Logo BIP

ZARZĄDZENIE nr 5/05 WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 1 czerwca 2005 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru Wójta Gminy w Bartniczce .

ZARZĄDZENIE nr 5/05
WÓJTA GMINY BARTNICZKA
z dnia 1 czerwca 2005 r.
w sprawie organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru Wójta Gminy w Bartniczce .

Na podstawie art. 20 ust. 1 i 2 pkt.2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz .U. z 2004 r. Nr 241 ,poz. 2416 i Nr 277 ,poz. 2742 ) oraz § 8 ust. 2 pkt. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa ( Dz.U. Nr 219 ,poz. 2218 oraz Zarządzenia nr 13/05 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów na terenie województwa kujawsko- pomorskiego zarządza się ,co następuje :

§ 1. Ustala się zasady organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru na terenie gminy
Bartniczka w celu :
1)zapewnienia ciągłości przekazywania decyzji organów uprawnionych do
uruchomienia realizacji zadań ujętych w Planie Reagowania Obronnego
Rzeczypospolitej Polskiej ;
2 ) zachowania ciągłości procesu kierowania i koordynowania przez Wojewodę
działaniami związanymi z realizacją zadań dotyczących osiągania wyższych
stanów gotowości obronnej państwa na terenie województwa ;

§ 2.1. Do zadań osób pełniących stały dyżur w szczególności należy :
1)powiadomienie określonych osób o obowiązku niezwłocznego stawienia się
we wskazanym miejscu ,zapewniających sprawne uruchamianie realizacji
zadań wykonywanych w ramach podwyższania gotowości obronnej państwa
2)przyjmowanie oraz ewidencjonowanie i dostarczanie decyzji , a także
informacji adresowanych do organów , na rzecz których działają ;
3)ewidencjonowanie oraz przekazywanie nakazanych decyzji i informacji
organów na rzecz których działają – do organów im podległych ,
4)przyjmowanie oraz ewidencjonowanie i przekazywanie nakazanych
informacji w ramach współdziałania .

2.Osoby pełniące stały dyżur powinny posiadać odpowiednie poświadczenie
bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową lub państwową ,wydane na podstawie ustawy z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych ( Dz. U. Nr 11 ,poz . 95 z póź. zm. )

3.W celu zapewnienia przekazywania decyzji i informacji w ramach stałego
dyżuru należy wykorzystać dostępne środki łączności przewodowej ,łączność radiową oraz inne dostępne środki łączności .

§ 3.1. Dla osób pełniących stały dyżur należy opracować dokumentację w terminie
do dnia 30 czerwca 2005 r. Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia
Nr 13/05 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2005 r. ,która
chroniona powinna być zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych
osobowych ( Dz. U. z 1997 r. Nr 133 ,poz. 883 z póź. zm. ).

2.Dokumentację stałego dyżuru , o którym mowa w ust. 1 należy uzgodnić z
Dyrektorem Wydziału Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy .

§ 4 . Szkolenie stałego dyżuru winno odbyć się nie mniej niż jeden raz w ciągu
roku wg. planu szkolenia zatwierdzonego przez Wójta .

§ 5. W celu umożliwienia wzajemnego komunikowania się w ramach stałego
dyżuru Wojewody z kadrą kierowniczą w czasie poza służbowym należy
utworzyć punkt kontaktowy na bazie stanowiska funkcjonującego
całodobowo – Oczyszczalni Ścieków .

§ 6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy ,
którego zobowiązuję do koordynacji i kontroli spraw dotyczących
organizacji stałego dyżuru oraz sprawdzenia gotowości do funkcjonowania .

§ 7 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .