Logo BIP

Zarządzenie Nr 3/06 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 30 marca 2006 r. Zmieniająca uchwałę Nr XXVI/121/06 Rady Gminy Bartniczka z dnia 28.03.2006 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2006.

Zarządzenie Nr 3/06
Wójta Gminy Bartniczka z dnia 30 marca 2006 r.
Zmieniająca uchwałę Nr XXVI/121/06 Rady Gminy Bartniczka z dnia 28.03.2006 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2006.
Na podstawie art.30 ust.2,pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r „o samorządzie gminnym”/Dz. U z 2001 r. Nr 142,poz 1591 z późn. zm./ oraz art. 188 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. ”o finansach publicznych”
/Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./ Wójt Gminy Bartniczka zarządza co następuje:
W uchwale Nr XXVI/121/06 z dnia 28.03.2006 r. wprowadza się zmiany
jak poniżej:
§ 1.Dokonać zmiany dochodów:
kwotę dochodów 8.583.242zł zastępuje się kwotą 8.538.542 zł
wg załącznika nr 1 część tabelaryczna i opisowa
w tym: dotacje na zadania zlecone załącznik nr 3 1.308.618 zł
dotacje na zadania własne 187.249 zł
§ 2. Dokonać zmiany wydatków:
kwotę wydatków 8.710.698 zł zastępuje się kwotą 8.665.998 zł
wg załącznika nr 2 z częścią opisową
§ 3. Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu
na tablicy ogłoszeń w sposób zwyczajowo przyjęty.

 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta
Nr 3/06 z dnia z 30.03.2006 r

Zmiany w planie dochodów gminy 2006 r

Lp.
Określenie
Dział
Rozdział
§
Budżet przed
Zmianą
Zwiększenia
Zmniejszenia
Budżet po zmianie
1.
Administracja Publiczna
750


56.000
900
-
56.900

Urzędy Wojewódzkie

75011

51.600
900
-
52.500

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami


2010
51.600
900
-
52.500
2.
Pomoc Społeczna
852


1.466.400
400
46.000
1.420.800

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. społ.

85213

3.300
400
-
3.700

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami


2010
3.300
400
-
3.700

Zasiłki i pomoc w naturze
oraz składki na ubezpieczenia społeczne

85214

160.000
-
46.000
114.000

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
Własnych zadań bieżących gmin


2030
132.300
-
46.000
86.300

Podliczenie

 

8.583.242
1.300
46.000
8.538.542

Część opisowa
Wojewoda Kujawsko-Pomorski Decyzją Nr WFB.I-3011/W/1/06 z dnia 21.03.2006 opracował układ wykonawczy budżetu wynikający z wielkości dochodów i wydatków części 85/04 budżetu państwa – wpłynął do gminy 27.03.br
Naniesione zmiany do budżetu stanowią różnice do umieszczonych kwot dotacji na podstawie projektu budżetu

 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta
Nr 3/06 z dnia z 30.03.2006 r


Zmiany w planie wydatków gminy 2006 r

Lp.
Określenie
Dział
Rozdział
§
Budżet przed
Zmianą
Zwiększenia
Zmniejszenia
Budżet po zmianie
1.
Administracja Publiczna
750


56.000
900
-
56.900

Urzędy Wojewódzkie

75011

51.600
900
-
52.500

Zakup usług pozostałych


4300
1.550
900
-
2.450
2.
Pomoc Społeczna
852


1 .766.800
400
46.000
1.721.200

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. społ.

85213

3.300
400
-
3.700

Składki na ubezpieczenia zdrowotne


4130
3.300
400
-
3.700

Zasiłki i pomoc w naturze
oraz składki na ubezpieczenia społeczne

85214

195.000
-
46.000
149.000

Świadczenia społeczne


3110
195.000
-
46.000
149.000

Podliczenie

 

8.710.698
1.300
46.000
8.665.998


Część opisowa
Wojewoda Kujawsko-Pomorski Decyzją Nr WFB.I-3011/W/1/06 z dnia 21.03.2006 opracował układ wykonawczy budżetu wynikający z wielkości dochodów i wydatków części 85/04 budżetu państwa –zmiany po stronie dochodów spowodowały wprowadzenie zmian po stronie wydatków w paragrafach