Logo BIP

ZARZĄDZENIE Nr 1/2006 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 20 marca 2006 roku w sprawie odwołania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2006
Wójta Gminy Bartniczka
z dnia 20 marca 2006 roku
w sprawie odwołania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 roku Nr 147, poz. 1231 z późn. zm. ) Wójt Gminy Bartniczka
zarządza co następuje:
§ 1. Odwołuje się następujących członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, której skład ustalony został uchwałą Nr 29/53/01 Zarządu Gminy w Grążawachz dnia 3 października 2001 roku:
1) Pana Kazimierza Zawiszę,
2) Panią Marzenę Łupińską,
3) Panią Bożenę Gościniak,
4) Panią Gabrielę Chyżyńską.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.