Logo BIP

Wydział infrastruktury, ochrony środowiska i rolnictwa.

 

Pobierz druki:

WNIOSEK o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu - pobierz plik

WNIOSEK O  USTALENIE  LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO - pobierz plik

 

Do zakresu działania Wydziału infrastruktury, ochrony środowiska i rolnictwa należą w szczególności:

I. W zakresie inwestycji:

1. Podejmowanie działań zmierzających do ustalenia zasadności poszczególnych inwestycji,

2. Przygotowywanie materiałów do inwestycji gminnych, kompletowanie dokumentacji techniczno-ekonomicznej, w tym m.in.

a) aktualizacja map dla celów projektowych,

b) przygotowanie wniosku o wydanie warunków zabudowy,

c) zlecanie projektowania i nadzór nad jego realizacją,

d) odbiór dokumentacji technicznej i jej weryfikacja,

e) przygotowywanie wniosków o uzyskanie pozwolenia na budowę,

f) przygotowywanie dokumentacji do przeprowadzenia postępowań przetargowych,

g) zlecanie robót wykonawcy inwestycji i reprezentowanie inwestora na budowie.

3. Opracowywanie harmonogramów dla poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych wraz z planami rzeczowo-finansowymi,

4. Przygotowywanie założeń do kosztorysów inwestorskich oraz weryfikacja kosztorysów ofertowych,

5. Nadzór i koordynacja realizacji inwestycji,

a) przekazywanie placu budowy,

b) nadzór nad realizacją inwestycji, weryfikacja przedmiotów robót i kosztorysów,

c) potwierdzanie odbioru końcowego, i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,

d) przekazywanie obiektów użytkownikom,

6. Rozliczanie i sprawozdawczość inwestycji zakończonych,

7. Realizacja remontów kapitalnych w obiektach gminnych,

 

II. W zakresie planowania przestrzennego:

1. Przygotowywanie analiz dotyczących zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium,

2.   Przygotowywanie oceny aktualności studium i planów miejscowych,

3. Prowadzenie postępowania w zakresie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i studium, zgodnie z procedurami określonymi w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym:

a) zawiadamianie właściwych organów, ogłaszanie w prasie, przyjmowanie wniosków,

b) współdziałanie z sąsiednimi gminami,

c) przygotowywanie wniosków w sprawie dokonania zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze oraz gruntów leśnych na cele nieleśne,

d) przyjmowanie uwag do projektu i ich rozpatrywanie,

e) przekazywanie dokumentacji planistycznej do publikacji.

4. Sporządzanie wypisów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

5. Wydawanie opinii do wstępnych projektów podziałów nieruchomości,

6. Sprawowanie nadzoru urbanistyczno - architektonicznego w zakresie zgodności realizacji inwestycji z ustaleniami wynikającymi z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,

7. Składanie wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy z urzędu, w tym przygotowywanie i wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie:

a) decyzji o warunkach zabudowy

b) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

8. Prowadzenie rejestru decyzji, o których mowa w ust. 7 pkt. 1 i 2,

9. Współpraca z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków,

10. Współpraca z Powiatowym Nadzorem Budowlanym,

11. Prowadzenia sprawozdawczości wynikającej z zakresu działania Wydziału

 

 

III. W zakresie pozyskiwania środków finansowych:

1. Inicjowanie i koordynowanie prac dotyczących pozyskiwania funduszy pomocowych,

2. Opracowywanie planów realizacyjnych oraz koordynowanie wykonywania zadań określonych w Strategii Rozwoju Gminy Bartniczka,

3. Opracowywanie strategii rozwoju gminy i monitorowanie jej realizacji,

4. Sporządzanie analiz ekonomicznych i społecznych dotyczących stanu gminy,

5. Koordynowanie realizacji programów społeczno - gospodarczych Unii Europejskiej z sąsiednimi gminami, powiatami, urzędem wojewódzkim oraz marszałkowskim,

