Logo BIP

Zarządzenie Nr 19/05 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 19 października 2005 r.Zmieniająca uchwałę Nr XVII/83/04 Rady Gminy w Grążawach z dnia 29.12.2004 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2005.

Zarządzenie Nr 19/05
Wójta Gminy Bartniczka z dnia 19 października 2005 r.
Zmieniająca uchwałę Nr XVII/83/04 Rady Gminy w Grążawach z dnia 29.12.2004 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2005.

 

Na podstawie art.30 ust.2,pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r „o samorządzie gminnym”/Dz. U z 2001 r. Nr 142,poz 1591 z późn. zm./ oraz art. 128 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. ”o finansach publicznych”
/Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm./ Wójt Gminy Bartniczka
zarządza co następuje:


W uchwale Nr XVII/83/04 z dnia 29.12.2004r.wprowadza się zmiany
jak poniżej:
§ 1. Dokonać zmiany dochodów:
kwotę dochodów 9.469.745 zł zastępuje się kwotą 9.590.419 zł
wg załącznika Nr1 część tabelaryczna i opisowa
w tym: dotacje na zadania zlecone załącznik Nr 3 1.091.927 zł
dotacje na zadania własne 318.978 zł

§ 2. Dokonać zmiany wydatków:
kwotę wydatków 10.127.814 zł zastępuje się kwotą 10.248.488 zł
wg załącznika nr 2 z częścią opisową
w tym: wydatki majątkowe w wysokości 2.469.100 zł
z tego wydatki inwestycyjne w wysokości 2.469.100 zł

§ 3.Dokonać przeniesień wydatków według załącznika Nr 3
z częścią opisową

§ 4. Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu
na tablicy ogłoszeń w sposób zwyczajowo przyjęty.

 


 

 

 

Załącznik Nr. 1 do Zarządzenia Wójta Gminy
Bartniczka Nr 19/05 z dnia 19.10.05 r

Zmiany w planie dochodów gminy 2005 r.

Lp
Określenie
Dział
Rozdział
Para-
graf
Budżet przed zmianą
Zwiększenia
Zmniej-szenia
Budżet po
zmianie
1.
Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa
751


8.955
5.912
-
14.867

Wybory prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

75107

6.980
5.912
-
12.892

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rząd.


2010
6.980
5.912
-
12.892
2.
Pomoc Społeczna
852


1.126.300
116.144
1.382
1.241.062

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczn.

85212

880.100
105.362
-
985.462

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rząd.


2010
878.000
103.962
-
981.962

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami


6310
2.100
1.400
-
3.500,-

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

85213

5.100
-
1.382
3.718

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rząd.


2010
5.100
-
1.382
3.718

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

85214

134.500
10.782
-
145.282

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminie


2030
103.500
10.782

114.282

Podliczenie

 

9.469.745
122.056
1.382
9.590.419

Część opisowa-Budżet po zmianie 9.590.419
1.Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Toruniu na przeprowadzenie Wyborów Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej II tura zwiększa środki o kwotę 5.912 zł.
2. Wojewoda Kujawsko-Pomorskiego decyzją Nr WFB.I.3011-46/05 z dnia 12.10.2005r ,
Nr WFB.I.3011-48/05 z dnia 19.10.2005r zwiększył i zmniejszył dotacje celowe z
przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych 103.962 zł , 1.400 zł na organizację stanowisk
pracy – zakup zestawów komputerowych w związku z realizacją od 109.2005 ustawy postępowanie
wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, zasiłków okresowych o kwotę
9.400 zł oraz zmniejszenie zasiłków na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 1.382 zł

 

 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy
Bartniczka Nr 19/05 z dnia 19.10.05 r


Zmiany w planie wydatków gminy 2005 r.

Lp.
Określenie
Dział
Rozdz.
§
Budżet przed
Zmianą
Zwiększenia
Zmniejszenia
Budżet po
zmianie
1.
Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
751


8.955
5.912
-
14.867

Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

75107

6.980
5.912
-
12.892

Różne wydatki na rzecz osób fiz.


