Logo BIP

Zarządzenie Nr 14/2005 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 23 września 2005 r. w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bartniczka.

Zarządzenie Nr 14/2005
Wójta Gminy Bartniczka
z dnia 23 września 2005 r.

w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bartniczka


Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 maja 2005r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych , ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych i ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 122, poz. 1020).


zarządzam, co następuje:


§ 1. Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze w urzędzie gminy oraz stanowisko kierownika jednostki gminnej podejmuje Wójt.

§ 2.1. Projekt opisu stanowiska na wakujące miejsce pracy przedkłada Wójtowi sekretarz gminy.
2.Wzór formularza opisu stanowiska urzędniczego oraz stanowiska kierownika jednostki stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Nabór kandydatów przeprowadza 3-osobowa komisja rekrutacyjna każdorazowo powoływana przez Wójta .

§ 4.1. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz stanowisko kierownika jednostki umieszcza się na okres, co najmniej 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.
Ogłoszenie można umieścić dodatkowo w innych miejscach.
2.Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko zawiera:
a)nazwę i adres jednostki,
b)określenie stanowiska urzędniczego,
c)określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe,
-2-

d)wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym,
e)wskazanie wymaganych dokumentów,
f)określenie terminu i miejsca składania dokumentów.

3.Wzór ogłoszenia stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 5.1.Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą być przyjmowane tylko po umieszczeniu ogłoszenia o organizowanym naborze na wolne stanowisko urzędnicze w terminie wskazanym w ogłoszeniu.
2.Na dokumenty aplikacyjne składają się:
a)list motywacyjny,
b)życiorys,
c)świadectwo pracy,
d)dyplomy potwierdzające wykształcenie,
e)inne dokumenty potwierdzające zdobyte kwalifikacje,
f)kwestionariusz osobowy.

§ 6.1. Po upływie terminu do złożenia dokumentów komisja rekrutacyjna dokonuje analizy złożonych aplikacji pod względem spełnienia wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze.
Listę kandydatów spełniających wymogi formalne umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej do momentu ogłoszenia ostatecznych wyników naboru.
2. Lista, o której mowa w ust. 1 zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania.
3. Wzór listy stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 7.1. Komisja rekrutacyjna w celu wyłonienia najlepszego kandydata na wolne stanowisko w Urzędzie przeprowadza selekcję końcową kandydatów, na którą składa się rozmowa kwalifikacyjna.
2. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania określonej pracy oraz nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem i weryfikacja informacji zawartych w aplikacji.
3. Rozmowa kwalifikacyjna pozwoli również zbadać:
a)predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonanie powierzonych obowiązków,
b)posiadaną wiedzę na temat jednostki samorządu terytorialnego,

-3-

c)obowiązki i zakres odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez kandydata,
d)cele zawodowe kandydata.

§ 8.1. Komisja rekrutacyjna przedstawia Wójtowi nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych wg spełnienia przez nich poziomu wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze.
2.Wójt zawiera umowę o pracę z wybranym kandydatem wyłonionym w drodze wyboru. Przed zawarciem umowy o pracę kandydat zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności i badania lekarskie.

§ 9.1. Po zakończeniu procedury naboru sekretarz komisji rekrutacyjnej sporządza protokół .
2. Protokół zawiera w szczególności:
a) określenie stanowiska urzędniczego , na który był przeprowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 5 kandydatów uszeregowanych wg spełnienia przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze,
b) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru, uzasadnienie dokonanego wyboru.
3. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 10.1. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia procedury naboru, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.
2.Informacja, o której mowa w pkt 1, zawiera:
a)nazwę i adres jednostki,
b)określenie stanowiska urzędniczego,
c)imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania,
d)uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie niezatrudnieni żadnego kandydata.

3.Informację o wyniku naboru upowszechnia się w BIP i na tablicy ogłoszeń przez okres, co najmniej 3 miesięcy.
4.Wzór ogłoszenia stanowi załącznik nr 5 i 6 do zarządzenia.


-4-

5.Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru.
Przepisy ust 1,2 i 3 stosuje się odpowiednio.


§ 11.1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji dołączone zostaną do jego akt osobowych.
2.Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego.
3. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.