6. Opracowywanie doraźnych raportów i analiz dotyczących gminy,

7. Gromadzenie danych statystycznych ilustrujących rozwój gminy,

8. Kreowanie i koordynowanie programów inwestycyjnych,

9. Prowadzenie działań mających na celu pozyskiwanie środków do budżetu gminy,

10. Przygotowywanie ofert gminy w zakresie współdziałania inwestycyjnego i gospodarczego z innymi podmiotami,

11. Opracowywanie dla potrzeb Głównego Urzędu Statystycznego, Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego i innych instytucji informacji, analiz, ankiet, w zakresie danych statystycznych i zjawisk społeczno - gospodarczych dotyczących Gminy.

13. Wskazywanie finansowych i organizacyjno - prawnych możliwości zapewnienia środków dla realizacji inwestycji wynikających z przyjętych priorytetów i programów oraz wskazanie inwestorów strategicznych, ewentualnych sponsorów i dysponentów różnego rodzaju funduszy,

14. Współpraca z instytucjami europejskimi i administracją rządową w zakresie efektywnego wykorzystania szans rozwojowych,

15. Prowadzenie współpracy z jednostkami organizacyjnymi gminy w celu wykorzystania środków Unii Europejskiej,

16. Udział w przygotowaniu planów inwestycyjnych gminy i jej jednostek organizacyjnych,

17. Pozyskiwanie środków finansowych z Unii Europejskiej na realizację projektów gminnych.

 

IV. Utrzymanie dróg:

1. Opiniowanie wniosków dot. ustalania i zaliczania dróg do kategorii dróg powiatowych,

2. Prowadzenie spraw związanych z remontami i bieżącym utrzymaniem dróg, chodników, mostów i placów, przeprowadzanie okresowych kontroli,

3. Zaliczanie dróg do kategorii dróg gminnych,

4. Prowadzenie i aktualizacja ewidencji dróg zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

5.  Wydawanie zezwoleń na lokalizację urządzeń w pasie drogowym nie związanych z potrzebami zarządcy drogi, uzgadnianie z innymi wydziałami Urzędu spraw dot. zagospodarowania pasa drogowego,

6. Wykonywanie prac inwentaryzacyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających,

7. Uczestnictwo w komisyjnych przeglądach gwarancyjnych robót,

 

V. Zamówienia publiczne:

1.     Opracowanie rocznego planu prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych w oparciu o wstępne plany opracowane przez komórki organizacyjne Gminy,

2.     Przygotowanie i prowadzenie, w oparciu o wnioski wydziałów postępowań o udzielenie zamówień publicznych realizowanych przez Urząd,

3.     Weryfikowanie materiałów źródłowych, stanowiących podstawę do wszczęcia procedur udzielenia zamówień publicznych,

4.     Udzielanie wyjaśnień związanych z opracowywaniem materiałów stanowiących podstawę udzielenia zamówienia publicznego,

5.     Publikacja ogłoszeń, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych, za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich odpowiednio w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

6.     Zamieszczanie ogłoszeń, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń (prowadzenie tablicy ogłoszeń w tym zakresie),

7.     Przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

8.     Uzgadnianie składu komisji przetargowej i przygotowywanie projektów zarządzeń w tej sprawie,

9.     Udział w postępowaniu odwoławczym przed zespołem arbitrów,

10.  Przygotowywanie stosownych wniosków do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie przewidzianym ustawą Prawo zamówień publicznych,

11.  Prowadzenie rejestru zamówień publicznych Urzędu Gminy,

12.  Prowadzenie instruktażu, sprawozdawczości, analityki, kontroli procedur i pomocy prawnej w zakresie udzielanych zamówień publicznych,

13.  Nadzór nad realizacją zamówień publicznych w zakresie zadań własnych i zleconych na podstawie i w zakresie upoważnień udzielonych przez Wójta Gminy w gminnych jednostkach organizacyjnych w oparciu o odrębne upoważnienia,

14.  Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie udzielanych zamówień publicznych.