3030
3.780
3780
-
7.560

Składki na ubezpieczenia społecz


4110
196
104
-
300

Składki na Fundusz Pracy


4120
28
15
-
43

Zakup materiałów i wyposażenia


4210
1.223
1.002
-
2.225

Zakup usług pozostałych


4300
1.349
605
-
1.954

Podróże służbowe krajowe


4410
404
406
-
810
2.
Pomoc Społeczna
852


1.394.440
116.144
1.382
1.509.202

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych

85212

903.190
105.362
-
1.008.552

Świadczenia społeczne


3110
831.323
103.962
-
935.285

Zakupy inwestycyjne z zakre-su administracji rządowej


6060
2.100
1.400
-
3.500

Składki na ubezpiecza zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pom.społecznej

85213

5.100
-
1.382
3.718

Świadczenia społeczne


4130
5.100
-
1.382
3.718

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

85214

164.500
10.782
-
175.282

Świadczenia społeczne


3110
164.500
10.782

175.282

Podliczenie

 

10.127.814
122.056
1.382
10.248.488

Część opisowa

1.Na przeprowadzenie wyborów dna Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Biuro Wyborcze
Delegatura w Toruniu Decyzją Nr DTR-680-8/05 z dnia 19.10.2005r. zwiększyło wydatki
do kwoty 5.912 zł.
2.Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył pulę wydatków na zasiłki okresowe z podziału
rezerwy celowej o kwotę 10.782 zł, oraz Świadczenia rodzinne 103.962 zł zakupy
inwestycyjne 1.400 zł, dokonał zmniejszenia Składek na ubezpieczenia zdrowotne
osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 1.382 zł

 


 

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 19/05
Wójta Gminy Bartniczka z dnia 19.10.2005 r


1.Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej


Dział
Roz-
dział
§
Określenie
Dochody
Wydatki
750
75011

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zatrudnienie administracji


50.000

 

50.000


2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na zatrudnienie pracowników w administracji

50.000


-


4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
-
35.000


4040
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
-
2.936


4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
-
6.570


4120
Składki na Fundusz Pracy
-
930


4210
Zakup materiałów i wyposażenia
-
2.000


4300
Zakup usług pozostałych
-
1.764


4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
-
800
751
75101

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na prowadzenie rejestru spisów wyborców
701
701


2010
Dotacje celowe otrzymane z budż. Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
701
-


4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
-
107


4120
Składki na Fundusz Pracy
-
14


4300
Zakup usług pozostałych
-
580
751
75107

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
12.892
12.892


2010
Dotacje celowe otrzymane z budż. Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
12.892
-


3030
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
-
7.560


4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
-
300


4120
Składki na Fundusz Pracy
-
43


4210
Zakup materiałów i wyposażenia
-
2.225


4300
Zakup usług pozostałych
-
1.954


4410
Podróże służbowe krajowe
-
810
751
75108

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
Przeprowadzenie Wyborów do Sejmu i Senatu
8.254
8.254


2010
Dotacje celowe otrzymane z budż. Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
8.254

 

3030
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
-
4.590


4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
-
228


4120
Składki na Fundusz Pracy
-
32


4210
Zakup materiałów i wyposażenia
-
880


4300
Zakup usług pozostałych
-
1.912


4410
Podróże służbowe krajowe
-
612
852
85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. społ.
985.362
985.362


2010
Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realiza- cję zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
981.962
-


3110
Świadczenia społeczne

935.285


4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników

10.300


4110
Składki na ubezpieczenia społeczne

31.782


4120
Składki na Fundusz Pracy

252


4210
Zakup materiałów i wyposażenia

1.537


4300
Zakup usług pozostałych

1.263


4410
Podróże służbowe krajowe

1.000


4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

543


6310

6060
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.
3.400

-
-

3.400
852
85213

Dotacje na składki i ubezpieczenia zdrowotne na osoby pobierające niektóre świadczenia z pom.sp.
3.718
3.718


2010
Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realiza- cję zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
3.718
-


4130
Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
-
3.718
852
85214

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze
31.000
31.000


2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
31.000

 

3110
Świadczenia społeczne

31.000
O g ó ł e m p o d l i c z e n i e
1.091.927
1.091.927

 

2.Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu
terytorialnego

Rozdział
§
Określenie
Dochody

750
75011

Administracja publiczna-dochody budżetu państwa
związane z realizacją zadań zleconych j.s.t

18.000

 

0970
Dochody budż.państwa związane z realiz.zad.zlec.jst
18.000


Sporządził A. Kiczyńska

 


 

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy
Barniczka Nr19/05 z dnia 19.10.2005 r

Przeniesienia wydatków w budżecie 2005r

Lp
Określenie
Dział
Rozdz.
§
Budżet przed zmianą

Zwiększenie
Zmniejszenie
Budżet po
zmianie
1.
Rolnictwo i Łowiectwo
010


2.841.970
661
661
2.841.970

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

01010

2.839.750
661
661
2.839.750

Zakup materiałów i wyposażenia


4210
50.000
661
-
50.661

Zakup usług remontowych


4270
4.200
-
36
4.164

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych


4440
4900
-
625
4.275
2.
Gospodarka mieszkaniowa
700


13.000
400
400
13.000

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

70005

13.000
400
400
13.000

Zakup usług pozostałych


4300
5.400
400
-
5.800

Różne opłaty i składki


4430
800
-
400
400
3.
Oświata i Wychowanie
801


4.075.842
11.250
11.250
4.075.842

Szkoły Podstawowe

80101

2.433.599
7.000
7.000
2.433.599

Wynagrodzenia osobowe pracownik.


4010
1.267.298
-
7.000
1.260.298

Zakup materiałów i wyposażenia


4210
139.714
3.000
-
142.714

Zakup usług pozostałych


4300
27.036
4.000
-
31.036

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

80103

190.344
250
250
190.344

Zakupy pomocy naukowych


4240
1.000
250
-
1.250

Zakup usług pozostałych


4300
2.000
-
250
1.750

Gimnazja

80110

1.191.811
4.000
4.000
1.191.811

Zakup energii


4260
13.000
3.500
-
16.500

Zakup usług pozostałych


4300
26.000
-
4.000
22.000

Podróże służbowe krajowe


4410
4.000
500
-
4.500
4.
Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
900


90.000
2.000
2.000
90.000

Zakup energii


4260
56.800
-
2.000
54.800

Wydatki inwestycyjne jednostek
Budżetowych


6050
10.000
2.000
-
12.000

Podliczenie

 

10.248.488
14.311
14.311
10.248.488

Przeniesienia środków w poszczególnych rozdziałach między paragrafami dotyczą realizacji zadań bieżących gminy, natomiast przeniesienie 2.000 zł
w dziale Gospodarka Komunalna dotyczy zapłaty za zlecone sześć opraw oświetlenia drogowego w Starych świerczynach.

Wykonanie i prognoza budżetów Wnioskodawcy
(jednostki samorządu terytorialnego)


Lp.

Wyszczególnienie
Nr wiersza
Okres prognozowany 1, 2
2002
2003
2004
2005
1.
dochody ogółem (w. 02 + 09 + 10)
01
6.443.583
6.767.993
7.130.658
7.487.190

1) dochody własne ogółem, w tym:
02
1.851.147
1.877.835
2.079.028
2.182.979
podstawowe dochody podatkowe (w. 04 + 05 + 06 + 07 + 08)
03
1.851.147
1.877.835
2.079.028
2.182.979
a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej)
04
738
3.999
4.315
4.530
b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
05
437.908
501.626
686.685
721.020
c) podatek rolny
06
291.067
288.845
280.000
294.000
d) podatek od nieruchomości
07
426.401
434.191
390.000
410.000
e) inne
08
695.033
649.174
718.028
752.429
2) subwencje
09
4.044.451
4.359.528
4.382.618
4.601.788
3) dotacje, w tym:
10
547.985
530.630
669.012
702.423
a) dotacje na inwestycje 3
11
-
-
-
-
2.
wydatki bieżące bez odsetek
12
5.728.039
6.115.832
6.680.072
7.014.100
3.
wolne środki netto (w. 01 – 11 – 12)
13
715.544
652.161
450.586
473.090
4.
przychody bezzwrotne (w. 15 + 16 + 17 + 18)
14
370.545
367.877
124.790
150.210

