Logo BIP

Zarządzenie Nr 18/05 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 30 września 2005 r. zmieniające uchwałę Nr XVII/83/04 Rady Gminy w Grążawach z dnia 29.12.2004 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2005.

Zarządzenie Nr 18/05
Wójta Gminy Bartniczka z dnia 30 września 2005 r.
Zmieniająca uchwałę Nr XVII/83/04 Rady Gminy w Grążawach z dnia 29.12.2004 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2005.

Na podstawie art.30 ust.2,pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r „o samorządzie gminnym”/Dz. U z 2001 r. Nr 142,poz 1591 z późn. zm./ oraz art. 128 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. ”o finansach publicznych”
/Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm./ Wójt Gminy Bartniczka
zarządza co następuje:


W uchwale Nr XVII/83/04 z dnia 29.12.2004r.wprowadza się zmiany
jak poniżej:
§ 1. Dokonać zmiany dochodów:
kwotę dochodów 9.393.205 zł zastępuje się kwotą 9.469.745 zł
wg załącznika Nr1 część tabelaryczna i opisowa
w tym: dotacje na zadania zlecone wg załącznika Nr3 982.135 zł
dotacje na zadania własne 308.196 zł

§ 2. Dokonać zmiany wydatków:
kwotę wydatków 10.051.274 zł zastępuje się kwotą 10.127.814 zł
wg załącznika nr 2 z częścią opisową

§ 3 Dokonać przeniesień wydatków według załącznika Nr 4
z częścią opisową

§ 4. Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu
na tablicy ogłoszeń w sposób zwyczajowo przyjęty.

 Załącznik Nr. 1 do Zarządzenia Wójta Gminy
Bartniczka Nr 18/05 z dnia 30.09.05 r

Zmiany w planie dochodów gminy 2005 r.

Lp
Określenie
Dział
Rozdział
Para-
graf
Budżet przed zmianą
Zwiększenia
Zmniej-szenia
Budżet po
zmianie
1.
Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa
751


8.955
6.980
-
15.935

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

75107

-
6.980
-
6.980

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rząd.


2010
-
6.980
-
6.980
2.
Pomoc Społeczna
852


1.056.740
72.623
3.063
1.126.300

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

85212

833.163
50.000
3.063
880.100

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rząd.


2010
831.063
50.000
3.063
878.000

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

85214

131.437
3.063
-
134.500

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gminy


2030
100.437
3.063
-
103.500

Pozostała działalność

85295

30.440
19.560
-
50.000

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gminy


2030
30.440
19.560
-
50.000

Podliczenie

 

9.393.205
79.603
3.063
9.469.745

Część opisowa-Budżet po zmianie 9.369.745
1.Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Toruniu na przeprowadzenie Wyborów Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zwiększa środki o kwotę 6.980 zł .
2.Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją Nr WFB.I.3011-44/05 z dnia 30.09.2005 zwiększył dotacje
celowe w Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczeń rodzinnych oraz
składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 50.000 zł
oraz na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” 19.560 zł
3.Decyzja WFB.I-3051/16/2005 dotyczy przeksięgowania dotacji kwota 3.063 zł z rozdz. 85212
§ 2010 do rozdz. 85214 § 2030 co błędnie wprowadzono w Uchwale Nr XXII/107/05 z dnia
08.09.2005 r.

 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy
Bartniczka Nr 18/05 z dnia 30.09.05 r


Zmiany w planie wydatków gminy 2005 r.

Lp.
Określenie
Dział
Rozdz.
§
Budżet przed
zmianą
Zwiększenia
Zmniejszenia
Budżet po
zmianie
1.
Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
751


8.955
6.980
-
15.935

Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

75107

-
6.980
-
6.980

Różne wydatki na rzecz osób fiz.


3030
-
3.780
-
3.780

Składki na ubezpieczenia społ


4110
-
196
-
196

Składki na Fundusz Pracy


4120
-
28
-
28

Zakup materiałów i wyposażenia


4210
-
1.223
-
1.223

Zakup pozostałych usług


4300
-
1.349
-
1.349

Podróże służbowe krajowe


4410
-
404
-
404
2.
Pomoc społeczna
852


1.324.880
69.560
-
1.394.440

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

85212

856.253
50.000
3.063
903.190

Świadczenia społeczne


3110
784.386
50.000
3.063
831.323

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

85214

161.437
3.063
-
164.500

Świadczenia społeczne


3110
161.437
3.063
-
164.500

Pozostała działalność

85295

80.440
19.560
-
100.000

Świadczenia społeczne


3110
80.440
19.560
-
100.000

Podliczenie

 