15.  Prowadzenie ewidencji sprzedaży specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla potrzeb podatku VAT.

 

VI. Rolnictwo, gospodarka odpadami oraz wodno – ściekowa:

1. Wykonywanie zadań związanych z ochroną zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, 

2. Prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa, 

3. Prowadzenie należących do gminy spraw z zakresu rolnictwa i gospodarki leśnej,

4. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie upraw maku i konopi włóknistych,

5. Prowadzenie nadzoru i kontroli nad tymi uprawami zgodnie z wymogami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,

6. Koordynacja działań w zakresie gospodarki nasiennej,

7. Współdziałanie z inspekcją ochrony roślin i nasiennictwa w zakresie zapewnienia wymogów fitosanitarnych i przestrzennych plantacji nasiennych i szkółkarskich,

8. Współdziałanie ze służbą kwarantanny i ochrony roślin w zakresie sygnalizacji pojawienia się chwastów, chorób i szkodników w uprawach i nasadzeniach,

9. Koordynacja materiału hodowlanego zwierząt, zapewnienie właściwej organizacji kontrolowanego rozpłodu, współpraca ze służbą weterynaryjną i inseminacyjną, nadzór nad warunkami zoohigienicznymi chowu i hodowli, realizowanie programu pomocy dla gospodarstw rolnych dotkniętych klęską żywiołową,

10. Wydawanie zezwoleń na utrzymanie psów rasy uznawanej za agresywną,

11. Współpraca ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych i organizacji profilaktyki weterynaryjnej,

12. Współdziałanie ze służbami inwestycyjnymi w zakresie planowania i realizacji inwestycji technicznych i produkcyjnych w rolnictwie,

13. Współpraca z instytucjami zajmującymi się doradztwem rolniczym, organizowanie szkoleń dla rolników, doradztwo w zakresie przystosowywania gospodarstw rolnych do produkcji żywności metodami ekologicznymi,

14. Wspieranie rozwoju agroturystyki,

15. Organizowanie i opracowywanie niezbędnych informacji z zakresu spisów rolnych, szacunków plonów i zbiorów głównych ziemiopłodów w gospodarce indywidualnej,

16. Pomoc dla rolników w organizowaniu się w grupy producentów rolnych i ich związki,

17. Opiniowanie podań złożonych przez właścicieli lasów lub użytkowników o przyznanie dotacji z budżetu państwa na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów,

18. Pisemne zawiadomienie właścicieli lasów o wyłożeniu projektu uproszczonego planu urządzania lasów do publicznego wglądu,

21. Przygotowywanie projektów opinii w sprawie rocznych planów łowieckich sporządzanych przez dzierżawców obwodów łowieckich,

22. Przygotowywanie projektów opinii w sprawie wydzierżawienia obwodów łowieckich; prowadzenie rejestru obwodów łowieckich,

23. Sprawy związane z mediacją w przypadku rozbieżności stanowisk przy szacowaniu szkód łowieckich dla polubownego rozstrzygania sporu,

24. Współdziałanie z zarządcami obwodów łowieckich oraz nadleśniczymi w sprawach związanych z zagospodarowaniem obwodów łowieckich, w szczególności w zakresie ochrony i hodowli zwierzyny z dzierżawcami,

25. Przekazywanie informacji dotyczących programów mających na celu rozwój obszarów wiejskich,

26. Organizowanie spotkań z instytucjami zajmującymi się funduszami europejskimi współpraca z Agencjami (ARiMR, ARR),

27. Nakazywanie posiadaczowi odpadów ich usunięcia z miejsc nie przeznaczonych do składowania.
28 Prowadzenie ewidencji:
a) zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania,

b) przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości oraz sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych,

c) umów na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości w celu kontroli obowiązków określonych przepisami,

d) umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych w celu kontroli realizacji obowiązków określonych przepisami,

e) odpadów zawierających azbest,

29. Kontrola realizacji przez właścicieli nieruchomości obowiązków wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach.