1) spłaty pożyczek udzielonych przez jst
15
-
-
-
-
2) nadwyżki z lat ubiegłych
16
370.545
367.877
124.790
150.210
3) prywatyzacja majątku jst
17
-
-
-
-
4) inne
18
-
-
-
-
5.
wolne środki brutto (w. 13 + 14)
19
370.545
1.020.038
575.376
623.180
6.
odsetki od kredytów pożyczek i obligacji 4
20
35.988
57.201
30.000
70.000
7.
rozchody, w tym
21
258.750
305.000
305.000
522.010

1) spłaty kredytów i pożyczek 5
22
258.750
305.000
305.000
522.010
2) wykup papierów wartościowych
23
-
-
-
-
3) wykup obligacji samorządowych
24
-
-
-
-
8.
wolne środki (własne) na inwestycje (w. 19 – 20 – 21)
25
111.795
657.837
275.000
31.170
9.
środki ogółem na inwestycje (w. 11 + 25)
26
111.795
657.837
275.000
31.170
10.
wydatki majątkowe
27
763.474
527.550
1.574.376
274.950
11.
nadwyżka (+)/ deficyt (-) wg oceny Banku (w. 26 – 27)
28
-83.918
+67.410
-1.153.790
+128.140
12.
przychody zwrotne (w. 30 + 31 + 32)
29
340.000
-
1.334.000
-

1) zaciągnięte kredyty i pożyczki 5
30
340.000
-
1.334.000
-
2) papiery wartościowe
31
-
-
-
-
3) emisja obligacji
32
-
-
-
-
13.
saldo (w. 28 + 29)
33
423.918
67.410
180.210
128.140

 

 

 

14.
całkowite zadłużenie jst
34
837.158
526.250
1.555.250
1.033.240
15.
zobowiązania wymagalne
35
5.908
-
-
-
16.
potencjalne zobowiązania jst. np. udzielone gwarancje i poręczenia
36
-
-
-
-
17.
wydatki bieżące (w. 12 + 20)
37
5.764.027
6.173.033
6.710.072
7.084.100
18.
wydatki ogółem (w. 12 + 20 + 27)
38
6.527.501
6.700.583
8.284.448
7.359.050

Wyjaśnienie skrótów:
t +1 - koniec aktualnego roku budżetowego,
t + ...– koniec kolejnych lat budżetowych objętych okresem realizacji transakcji kredytowej,
t +n – koniec roku budżetowego, w którym kończy się okres realizacji transakcji kredytowej.

Przypisy:
1.Dopuszczalne jest niewypełnienie wierszy nr 03 – 08, 15 – 18, 30 – 32.
2.W przypadku niewypełnienia wierszy nr 02, 09, 10, 11 przyjmuje się, że struktura dochodów w okresie prognozowanym jest niezmienna w odniesieniu do okresu bieżącego.
3.Wartość wpisana w wierszu nr 11 nie może być większa niż wartość wpisana w wierszu nr 27.
4.W wierszu nr 20 należy uwzględnić wszystkie odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji – łącznie z odsetkami od kredytów zaciągniętych na finansowanie nieplanowanych niedoborów budżetu, których okres spłaty nie wykracza poza aktualny rok budżetowy.
5.W wierszach nr 22, 30 powinien być uwzględniony wnioskowany kredyt, jeżeli jego spłata wykracza poza aktualny rok budżetowy.


Sporządził 17.09.2004 r A.Kiczyńska..