10.051.274
79.603
3.063
10.127.814

Część opisowa

1.Na przeprowadzenie I tury wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Toruniu przeznaczyło kwotę 6.980 zł
2.Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3011-44/05
zwiększa się wydatki na świadczenia rodzinne w kwocie 50.000 zł oraz na dożywianie
uczniów 19.560 zł oraz dotyczące przeksięgowania środków 3.063 zł co błędnie
zmieniono w Uchwale Nr XXII/107/05 z dnia 08.09.2005 r

 Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 18/05
Wójta Gminy Bartniczka z dnia 30.09.2005 r

1.Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej


Dział
Roz-
dział
§
Określenie
Dochody
Wydatki
750
75011

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zatrudnienie administracji


50.000

 

50.000


2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na zatrudnienie pracowników w administracji

50.000


-


4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
-
35.000


4040
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
-
2.936


4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
-
6.570


4120
Składki na Fundusz Pracy
-
930


4210
Zakup materiałów i wyposażenia
-
2.000


4300
Zakup usług pozostałych
-
1.764


4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
-
800
751
75101

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na prowadzenie rejestru spisów wyborców
701
701


2010
Dotacje celowe otrzymane z budż. Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
701
-


4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
-
107


4120
Składki na Fundusz Pracy
-
14


4300
Zakup usług pozostałych
-
580
751
75107

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
6.980
6.980


2010
Dotacje celowe otrzymane z budż. Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
6.980
-


3030
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
-
3.780


4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
-
196


4120
Składki na Fundusz Pracy
-
28


4210
Zakup materiałów i wyposażenia
-
1.223


4300
Zakup usług pozostałych
-
1.349


4410
Podróże służbowe krajowe
-
404
751
75108

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
Przeprowadzenie Wyborów do Sejmu i Senatu
8.254
8.254


2010
Dotacje celowe otrzymane z budż. Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
8.254

 

3030
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
-
4.590


4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
-
228


4120
Składki na Fundusz Pracy
-
32


4210
Zakup materiałów i wyposażenia
-
880


4300
Zakup usług pozostałych
-
1.912


4410
Podróże służbowe krajowe
-
612
852
85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. społ.
880.100
880.100


2010
Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realiza- cję zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
878.000
-


3110
Świadczenia społeczne

831.323


4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników

10.300


4110
Składki na ubezpieczenia społeczne

31.782


4120
Składki na Fundusz Pracy

252


4210
Zakup materiałów i wyposażenia

1.537


4300
Zakup usług pozostałych

1.263


4410
Podróże służbowe krajowe

1.000


4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

543


6310

6060
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.
2.100

-
-

2.100
852
85213

Dotacje na składki i ubezpieczenia zdrowotne na osoby pobierające niektóre świadczenia z pom.sp.
5.100
5.100


2010
Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realiza- cję zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
5.100
-


4130
Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
-
5.100
852
85214

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze
31.000
31.000


2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
31.000

 

3110
Świadczenia społeczne

31.000
O g ó ł e m p o d l i c z e n i e
982.135
982.135

 

2.Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu
terytorialnego
Dział
Roz-
dział
§
Określenie
Dochody

750
75011

Administracja publiczna-dochody budżetu państwa
związane z realizacją zadań zleconych j.s.t

18.000

 

0970
Dochody budż.państwa związane z realiz.zad.zlec.jst
18.000


Sporządził A. Kiczyńska

 Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Woójta Gminy
Barniczka Nr1/05 z dnia 30.09.2005 r

Przeniesienia wydatków w budżecie 2005r

Lp.
Określenie
Dział
Rozdz.
§
Budżet przed zmianą

Zwiększenie
Zmniejszenie
Budżet po
zmianie
1
Transport i Łączność
600


360.000
5.000
5.000
360.000

Drogi publiczne gminne

60016

360.000
5.000
5.000
360.000

Zakup materiałów i wyposażenia


4210
120.300
5.000
-
125.300

Zakup usług pozostałych


4300
21.527
-
5.000
16.527
2.
Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli
751


8.955
8
8
8.955

Wybory do Sejmu i Senatu

75108

8.254
8
8
8.254

Różne wydatki na rzecz osób fiz.


3030
4.598
-
8
4.590

Zakup materiałów i wyposażenia


4210
872
8
-
880
3.
Ochrona zdrowia
851


39.000
1.190
1.190
39.000

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

85154

38.000
1.190
1.190
38.000

Różne wydatki na rzecz osób fiz.


3030
8.000
-
490
7.510

Składki na ubezpieczenia społecz


4110
1.400
-
700
700

Zakup usług pozostałych


4300
10.200
1.190
-
11.390

Podliczenie

 

10.127.814
6.198
6.198
10.127.814

Przeniesienia środków w poszczególnych rozdziałach między paragrafami dotyczą realizacji zadań bieżących gminy.