30. Wydawanie (cofanie, odmowa) zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie:

a) odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
b) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości gminnych.

31. Kontrola realizacji warunków określonych w w/w zezwoleniach.

32. Wydawanie opinii i uzgodnień w sprawach dotyczących gospodarki odpadami.

33. Przyjmowanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania odpadami na terenie gminy.

34. Opracowywanie programu  rozwoju urządzeń komunalnych oraz prowadzenie spraw w tym zakresie – wodociągi, kanalizacja, oczyszczalnia ścieków.

35. Nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem hydroforni w Grążawach i w Radoszkach, sieci wodociągowej oraz oczyszczalni ścieków w Bartniczce wraz z siecią kanalizacyjną.

36. Nadzór nad pracą konserwatorów wodociągów i konserwatorów oczyszczalni.

37. Rozliczanie opłat za pobór wody i ścieków od osób fizycznych i podmiotów gospodarczych.

 

VII. Bezpieczeństwo i higiena pracy:

1. Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, na których są zatrudnione kobiety w ciąży lub karmiące dziecko piersią, młodociani, niepełnosprawni, pracownicy wykonujący pracę zmianową, w tym pracujący w nocy, oraz osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę,

2. Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,

3. Sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,

4. Udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

5. Udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji,

6. Udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników,

7. Zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych,

8. Przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,

9. Udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

10. Opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,

11. Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,

12. Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,

13. Doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

14. Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,

15. Doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,

16. Współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,

17. Współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami,

18. Współpraca z laboratoriami i innymi jednostkami zajmującymi się pomiarami stanu środowiska naturalnego, działającymi w systemie państwowego monitoringu środowiska, określonego w odrębnego przepisach,

19. Współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników,

20. Współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi przy:

1) podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach,

2) podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy,

21.  Uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych zakładowych komisji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy,

22. Inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

 

VIII. Gospodarki nieruchomościami i geodezja:

1. Prowadzenie całości spraw związanych ze sprzedażą, zamianą i oddaniem w wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Gminy osobom fizycznym i prawnym, w tym m.in.:

a) sporządzanie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę,

b) aktualizacja opłat rocznych z tytuł użytkowania wieczystego,

2. Prowadzenie spraw związanych z wydzierżawianiem gruntów Gminy, w tym m.in.:

a) zawieranie umów dzierżawy,

b) bieżąca windykacja należności zaległego czynszu, wysyłanie wezwań, naliczanie odsetek za zwłokę,

3. Prowadzenie  spraw  związanych  ze  sprzedażą lokali  komunalnych,  w tym  m.in.: sporządzanie protokołów uzgodnień dotyczących zasad oraz warunków sprzedaży lokali komunalnych,

4. Prowadzenie całości spraw związanych z wykonaniem prawa pierwokupu nieruchomości,

5. Prowadzenie całości spraw związanych z oddaniem w zarząd nieruchomości będących własnością Gminy, w tym wydawanie decyzji w sprawach :

a) ustanowienia trwałego zarządu,

b) wygaśnięcia trwałego zarządu,

c) przekazania trwałego zarządu między jednostkami organizacyjnymi,

d) ustalania opłat z tytułu trwałego zarządu,

6. Ustalanie opłat adiacenckich,

7. Zapewnienie wyceny nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości,

8. Ewidencjonowanie nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości,

9. Prowadzenie w całości spraw związanych z :

a) nabywaniem nieruchomości w drodze umowy na własność lub w użytkowanie wieczyste,

b) nabywaniem nieruchomości w drodze wywłaszczenia na realizację celów publicznych,

c) nieruchomościami, które stają się własnością Gminy na skutek zrzeczenia się lub są przyjmowane na własność Gminy na podstawie innych tytułów prawnych,

