Logo BIP

Zarządzenie Nr 27/05 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 19 grudnia 2005 r. Zmieniająca uchwałę Nr XVII/83/04 Rady Gminy w Grążawach z dnia 29.12.2004 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2005.

Zarządzenie Nr 27/05
Wójta Gminy Bartniczka
z dnia 19 grudnia 2005 r.
Zmieniająca uchwałę Nr XVII/83/04 Rady Gminy w Grążawach z dnia 29.12.2004 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2005.

 

Na podstawie art.30 ust.2,pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r „o samorządzie gminnym”/Dz. U z 2001 r. Nr 142,poz 1591 z późn. zm./ oraz art. 128 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. ”o finansach publicznych”
/Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm./ Wójt Gminy Bartniczka
zarządza co następuje:


W uchwale Nr XVII/83/04 z dnia 29.12.2004r.wprowadza się zmiany
jak poniżej:


§ 1.Dokonać przeniesień wydatków według załącznika Nr 1
z częścią opisową

§ 2. Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu
na tablicy ogłoszeń w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta
Nr 27/05 z dnia z 19.12.2005 r


Przeniesienia w planie wydatków gminy 2005 r


Lp.
Określenie
Dział
Rozdział
§
Budżet przed
Zmianą
Zwiększenia
Zmniejszenia
Budżet po zmianie
2.
Oświata i wychowanie
801


4.071.942
52.236
52.236
4.071.942

Szkoły Podstawowe

80101

2.429.599
45.000
35.000
2.439.599

Wynagrodzenia osobowe pracowników


4010
1.245.498
-
20.000
1.225.498

Składki na ubezpieczenia społeczne


4110
276.436
-
15.000
261.436

Zakup materiałów i wyp


4210
147.322
45.000
-
192.322

Gimnazja

80110

1.191.811
-
10.000
1.181.811

Wynagrodzenia osobowe pracowników


4010
715.643
-
10.000
705.643

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

80103

190.344
7.100
7.236
190.208

Wynagrodzenia osobowe pracowników


4010
117.800
-
7.236
110.564

Zakup materiałów i wyp


4210
10.000
3.000
-
13.000

Zakup usług pozostałych


4270
2.000
4.100
-
6.100


Pozostała działalność

80195

22.068
136
-
22.204

Wynagrodzenia bezosobowe pracowników


4170
100
136
-
236
2.
Ochrona Zdrowia
851


38.000
590
590
38.000

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

85154

38.000
590
590
38.000

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych


3030
7.010
-
250
6.760

Składki na ubezpieczenia społeczne


4110
700
-
140
560

Zakup materiałów i wyp


4210
2.990
-
200
2.790

Zakup usług pozostałych


4300
11.790
490
-
12.280

Podróże służbowe krajowe


4410
300
100
-
400
3.
Pomoc Społeczna
852


1.569.247
4.000
4.000
1.569.247

Ośrodki Pomocy Społecznej

85219

200.140
4.000
-
204.140

Zakup materiałów i wyp


4210
10.000
4.000
-
14.000

Dodatki mieszkaniowe

85215

40.000
-
4.000
36.000

Świadczenia społeczne


3110
40.000
-
4.000
36.000

Podliczenie

 

10.418.210
56.826
56.826
10.418.210

Część opisowa
Przeniesienia środków w poszczególnych rozdziałach dotyczą realizacji zadań bieżących gminy.