Logo BIP

ZARZĄDZENIE Nr 2/2006 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 20 marca 2006 roku w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

ZARZĄDZENIE Nr 2/2006
Wójta Gminy Bartniczka
z dnia 20 marca 2006 roku
w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 roku Nr 147, poz. 1231 z późn. zm. ) Wójt Gminy Bartniczka
zarządza co następuje:
§ 1. Zmienia się skład osobowy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołanej uchwałą Nr 29/53/01 Zarządu Gminy w Grążawach z dnia 03 października 2001 roku.
2. W skład komisji wchodzą następujące osoby
1)Jakubowska Maria- Przewodnicząca
2)Witulska Ewa - Członek
3)Cackowska Anna - Członek
4) Krzykalska Urszula - Członek
5) Kamiński Benedykt - Członek
6) Szwed Piotr - Członek
7) Nadarzewski Stanisław - Członek
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.