Logo BIP

Zarządzenie Nr 25/05 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 2 grudnia 2005 r.w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 25/05
Wójta Gminy Bartniczka
z dnia 2 grudnia 2005 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Na podstawie art. 9g ust. 2 oraz art. 91d ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.)

zarządzam , co następuje :

§1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionego w Publicznym Gimnazjum w Jastrzębiu.

§2. Zadaniem Komisji Egzaminacyjnej jest przeprowadzenie egzaminu nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

§3. W skład Komisji Egzaminacyjnej , o której mowa w §1 wchodzą:

1)Pan Leszek Walczak - Przewodniczący Komisji
(przedstawiciel organu prowadzącego szkołę)
2) Pan Mirosław Wołojewicz - Dyrektor szkoły, w której zatrudniony jest
nauczyciel
3) Pani Anna Rumińska - Przedstawiciel organu sprawującego nadzór
pedagogiczny
4) Pani Alicja Wiśniewska - Ekspert z listy MEiN w zakresie filologia
rosyjska
5) Pani Barbara Trzcińska - Ekspert z listy MEiN w zakresie filologia
rosyjska

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.