Logo BIP

Zarządzenie Nr 4/06 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 9 maja 2006 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie lokalu użytkowego – świetlicy we wsi ...

Zarządzenie Nr 4/06
Wójta Gminy Bartniczka
z dnia 9 maja 2006 roku
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na wydzierżawienie lokalu użytkowego – świetlicy we wsi Radoszki

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z § 8 ust.1 i ust. 2, § 10, § 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Przetargową w składzie:
Przewodniczący - Benedykt Kamiński
Członkowie: - Alojzy Siedlikowski
- Teresa Tylicka
§ 2. Celem komisji jest przeprowadzenie w dniu 17 maja 2006 roku przetargu
na wydzierżawienie lokalu użytkowego – świetlicy we wsi Radoszki, usytuowanego na
działce nr 328/1, położonej w obrębie wsi Radoszki, o pow. użytkowej 261,84 m kw.
(sali i klubu wraz z pomieszczeniami przynależnymi).

§ 3. Do zadań komisji należy:
1.poinformowanie uczestników przetargu o sposobie i trybie przeprowadzenia przetargu,
2.przeprowadzenie przetargu na wydzierżawienie przedmiotowego lokalu,
3.sporządzenie protokołu z przeprowadzonego przetargu.

§ 4. Po zakończeniu przetargu wynikiem pozytywnym komisja rozwiązuje się.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.