Logo BIP

Zarządzenie Nr 6/06 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 31 maja 2006 r. Zmieniająca uchwałę Nr XXVI/121/06 Rady Gminy Bartniczka z dnia 28.03.2006 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2006.

Zarządzenie Nr 6/06 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 31 maja 2006 r.
Zmieniająca uchwałę Nr XXVI/121/06 Rady Gminy Bartniczka z dnia 28.03.2006 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2006.

Na podstawie art.30 ust.2,pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r „o samorządzie gminnym”/Dz. U z 2001 r. Nr 142,poz 1591 z późn. zm./ oraz art. 188 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. ”o finansach publicznych”
/Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./ Wójt Gminy Bartniczka
zarządza co następuje:


W uchwale Nr XXVI/121/06 z dnia 28.03.2006 r. wprowadza się zmiany
jak poniżej:


§ 1.Dokonać zmiany dochodów:
kwotę dochodów 8.599.796 zł zastępuje się kwotą 8.622.996 zł
wg załącznika nr 1 część tabelaryczna i opisowa
w tym: dotacje na zadania zlecone 1.309.118 zł
dotacje na zadania własne 271.203 zł

§ 2. Dokonać zmiany wydatków:
kwotę wydatków 8.727.252 zł zastępuje się kwotą 8.750.452 zł
wg załącznika nr 2 z częścią opisową

§ 3.Dokonać przeniesień wydatków według załącznika
nr 3 z częścią opisową

§ 4. Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu
na tablicy ogłoszeń w sposób zwyczajowo przyjęty.

 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta
Nr 6/06 z dnia z 31.05.2006 r


Zmiany w planie dochodów gminy 2006 r


Lp.
Określenie
Dział
Rozdział
§
Budżet przed
Zmianą
Zwiększenia
Zmniejszenia
Budżet po zmianie
1.
Pomoc społeczna
852


1.420.800
23.200
-
1.444.000

Składki na ubezpieczenia
Zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. społ.

85213

3.700
500
-
4.200

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
ustawami


2010
3.700
500
-
4.200

Pozostała działalność

85295

22.100
22.700
-
44.800

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
Własnych zadań bieżących gmin


2030
22.100
22.700
-
44.800

Podliczenie

 

8.599.796
23.200
-
8.622.996

Część opisowa

Wojewoda Kujawsko-Pomorski Decyzją Nr WFB.I.3011-12/06 z dnia 11.05.2006,
Nr WFB.I.3011-15/06 z dnia 24.05.2006 zwiększył dotacje celowe na 2006 r.
dział 852- Pomoc społeczna z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kwota 22.700 zł, oraz kwotę 500 zł na refundację zasiłku wraz ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne przeznaczone osobie bezdomnej.
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy
Bartniczka Nr 6/06 z dnia 31.05.06 r

Zmiany w planie wydatków gminy 2006 r.
Lp.
Określenie
Dział
Rozdz.
§
Budżet przed
Zmianą
Zwiększenia
Zmniejszenia
Budżet po
zmianie
1.
Administracja Publiczna
750


873.700
23.000
23.000
873.700

Urzędy Gmin

75023

747.400
23.000
23.000
747.400

Wynagrodzenia osobowe pracowników


4010
459.550
-
23.000
436.550

Dodatkowe wynagrodzenia roczne


4040
22.990
19.000
-
41.990

Składki na ubezpieczenia społecz


4110
73.480
3.530
-
77.010

Składki na Fundusz Pracy


4120
10.340
470
-
10.810
2.
Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa
754


68.000
3.000
3.000
68.000

Ochotnicze Straże Pożarne

75412

68.000
3.000
3.000
68.000

Zakup materiałów i wyposażenia


4210
30.168
-
3.000
27.168

Zakup usług pozostałych


4300
6.000
1.500
-
7.500

Różne opłaty i składki


4430
2.500
1.500
-
4.000
3.
Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
756


5.000
2.700
2.700
5.000

Pobór podatków opłat nie podatkowych należności budż

75647

5.000
2.700
2.700
5.000

Zakup materiałów i wyposażenia


4210
4.000
-
2.700
1.300

Zakup usług pozostałych


4300
1.000
2.700
-
3.700
4.
Pomoc Społeczna
852


1.744.400
2.400
2.400
1.744.400

Ośrodki Pomocy Społecznej

85219

191.000
-
2.400
188.600

Zakup usług pozostałych


4300
9.000
-
2.400
6.600

Pozostała działalność

85295

94.800
2.400
-
97.200

Świadczenia społeczne


3110
94.800
2.400
-
97.200
5.
Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
921


332.800
1.200
1.200
332.800

Biblioteki

92116

89.108
1.200
1.200
89.108

Zakup materiałów i wyposażenia


4210
8.000
-
1.200
6.800

Zakup energii


4260
672
1.200
-
1.872

Podliczenie

 

8.750.452
32.300
32.300
8.750.452
Część opisowa
1.W dziale 750-Administracja Publiczna przeniesiono kwotę 23.000 zł z § wynagrodzenia
osobowe pracowników na dodatkowe wynagrodzenia roczne.
2. W dziale 754- Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa przeniesiono kwotę
3.000 zł z § Zakup materiałów i wyposażenia na zakup usług pozostałych 1.500 zł, oraz
różne opłaty i składki 1.500 zł
3. W dziale 756- Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem kwotę 2.700zł
z § Zakup materiałów i wyposażenia na zakup usług pozostałych.
4.W dziale 852 - Pomoc Społeczna kwota 2.400 zł wynagrodzenia za prace społeczno
użyteczne sklasyfikować w rozdziale 85295-Pozostała działalność § Świadczenia społeczne
-Wydział Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Bydgoszczy przekazał stanowisko Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16.03.06
5.W dziale- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego- Biblioteki przenosi się kwotę
1.200 zł z § Zakup materiałów i wyposażenia na zakup energii.