Logo BIP

Zarządzenie Nr 19a/2005 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 19 października 2005 roku w sprawie: powołania komisji do opiniowania kandydatów ubiegających się o zatrudnienie na stanowisku Kierownika ...

Zarządzenie Nr 19a/2005
Wójta Gminy Bartniczka
z dnia 19 października 2005 roku

w sprawie: powołania komisji do opiniowania kandydatów ubiegających się o zatrudnienie na
stanowisku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartniczce.

Na podstawie art.33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 maja 2005 roku o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych i ustawy o systemie oświaty (Dz.U.Nr 122, poz. 1020) i § 3 zarządzenia nr 14/2005 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 23 września 2005 roku w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bartniczka.

zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję rekrutacyjną do opiniowania kandydatów ubiegających się o
zatrudnienie na stanowisku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Bartniczce.
1) Benedykt Kamiński – Sekretarz Gminy
2) Bożena Gościniak – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartniczce.
3) Elżbieta Sargalska – inspektor ds kadr.

§ 2.1. Komisja dokonuje analizy i selekcji złożonych dokumentów kandydatów ,
przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną z 5 najlepszymi kandydatami w obecności
Wójta.
2.Komisja, przekazuje niezwłocznie 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według
spełniania przez nich poziomu wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze Wójtowi.

§ 3. Wójt decyduje o zatrudnieniu kandydata na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Bartniczce po zapoznaniu się z opinią komisji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.