Logo BIP

Zarządzenie nr 20/05 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 10 listopada 2005 r w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2006

Zarządzenie nr 20/05
Wójta Gminy Bartniczka
z dnia 10 listopada 2005 r

w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2006


Na podstawie art. 52 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1999 r o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r Nr 142, poz 1591 z późn. zm. oraz art. 119, art. 121 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych /Dz. U z 2003 Nr 15 poz. 148 z późn. zm./


zarządzam, co następuje:


§ 1. Przyjmuję projekt budżetu gminy na 2006 r. wraz z objaśnieniami
oraz informacją o stanie mienia komunalnego o treści jak w załącznikach
do niniejszego zarządzenia.


§ 2. Zarządzam przedstawić projekt uchwały budżetowej Regionalnej
Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania oraz
Radzie Gminy Bartniczka do dnia 15 listopada 2005 r


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

projekt uchwały budżetowej


Uchwała Nr …………..
Rady Gminy Bartniczka
z dnia ……………..

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2006

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 rt.128 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz 48 ust. 1 pkt 3 art. 116, art. 124 art. 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (Dz. U z 2003r Nr 15 , poz.148z późn. zm.) art. 400 i art. 406 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) Rada Gminy Bartniczka
uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjąć dochody budżetu gminy na 2006 r. w wysokości 8.049.139 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 1 część tabelaryczna
w tym:
1) dotacje na zadania zlecone gminie 1.307.339 zł
dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań
zleconych wg załącznika nr 2 część tabelaryczna
dotacje na zadania własne 209.800 zł

2) subwencja ogólna 4.556.604 zł

3) dochody własne 1.975.396 zł

§ 2. Przyjąć wydatki budżetu gminy na 2006 r. w wysokości 8.459.020 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 część tabelaryczna
w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości ogółem 7.812.328 zł

a) wynagrodzenia w wysokości 3.385.726 zł
b) pochodne od wynagrodzeń w wysokości 746.402 zł
c) dotacje w wysokości 300.000 zł

wydatki majątkowe w wysokości 646.692 zł
z tego wydatki inwestycyjne w wysokości 646.692 zł

§ 3.Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 409.881 zł
Źródła pokrycia deficytu –kredyt krótkoterminowy
oraz zaciągnięcie pożyczki lub kredytu na rynku
krajowym- długoterminowo


§ 4. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 83.753 zł

§ 5. Spłatę zobowiązań długoterminowych wg źródeł
i kwot określa załącznik nr 3 Przychody i Rozchody

§ 6. Wykaz inwestycji realizowanych przez gminę oraz wysokość
nakładów inwestycyjnych i źródła ich sfinansowania określa
załącznik nr 4.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych i wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 40.000 zł

§ 8. Określa się plan przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska Gminy Bartniczka zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 9. Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec roku 2006 zgodnie
z załącznikiem nr 6.

§ 10.Ustala się wysokość dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora
finansów publicznych na cele publiczne w kwocie 300.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian w planie wydatków
bieżących i majątkowych między rozdziałami i paragrafami w ramach
działu.
§ 12 Ustala się kwotę, do wysokości której Wójt może samodzielnie
zaciągać zobowiązania. 950.000 zł

§ 13. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 14.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia od 1 stycznia 2006r.
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.