Logo BIP

Zarządzenie Nr 26/05 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie: upoważnienia pracownika do załatwiania spraw wynikających z ustawy prawo działalności gospodarczej, ustawy o ...

Zarządzenie Nr 26/05
Wójta Gminy Bartniczka
z dnia 2 grudnia 2005 r.

w sprawie: upoważnienia pracownika do załatwiania spraw wynikających z ustawy prawo działalności gospodarczej, ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej i ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmu.


Na podstawie art 7a ustawy z dnia 19 listopada 1998 roku prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz 1178 z póź. zm.), art. 23 pkt 1,2,3, ustawy z dnia 6 sierpnia 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807 z póź. zm.) i art 18 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 147, poz 1231 z póź. zm.)
Wójt Gminy Bartniczka zarządza co następuje:

§1. Upoważniam Panią Annę Cackowską do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących działalności gospodarczej, wydawania w tych sprawach decyzji, wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie wyżej wymienionych ustaw.
§1. Zarządzenie wchodzi z dniem 2 grudnia 2005 roku.