Logo BIP

Zarządzenie Nr 5/06 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 11 maja 2006 r. Zmieniająca uchwałę Nr XXVI/121/06 Rady Gminy Bartniczka z dnia 28.03.2006 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2006.

Zarządzenie Nr 5/06
Wójta Gminy Bartniczka z dnia 11 maja 2006 r.
Zmieniająca uchwałę Nr XXVI/121/06 Rady Gminy Bartniczka z dnia 28.03.2006 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2006.

Na podstawie art.30 ust.2,pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r „o samorządzie gminnym”/Dz. U z 2001 r. Nr 142,poz 1591 z późn. zm./ oraz art. 188 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. ”o finansach publicznych”
/Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./ Wójt Gminy Bartniczka zarządza co następuje:

W uchwale Nr XXVI/121/06 z dnia 28.03.2006 r. wprowadza się zmiany jak poniżej:
§ 1.Dokonać zmiany dochodów:
kwotę dochodów 8.538.542zł zastępuje się kwotą 8.599.796 zł wg załącznika nr 1 część tabelaryczna i opisowa w tym: dotacje na zadania zlecone 1.308.618 zł
dotacje na zadania własne 248.503 zł
§ 2. Dokonać zmiany wydatków:
kwotę wydatków 8.665.998 zł zastępuje się kwotą 8.727.252 zł
wg załącznika nr 2 z częścią opisową

§ 3. Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w sposób zwyczajowo przyjęty.


 


Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta
Nr 5/06 z dnia z 11.05.2006 r


Zmiany w planie dochodów gminy 2006 r


Lp.
Określenie
Dział
Rozdział
§
Budżet przed
Zmianą
Zwiększenia
Zmniejszenia
Budżet po zmianie
1.
Edukacyjna opieka
wychowawcza
854


23.449
61.254
-
84.703

Pomoc materialna dla uczniów

85415

23.449
61.254
-
84.703

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
Własnych zadań bieżących gmin


2030
23.449
61.254
-
84.703

Podliczenie

 

8.538.542
61.254
-
8.599.796

Część opisowa

Wojewoda Kujawsko-Pomorski Decyzją Nr WFB.I.3011-10/06 z dnia 26.04.2006 zwiększył dotacje celowe na 2006 r. –dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w okresie do czerwca 2006 r .

 


 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta
Nr 5/06 z dnia z 11.05.2006 r

 

Zmiany w planie wydatków gminy 2006 r


Lp.
Określenie
Dział
Rozdział
§
Budżet przed
Zmianą
Zwiększenia
Zmniejszenia
Budżet po zmianie
1.
Edukacyjna opieka
wychowawcza
854


23.449
61.254
-
84.703

Pomoc materialna dla uczniów

85415

23.449
61.254
-
84.703

Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów


3240
23.449
61.254
-
84.703

Podliczenie

 

8.665.998
61.254
-
8.727.252


Część opisowa

Wojewoda Kujawsko-Pomorski Decyzją Nr WFB.I.3011-10/06 z dnia 26.04.2006 zwiększył  dotacje celowe na 2006 r. –dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w okresie do czerwca 2006 r ,wprowadzenie zmian po stronie wydatków w paragrafach 3240.