczka
z dnia 20 lipca 2007

w sprawie: przeprowadzenia okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 17 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 marca 2007 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 55, poz. 361)

Zarządzam co następuje:

§ 1.
1. Przeprowadzenie okresowych ocen kwalifikacyjnych w stosunku do pracowników samorządowych:
1) Urzędu Gminy Bartniczka:
a) zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych,
b) zatrudnionych na podstawie powołania,
c) zatrudnionych na stanowiskach innych niż urzędnicze.
2) zatrudnionych na stanowiskach kierowników gminnych jednostek organizacyjnych:
a) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
b) Gminnej Biblioteki Publicznej
2. Okresowej oceny kwalifikacyjnej dokonuje bezpośredni przełożony ocenianego pracownika wskazany w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy.
3. Okresowej oceny kwalifikacyjnej w stosunku do kierowników gminnych jednostek organizacyjnych wymienionych w ust. 1 pkt 2 dokonuje Wójt.

§ 2.
1. Okresowe oceny kwalifikacyjne przeprowadza się raz na dwa lata za okres od daty poprzedniej oceny do dnia poprzedzającego termin kolejnej oceny.
2. Okresowej oceny kwalifikacyjnej nie przeprowadza się w stosunku do pracowników samorządowych zatrudnionych krócej niż 6 miesięcy, licząc od dnia zatrudnienia.

§ 3.
1. Okresowa ocena kwalifikacyjna pracownika samorządowego jest sporządzona na podstawie:
1) kryteriów obowiązkowych,
2) kryteriów wybranych,
3) ustalonego kryterium dodatkowego, jeżeli takie ustalenie jest niezbędne z uwagi na specyfikę pracy ocenianego.
2. Wybrane kryteria i dodatkowe kryterium oceny zatwierdza Wójt.
3. Wójt może upoważnić Sekretarza Gminy do zatwierdzenia wybranych kryteriów i dodatkowego kryterium oceny.


§ 4.
1. Pierwszą okresową ocenę kwalifikacyjną pracowników samorządowych należy przeprowadzić najpóźniej do dnia 10 października 2007 roku za okres od 15 maja do 30 września 2007 roku.
2. Pierwszą okresową ocenę kwalifikacyjną pracowników samorządowych należy przeprowadzić w terminach ustalonych w harmonogramie, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 5.
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy oraz odpowiednio kierownikom komórek organizacyjnych.

§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania