Logo BIP

Zarządzenie nr 4/05 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 20 kwietnia 2005r. w sprawie powołania komisji do opiniowania wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Zarządzenie nr 4/05
Wójta Gminy Bartniczka
z dnia 20 kwietnia 2005r.
w sprawie powołania komisji do opiniowania wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) w związku z § 10 uchwały Nr XIX/91/05 Rady Gminy Bartniczka z dnia 22 marca 2005r.
zarządzam, co następuje:
§ 1. Powołuję komisję do opiniowania wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bartniczka w następującym składzie:

1. Józef Staszczak - Przewodniczący
2. Kazimierz Zawisza - członek
3. Mirosław Wołojewicz - członek
4. Marzena Łupińska - członek
5. Bożena Gościniak - członek

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.