Logo BIP

Zarządzenie Nr 22/05 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 15.11.2005 r. w sprawie powołania w Urzędzie Gminy Bartniczka komisji przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowania o udzielenie ...

Zarządzenie Nr 22/05
Wójta Gminy Bartniczka
z dnia 15.11.2005 r.

w sprawie powołania w Urzędzie Gminy Bartniczka komisji przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Urzędzie Gminy Bartniczka, zwanym dalej „Urzędem”, powołuje się komisję przetargową do przygotowywania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :
1. Dożywianie dzieci w szkołach z terenu gminy Bartniczka w 2006 roku.
zwaną dalej "komisją".

§ 2. 1. W skład komisji wchodzą:
1) Pan Benedykt Kamiński - Przewodniczący,
2) Pan Marek Ojdowski - Sekretarz,
3) Pan Kazimierz Zawisza - Członek
2. Wójt Gminy, na wniosek Przewodniczącego, może zaprosić do udziału w pracach komisji inne osoby, jeśli dokonanie oceny ofert lub innych czynności w postępowaniu wymaga wiadomości specjalnych. Osoby te występują w charakterze biegłych (rzeczoznawców).
3. Na posiedzeniach komisji obecne mogą być także inne osoby niż wymienione w ust. 1 i 2, zaproszone przez Wójta Gminy.
4. Osobom wymienionym w ust. 2 i 3 nie przysługuje prawo głosu.

§ 3. 1. Niezwłocznie po zapoznaniu się komisji z oświadczeniami lub dokumentami złożonymi przez oferentów członkowie komisji składają pisemne oświadczenia o zaistnieniu lub braku istnienia okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177), zwanej dalej "ustawą".
2. W przypadku złożenia przez członka komisji oświadczenia o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1, niezłożenia przez niego oświadczenia albo złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą, Przewodniczący komisji niezwłocznie wyłącza członka komisji z dalszego udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Informację o wyłączeniu członka komisji Przewodniczący komisji przekazuje Wójtowi Gminy, który w miejsce wyłączonego członka może powołać nowego członka komisji.
3. Wobec przewodniczącego komisji czynności wyłączenia dokonuje bezpośrednio Wójt Gminy. Przepis ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
4. Członek komisji, z zastrzeżeniem ust. 1, jest obowiązany w każdym czasie wyłączyć się z udziału w pracach komisji niezwłocznie po powzięciu wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1, o czym informuje Przewodniczącego komisji. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 4. Członkowie komisji przetargowej mają obowiązek rzetelnego i obiektywnego wykonywania powierzonych im czynności. W realizacji powierzonych czynności członkowie komisji kierują się wyłącznie przepisami prawa, posiadaną wiedzą i doświadczeniem.

§ 5. Tryb pracy komisji określa regulamin stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 6. 1. Obsługę komisji zapewniają pracownicy Urzędu, wyznaczeni przez Wójta Gminy.
2. Na wniosek Przewodniczącego Wójt Gminy wyznacza podległych mu pracowników w szczególności do opracowania projektów niezbędnych w pracach komisji, w tym projektów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zaproszenia do składania ofert albo zapytania o cenę.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Załącznik do zarządzenia nr 22/05
Wójta Gminy Grążawy
z dnia 15.11.2005 r.

 

Regulamin komisji przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :
1. Dożywianie dzieci w szkołach z terenu gminy Bartniczka w 2006 roku.

§ 1. Przygotowując postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, komisja przetargowa w szczególności przygotowuje i przekazuje do zatwierdzenia przez :
1) propozycje wyboru trybu udzielenia zamówienia wraz z uzasadnieniem,
2) projekt specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zaproszenia do udziału w postępowaniu, zaproszenia do składania ofert albo zapytania o cenę,
3) propozycję zaproszenia do negocjacji, ze wskazaniem podmiotu (podmiotów), z którymi mają być prowadzone negocjacje,
4) ogłoszenia wymagane dla danego trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
5) projekty innych dokumentów, w szczególności wnioski Wójta gminy do właściwego organu o wydanie decyzji wymaganych ustawą.

§ 2. Komisja, przeprowadzając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w szczególności:
1) udziela wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
2) dokonuje czynności otwarcia ofert,
3) dokonuje oceny spełniania warunków stawianych oferentom,
4) wnioskuje do Wójta gminy o wykluczenie oferentów w przypadkach określonych ustawą,
5) wnioskuje do Wójta gminy o odrzucenie oferty w przypadkach przewidzianych ustawą,
6) dokonuje oceny ofert nie podlegających odrzuceniu,
7) przygotowuje propozycje wyboru oferty najkorzystniejszej bądź występuje o unieważnienie postępowania,
8) przyjmuje i analizuje wnoszone protesty oraz przygotowuje projekt odpowiedzi na protest.

§ 3. 1. Pracami kieruje Przewodniczący.
2. Do Przewodniczącego należą w szczególności:
1) odebranie oświadczeń członków komisji, o których mowa w § 3 ust. 1 zarządzenia, oraz poinformowanie Wójta Gminy o okolicznościach, o których mowa w § 3 ust. 2 i 4 zarządzenia,
2) wyznaczanie terminów posiedzeń komisji oraz ich prowadzenie,
3) podział między członków komisji prac podejmowanych w trybie roboczym,
4) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
5) informowanie Wójta Gminy o problemach związanych z pracami komisji w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

§ 4. 1. Komisja działa na posiedzeniach.
2. Posiedzenia komisji zwołuje i prowadzi Przewodniczący.
3. Przewodniczący upoważnia osobę, która wykonuje jego zadania podczas jego nieobecności, spośród członków komisji. Upoważnienie dokonywane jest w formie pisemnej.
4. Przed rozpoczęciem posiedzenia komisji członkowie komisji oraz inne osoby obecne na jej posiedzeniu podpisują listę obecności.
5. Czynności bieżące, na polecenie Przewodniczącego, wykonane są w trybie roboczym przez członków komisji.
§ 5. 1. Decyzje komisji zapadają po przeprowadzeniu głosowania.
2. Decyzje o których mowa w ust. 1, zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw”, rozstrzyga głos prowadzącego posiedzenie.
§ 6. 1. Z każdego posiedzenia komisji sporządza się protokół.
2. Protokół zawiera w szczególności: opis przebiegu posiedzenia, podjęte decyzje oraz wyniki głosowań. Do protokołu dołącza się listę obecności członków komisji oraz listę osób obecnych na posiedzeniu, z podaniem charakteru tej obecności.
3. Protokół podpisuje Przewodniczący i Sekretarz.
§ 7. Dokumentację prowadzi Sekretarz.
§ 8. Przewodniczący przedstawia Wójtowi Gminy sprawozdania z działalności komisji.