Logo BIP

ZARZĄDZENIE Nr 10 /2005 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 27 czerwca 2005 roku w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów.

ZARZĄDZENIE Nr 10 /2005
Wójta Gminy Bartniczka
z dnia 27 czerwca 2005 roku

w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów

Na podstawie art.23 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz.1055 i Nr 167, poz. 1760) zarządzam, co następuje:

§ 1.
Ustanawiam pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego Pana Benedykta Kamińskiego – Sekretarza Gminy

§ 2.
Zasady współdziałania pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego z Krajowym Biurem Wyborczym określa porozumienie zawarte z dniu 27 czerwca 2005 r. pomiędzy Wójtem Gminy Bartniczka a Dyrektorem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu.

§ 3.
Traci moc Zarządzenie Nr 9/2003 Wójta Gminy Grążawy z dnia 6 maja 2003 r. w/s ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.