Logo BIP

Zarządzenie Nr 3/05 Wójta Gminy Bartniczka z dnia 31 marca 2005 r. Zmieniająca uchwałę Nr XVII/83/04 Rady Gminy w Grążawach z dnia 29.12.2004 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2005.

Zarządzenie Nr 3/05

Wójta Gminy Bartniczka z dnia 31 marca 2005 r.

Zmieniająca uchwałę Nr XVII/83/04 Rady Gminy w Grążawach z dnia 29.12.2004 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2005.

 

Na podstawie art.30 ust.2,pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r „o samorządzie gminnym”/Dz. U z 2001 r. Nr 142,poz 1591 z późn. zm./ oraz art. 128 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. ”o finansach publicznych”
/Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm./ Wójt Gminy Bartniczka
zarządza co następuje:


W uchwale Nr XVII/83/04 z dnia 29.12.2004r.wprowadza się zmiany
jak poniżej:
§ 1. Dokonać zmiany dochodów:
kwotę dochodów 8.978.889 zł zastępuje się kwotą 9.106.114 zł
wg załącznika Nr1 część tabelaryczna i opisowa
w tym: dotacje na zadania zlecone 914.801 zł
dotacje na zadania własne 268.825 zł

§ 2. Dokonać zmiany wydatków:
kwotę wydatków 9.636.958 zł zastępuje się kwotą 9.764.183 zł
wg załącznika nr 2 z częścią opisową

§ 3.Dokonać przeniesień wydatków według załącznika Nr 3
z częścią opisową

§ 4. Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu
na tablicy ogłoszeń w sposób zwyczajowo przyjęty.

 Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Wójta Nr 3/05 z dnia 31.03.05r.

Zmiany w planie dochodów gminy 2005 r

Lp.
Określenie
Dział
Rozdział
§
Budżet przed
zmianą
Zwięk-
szenia
Zmniej-szenia
Budżet po zmianie
1.
Pomoc Społeczna
852


1.007.700
30.440
-
1.038.140

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezp.społecznego

85295

-
30.440
-
30.440

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy


2030
-
30.440
-
30.440
2.
Edukacyjna opieka
Wychowawcza
854


-
96.785
-
96.785

Pomoc materialna dla uczniów

85415

-
96.785
-
96.785

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy


2030
-
96.785
-
96.785

Podliczenie

 

8.978.889
127.225
-
9.106.114

Część opisowa

1.Decyzją Nr WFB.I-3011-5/05 z dnia 15.02.05,WFB.I-3011-12/05 z 30.03.30 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększył dochody budżetowe na kwotę 127.225 zł w dziale Pomoc społeczna z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji
Rządowego Programu „ Posiłek dla potrzebujących” oraz dziale Edukacyjna opieka
wychowawcza z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej
pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i
zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej.

 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta
Nr 3/05 z dnia z 31.03.2005 r

Zmiany w planie wydatków gminy 2005 r


Lp.
Określenie
Dział
Rozdział
§
Budżet przed
Zmianą
Zwięk-
szenia
Zmniej-szenia
Budżet po zmianie
1.
Pomoc Społeczna
852


1.275.840
30.440
-
1.306.280

Pozostała działalność

85295

50.000
30.440
-
80.440

Świadczenia społeczne


3110
50.000
30.440
-
80.440
2.
Edukacyjna Opieka
Wychowawcza
854


-
96.785
-
96.785

Pomoc materialna dla uczniów

85415

-
96.785
-
96.785

Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów


3240
-
96.785
-
96.785

Podliczenie

 

9.636.958
127.225
-
9.764.183


Część opisowa do zmian w wydatkach
1.Zwiększenie dotacji celowych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego na realizację
własnych zadań bieżących gminy dział „ Pomocy społecznej” na dofinansowanie realizacji
Rządowego Programu „ Posiłek dla potrzebujących” oraz dziale” Edukacyjna opieka
wychowawcza „ z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej
pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i
zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej.

 


 

 

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta
Nr 3/05 z dnia z 31.03.2005 r


Przeniesienia w planie wydatków gminy 2005 r


Lp.
Określenie
Dział
Rozdział
§
Budżet przed
Zmianą
Zwiększenia
Zmniejszenia
Budżet po zmianie
1.
Transport i łączność
600


315.000
5.473
5.473
315.000

Drogi publiczne gminne

60016

315.000
5.473
5.473
315.000

Dodatkowe wynagr. rocz


4040
3.550
2.881
-
6.431

Zakup usług pozostałych


4300
12.000
-
5.473
6.527

Odpisy na Z.F.Ś.S


4440
1.500
2.592
-
4.092
2.
Administracja Publiczna
750


836.882
5.453
5.453
836.882

Rady Gmin

75022

79.500
13
13
79.500

Zakup usług pozostałych


4300
1.732
-
13
1.719

Odpisy na Z.F.Ś.S


4440
720
13
-
733

Rząd Gminy

75023

707.382
5.440
5.440
707.382

Zakup usług pozostałych


4300
62.082
-
5.440
56.642

Odpisy na Z.F.Ś.S


4440
8.800
1.440
-
10.240

Opłaty za usługi internetowe


4350
-
4.000
-
4.000
3.
Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa
754


68.000
105
105
68.000

Ochotnicze Straże Poż.

75412

68.000
105
105
68.000

Dodatkowe wynagr. rocz


4040
704
105
-
809

Zakup usług pozostałych


4300
5.200
-
105
5.095
4.
Oświata i wychowanie
801


4.018.605
7.000
7.000
4.018.605

Szkoły Podstawowe

80101

2.423.654
2.000
2.000
2.423.654

Dodatkowe wynagr. rocz


4040
100.493
-
2.000
98.493

Opłaty za usługi internetowe


4350
-
2.000
-
2.000

Gimnazja

80110

1.185.669
5.000
5.000
1.185.669

Dodatkowe wynagr. rocz


4040
56.032
-
5.000
51.032

Zakup materiałów i wyp


4210
70.000
3.000
-
73.000

Opłaty za usługi internetowe


4350
-
2.000
-
2.000
5.
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
921


109.000
391
391
109.000

Biblioteki

92116

89.000
391
391
89.000

Zakup materiałów i wyp


4210
8.500
-
391
8.109

Odpisy na Z.F.Ś.S


4440
1.440
391
391
1.831

Podliczenie

 

9.764.183
18.422
18.422
9.764.183


Część opisowa
Przeniesienia środków w poszczególnych rozdziałach dotyczą realizacji zadań bieżących gminy, związanych z wypłatą dodatkowych wynagrodzeń rocznych i odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i wprowadzeniem w klasyfikacji budżetowej” Opłaty za usługi internetowe.”