Logo BIP

Zarządzenie Nr 28/05 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 19.12.2005 r. w sprawie powołania w Urzędzie Gminy Bartniczka komisji przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowania o ...

Zarządzenie Nr 28/05
Wójta Gminy Bartniczka
z dnia 19.12.2005 r.

w sprawie powołania w Urzędzie Gminy Bartniczka komisji przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Urzędzie Gminy Bartniczka, zwanym dalej „Urzędem”, powołuje się komisję przetargową do przygotowywania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i usługę :
1.Oleju napędowego oraz innych olejów dla potrzeb Gminy Bartniczka w 2006 roku.
2.Węgla kamiennego oraz miału węglowego dla poptrzeb gminy Bartniczka w 2006 r.
3.Odśnieżania dróg gminnych na terenie gminy Bartniczka w 2006 r.
zwaną dalej "komisją".

§ 2. 1. W skład komisji wchodzą:
1) Pan Marek Ojdowski - Przewodniczacy,
2) Pani Gabriela Chyżyńska - Sekretarz,
3) Pani Teresa Tylicka - Członek
2. Wójt Gminy, na wniosek Przewodniczącego, może zaprosić do udziału w pracach komisji inne osoby, jeśli dokonanie oceny ofert lub innych czynności w postępowaniu wymaga wiadomości specjalnych. Osoby te występują w charakterze biegłych (rzeczoznawców).
3. Na posiedzeniach komisji obecne mogą być także inne osoby niż wymienione w ust. 1 i 2, zaproszone przez Wójta Gminy.
4. Osobom wymienionym w ust. 2 i 3 nie przysługuje prawo głosu.

§ 3. 1. Niezwłocznie po zapoznaniu się komisji z oświadczeniami lub dokumentami złożonymi przez oferentów członkowie komisji składają pisemne oświadczenia o zaistnieniu lub braku istnienia okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177), zwanej dalej "ustawą".
2. W przypadku złożenia przez członka komisji oświadczenia o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1, niezłożenia przez niego oświadczenia albo złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą, Przewodniczący komisji niezwłocznie wyłącza członka komisji z dalszego udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Informację o wyłączeniu członka komisji Przewodniczący komisji przekazuje Wójtowi Gminy, który w miejsce wyłączonego członka może powołać nowego członka komisji.
3. Wobec przewodniczącego komisji czynności wyłączenia dokonuje bezpośrednio Wójt Gminy. Przepis ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
4. Członek komisji, z zastrzeżeniem ust. 1, jest obowiązany w każdym czasie wyłączyć się z udziału w pracach komisji niezwłocznie po powzięciu wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1, o czym informuje Przewodniczącego komisji. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 4. Członkowie komisji przetargowej mają obowiązek rzetelnego i obiektywnego wykonywania powierzonych im czynności. W realizacji powierzonych czynności członkowie komisji kierują się wyłącznie przepisami prawa, posiadaną wiedzą i doświadczeniem.

§ 5. Tryb pracy komisji określa regulamin stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 6. 1. Obsługę komisji zapewniają pracownicy Urzędu, wyznaczeni przez Wójta Gminy.
2. Na wniosek Przewodniczącego Wójt Gminy wyznacza podległych mu pracowników w szczególności do opracowania projektów niezbędnych w pracach komisji, w tym projektów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zaproszenia do składania ofert albo zapytania o cenę.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

:: powrót