Logo BIP

ZARZĄDZENIE Nr 8/2005 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 10 czerwca 2005 roku w sprawie powołania komisji odbioru robót.

ZARZĄDZENIE Nr 8/2005
Wójta Gminy Bartniczka
z dnia 10 czerwca 2005 roku
w sprawie powołania komisji odbioru robót.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) Wójt Gminy Bartniczka

zarządza co następuje:

§ 1. Powołuję komisję dla potrzeb odbioru robót polegających na wykonaniu sieci kanalizacyjnej z przyłączami, przepompowniami ścieków wraz z modernizacją i usprawnieniem pracy oczyszczalni ścieków w miejscowości Zdroje, Bartniczka, Gutowo, Radoszki w następującym składzie:
1. Z ramienia Inwestora/użytkownika/:
1. Benedykt Kamiński - przewodniczący
2. Marek Ojdowski - Sekretarz
3. Gabriela Markowska – członek
4. Czesław Przeracki - członek
5.Jerzy Kopistecki- członek
2.Z ramienia Wykonawcy:
1. Zdzisław Fiszer- właściciel
2. Stanisław Prusik – kierownik budowy
3. Przy udziale:
1. Andrzej Olszewski – inspektor nadzoru
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.