10. Prowadzenie całości spraw związanych z uwłaszczeniem osób prawnych,

11. Wydawanie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości,

12. Kompleksowe regulowanie stanów prawnych nieruchomości, w tym m.in.:

a) przygotowanie dokumentacj i do uzyskania decyzji komunalizacyjnej,

b) zakładanie Ksiąg Wieczystych dla nieruchomości gminy,

13. Wydawanie opinii dla Starostwa Powiatowego w zakresie :

a) rekultywacji i zagospodarowania gruntów,

b) zapobiegania degradacji gruntów,

14. Kontrola gospodarowania mieniem gminy, będącym we władaniu gminnych jednostek organizacyjnych,

16. Prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem wycen nieruchomości gminnych,

17. Dokonywanie wycen zbywanych nieruchomości, których wartość wzrosła w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy,

18. Prowadzenie i wydawanie decyzji w zakresie rozgraniczeń nieruchomości,

19. Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków,

20. Prowadzenie ewidencji nazw ulic i placów oraz nadawanie nieruchomościom numeracji porządkowej,

21. Zlecanie, nadzorowanie i odbiór prac geodezyjnych, kartograficznych i urządzeniowo -rolnych,

22. Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem i naliczaniem renty planistycznej oraz sporządzanie projektów decyzji w tej sprawie.

 

IX. Sprawy lokalowe:

1. Prowadzenie spraw związanych z gospodarką lokalami mieszkalnymi i użytkowymi oraz budynkami w zakresie opracowywania programów gospodarowania komunalnym zasobem mieszkaniowym oraz zasad polityki czynszowej w tych zasobach,

2. Prowadzenie spraw związanych z gospodarką budynkami, lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, w zakresie najmu, dzierżawy, w tym zarządzanie komunalnym zasobem lokali socjalnych,

3. Przekazywanie komunalnych zasobów lokalowych do zarządzania zarządcom nieruchomości,

4. Nadzór nad komunalnymi zasobami mieszkaniowymi w zakresie właściwego stanu technicznego, sanitarnego, utrzymania porządków wokół budynków, wykonywania obowiązków najemcy i wynajmującego,

5. Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji zasobów mieszkaniowych,

6. Współpraca z zarządami nieruchomości, wspólnotami mieszkaniowymi budynków komunalnych,

7. Zabezpieczanie mieszkań dla osób pozbawionych mieszkań wskutek klęsk żywiołowych lub pożaru, czasowego zakwaterowania dla osób zwolnionych z zakładów karnych,

8. Przygotowywanie rocznych planów remontów kapitalnych i bieżących budynków komunalnych w uzgodnieniu z zarządcą budynków komunalnych,

9. Prowadzenie bieżącej ewidencji wniosków wpływających do Urzędu o przydział lokalu mieszkalnego,

10. Prowadzenie rejestru osób zakwalifikowanych do przydziału lokalu mieszkalnego,

11. Przygotowywanie informacji i sprawozdań z zakresu swojego działania,

Wydział przy oznakowaniu spraw używa symbolu „WIŚR

W skład Wydziału wchodzą:

Kierownik Wydziału: Pan Piotr Ruciński, tel 564936813, e-mail: piotr@ugbartniczka.pl , -zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka mieszkaniowej, zamówienia publiczne, ochrona środowiska.

Inspektor Pan Czesław Przeracki, tel. 564936813, e-mail: woda@ugbartniczka.pl, - zaopatrzenie wsi w wodę , rolnictwo, BHP i p-poż.

Inspektor Pani Ewelina Rogozińska, tel. 564936814, e-mail: grunty@ugbartniczka.pl, - gospodarka gruntami, leśnictwo, współpraca z organizacjami pozarządowymi.

Inspektor Pani Marta Filipkowska, tel. 564936814, e-mail: drogi@ugbartniczka.pl, - Drogi, melioracja i ochrona przeciwpożarowa.

Inspektor Pani Edyta Wiewiórska, 564936814, przetargi@ugbartniczka.pl - zamówienia publiczne, fundusze europejskie.

Inspektor Pani Justyna Szymańska, tel. 564936822, e-mail: gok@ugbartniczka.pl - gospodarka komunalna, odpady.