Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bartniczka
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bartniczka 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
AKTUALNOŚCI Dane podstawowe Władze i struktura gminy Wójt Rada gminy Komisje Wydziały Samodzielne stanowiska Sołectwa RODO - spełniania obowiązku informacyjnego. Klauzule dotycząca spełniania obowiązku informacyjnego z Art 13 RODO. Elektroniczne Dzienniki Urzędowe Elektroniczna Skrzynka Podawcza Zarządzanie Kryzysowe WYBORY SAMORZĄDOWE W 2014 ROKU. WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU. Obwieszczenia i informacje. WYBORY POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019 ROK. OBWIESZCZENIA I INFORMACJE WYBORY DO SEJMU I SENATU 2019 WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W 2020 ROKU. Zadania wykonane na terenie Gminy Bartniczka w latach 2015-2018 Pozyskane zewnętrzne środki finansowe na realizację zadań prowadzonych na terenie Gminy Bartniczka w latach 2015 – 2018 Dotacje celowe udzielone przez Gminę Bartniczka innym podmiotom w latach 2015 - 2018 Zadania realizowane w latach 2011 – 2014 na terenie gminy Bartniczka Publiczny rejestr zawartych umów. Inwestycje drogowe zrealizowane w 2017 roku przy udziale środków z FOGR. Inwestycje realizowane w latach 2017 - 2019 przy udziale środków unijnych Informacja o przebudowie i rozbudowie gminnej oczyszczalni ścieków w Bartniczce. INWESTYCJE GMINNE REALIZOWANE W 2019 R. PRZY WSPARCIU FINANSOWYM WFOŚiGW W TORUNIU INWESTYCJE GMINNE REALIZOWANE W 2015 R. PRZY WSPARCIU FINANSOWYM WFOŚiGW W TORUNIU Inwestycje gminne zrealizowane w 2014 roku przy wsparciu finansowym WFOŚiGW w Toruniu. GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW - GMINA BARTNICZKA PETYCJE PETYCJA Stop zagrożeniu zdrowia i życia - ochrona zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem. PETYCJA w sprawie zakazu dystrybucji, sprzedaży oraz używania fajerwerków na terenie powiatu Brodnickiego przez cały rok. Petycja Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego PETYCJA w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego Informacja o wniesieniu petycji zdnia 15.10.2019 Informacja o wniesieniu petycji z dnia 16 kwietnia 2018 roku. Informacja o wniesieniu petycji z dnia 14 sierpnia 2018 roku. Informacja o wniesieniu petycji z dnia 11 września 2018 roku. Informacja o wniesieniu petycji z dnia 07.11.2018. Incjatywa - wspierajny Lokalnych Mikroprzedsiębiorców WYBORY DO SEJMU I SENATU 2015 REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015. WYBORY PREZYDENTA RP 2015 WYBORY ŁAWNIKÓW DO SĄDU REJONOWEGO W 2019 ROKU WYBORY ŁAWNIKÓW DO SĄDU REJONOWEGO W 2015 ROKU Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego z dnia 25 maja 2014 r. w Gminie Bartniczka ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY BARTNICZKA NR 21/14 z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Informacja w sprawie udostępnienia do wglądu spisu wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie stałych obwodów głosowania. INFORMACJA WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych INFORMACJA o wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego z dnia 17 kwietnia 2014 roku. INFORMACJA WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie głosowania przez pełnomocnika w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. INFORMACJA WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. INFORMACJA WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie głosowania wyborców niepełnosprawnych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. INFORMACJA WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie dopisania do spisu wyborców Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych. Wybory Samorządowe 2010 ŚWIĘTO MIODU 2013 ŚWIĘTO MIODU 2014 ŚWIĘTO MIODU 2015 ŚWIĘTO MIODU 2016 ŚWIĘTO MIODU 2017 ŚWIĘTO MIODU 2018 ŚWIĘTO MIODU 2019 ROK WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI. AKTUALNOŚCI Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi. WIARYGODNA FIRMA KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY. Masz zaległości w ZUS? Rozłóż swój dług na raty. Przydatne dla Mikroprzedsiębiorców informacje, stanowiska i interpretacje planowanych zmian w obszarze prawnym. Informacja o realizacji przez Gminę Bartniczka Projektu pn. "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Bartniczka", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społ. Realizacja projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Bartniczka”współfinansowanego ze środków Europ. Funduszu Rozwoju Reg. w ramach Prog. Operacyj. Innowacyjna Gospodarka. Realizacja projektu „Razem dla Gminy Bartniczka” Powszechny Spis Rolny 2010. WYNIKI NABORU NA KANDYDATÓW NA RACHMISTRZA SPISOWEGO PRZY POWSZECHNYM SPISIE ROLNYM W 2010 r. Odnośnik (link) do oficjalnej strony informującej o Powszechnym Spisie Rolnym 2010 NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011. Komunikat o spisie kontrolnym Samospis Metody identyfikacji rachmistrzów spisowych. Odnośnik (link) do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 Jednostki organizacyjne Gminna Biblioteka Publiczna w Bartniczce Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartniczce Szkoła Podstawowa w Radoszkach Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Nowych Świerczynach Przedszkole Publiczne w Łaszewie Niepubliczne placówki oświatowe Szkoła Podstawowa SPSK w Grążawach Oficjalne dokumenty Statut gminy Strategia Rozwoju Gminy Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Bartniczka Kodeks etyki pracowników Raport o stanie Gminy Bartniczka za 2018 rok. Rejestry Inne informacje i dokumenty Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych na 2020 rok. Informacja - złożenie wniosku o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty i gospodarujących odpadami Budowa światłowodowych linii kablowych na terenie Gminy Bartniczka. Informacja o udziale w powiatowym ćwiczeniu obronnym. Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych na 2019 rok. Informacje-promocjei zadań realizowanych ze środków PROW. Zaproszenie na bezpłatne badania oraz spotkanie informacyjne Zaproszenie na bezpłatne szkolenie Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z sieci wodociągu Gminy Bartniczka. Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku 2017 Działalność gospodarcza Rejestr Działalności Regulowanej Wybory UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ Ogłoszenia Kontrole Kontrola Zarządcza Finanse gminy Kontrole Budżet gminy Podatki i opłaty Ochrona środowiska Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastruktura towarzyszącą na działce o numerze ewidencyjnym 115/5, obręb Świerczyny gmina Bartniczka Obwieszczenie o zamiarze przystąpienia do sporządzenia zmiany zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie w sprawie ustanowienia planów ochrony dla obszarów Natura 2000. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, pn.: „Przebudowa Drogi Gminnej nr 080608C i 080609C na długości 4 889 mb." Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kabiny lakierniczej zabudowanej wiatą”, na działce nr 238/30, obręb Jastrzębie. OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szkodliwe dla środowiska wodnego Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i powierzchnią zabudowy do 2,5 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 274/3 i 274/2 w miejscowości Łaszewo, gm. Bartniczka Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 544 w km 10+342 w m. Łaszewo Dobudowa (rozbudowa zakładu) budynku produkcyjno-magazynowego w Bartniczce Rozbudowa drogi powiatowej nr 1829C Cielęta - Szczutowo - Górzno na odcinku Cielęta -Jastrzębie Rozbudowa gospodarstwa o budowę bukaciarni wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. nr 55/1 i 55/2 w miejscowości Radoszki, gmina Bartniczka. Budowa trzech przydomowych elektrowni wiatrowych o mocach do 5 kW każda na terenie działki o numerze ewidencyjnym 218/3 obręb Radoszki, gm. Bartniczka Odnowa drogi Wojewódzkiej nr 544 Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego Obwieszcenie SKO o utrzymaniu w mocy decyzję z dnia 18 sierpnia 2016 r. wydaną z upoważnienia Wójta Gminy Bartntczka przez Kierownika WISR w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej. Wznowienie postępowqania zakończonego decyzją Wójta Gminy Bartniczka z dnia 23 lipca 2009r. Przebudowa drogi Stare Świerczyny - Nowe Świerczyny Przebudowa drogi Stare Świerczyny - Koziary - Świerczynki OGŁOSZENIE Wójta Gminy Bartniczka o możliwości złożenia wniosków o lokalizowanie obiektów budowlanych w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu ,,Dolina Drwęcy" Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bartniczka na lata 2015 - 2019 z perspektywą do 2021 r. PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY BARTNICZKA na lata 2013 – 2032. Obwieszczenie o przystąpieniu do Opracowania Programu Ochrony Środowiska. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ dla Gminy Bartniczka. Informacja o zrealizowaniu projektu„Przebudowa gminnych przepomp. ścieków w gminie Bartniczka oraz utworzenie systemu monitoringu głównych obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych gminy Bartniczka" Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie informujące o sposobie rozpatrzenia uwag do planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Lidzbarska PLH280012. Ogłoszenie „Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Bartniczka" Ferma drobiu na działce 204/16 obręb Świerczyny gm, Bartniczka. Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu postanowienia o wznowieniu postępowania, zakończonego decyzją Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistych omyłek w decyzji Wójta Gminy Bartniczka z dnia 23 lipca 2009r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO z dnia 17 listopada2014 r. o wszczęciu postępowania administraryjnego o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprwie wydania decyzji. Budowaj elektrowni wiatrowej o mocy znamionowej wytwarzanej energii do 1000 kW na działce nr 245 obręb Świerczyny, gmina Bartniczka. Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Bartniczce na działkach o nr ewidencyjnych 16, 17, 18 - obręb Bartniczka. Obwieszczenie o wydanych opiniach i postanowieniach dotyczących budowy dwóch elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą realizowanych na działkach ewidencyjnych numer 331, 333/2 i 336 . Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku inwentarskiego i budowie wiaty na działkach o nr 55/1 i 55/2 OBWIESZCZENIE - zawiadomienie o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowych OBWIESZCZENIE - zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO - Budowa elektrowni wiatrowej o mocy znamionowej do 1000 kW i wysokość do 115 m na działce o nr ewidencyjnym 277/2 obręb Świerczyny. OBWIESZCZENIE - zawiadomienie o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni OBWIESZCZENIE - zawiadomienie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku inwentarskiego. OBWIESZCZENIE - zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na przebudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej SN. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą : ,,Stacji zgazowania skroplonego gazu ziemnego LNG". Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN i linii kablowych Obwieszczenie - zawiadomienie o zebraniu materiałów dowodowych niezbędny do wydania decyzji dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej nn na dział. o nr 33, 27/14, 27/15 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na działce nr I7 - obręb Bartniczka. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania adminiatracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania postanowienia o etapowym przebiegu przedsięwzięcia, polegającego na budowie czterech elektrowni wiatrowych Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ,,Zabezpieczenie brzegu rzeki Drwęcy w km 116 + 760 - 116 + 685'', realizowanego na działkach nr 1 i 207. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarun. dla przedsięwzięcia pn.: ''Wydzielenie w części hali produkcyjnej na działce 24/9 pomieszczenia, w którym będzie ustawiona maszyna do malowania Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie "Czystsze Powietrze", informacje edukacyjne dla mieszkańców na temat prawidłowych zachowań sprzyjających poprawie jakości powietrza Gospodarka komunalna Gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie. Lokale użytkowych do sprzedaży lub wydzierżawienia Zagospodarowanie przestrzenne Weryfikacja zakazów obowiązujących w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolny Drwęcy - obwieszczenie o możliwości wnioskowania o wyłączenie danych nieruchomości spod zakazów. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 w m. Jastrzębie Inwestycaja celu publicznego - Budowa linni kablowej SM 15 kV na działce 271/1 w Grążawach Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Radoszki. Budowa odcinka gazociągu średniego ciśnienia na działce nr 3/1 i 232/4 w obrębie geodezyjnym Jastrzębie, gm. Bartniczka. Obwieszczenie o wydaniu decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejących sal lekcyjnych w Nowych Świerczynach Budowa linii kablowej SN 15kV, budowa stanowiska słupowego z zejściem kablowym SN 15kV, demontażu linii napowietrznej SN 15kV na działce nr 271/1 położonej w miejscowości Grążawy, gm. Bartniczka Budowia odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek o nr 51, 62, 64/2 i 65/1, położonych w obrębie geodezyjnym Radoszki, gmina Bartniczka. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu położonego w północnej części wsi Radoszki Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla północnej części miejscowości Radoszki Gmina Bartniczka Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 544 w km 10+342 w m. Łaszewo. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsiach Igliczyzna i Nowe Świerczyny, Gmina Bartniczka Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Jastrzębie, Gmina Bartniczka Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Stare Świerczyny, Gmina Bartniczka Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Nowe Świerczyny. Ogłoszenia o przystąpieniu do opracowania MPZP w miejscowościach Igliczyzna, Jastrzębie, Nowe Świerczyny, Stare Świerczyny. OBWIESZCZENIE - zawiadomienie: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 linii kablowej w miejscowości Radoszki na działce nr 203/3, obręb geodezyjny 0009 (Radoszki)". Budowa linii kablowej SN-15 kV, słupowej stacji transformatorowej oraz budowa linii kablowej niskiego napięcia do zasilania budynków. Potępowanie w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Informacja o bazie danych przedstawiających stan środowiska przyrodniczego - mapy sozologiczne i hydrograficzne. OBWIESZCZENIE – zawiadomienie, że w postępowanie, prowadzonym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji, pn. Zasilanie elektroenergetyczne do obiektu działka nr 86. Obwieszcenie - zawiadomnienie, że w dniu 24 sierpnia 2015r., zostało wydane postanowienie o sprostowaniu oczywistych omyłek w decyji Wójta Gminy Bartniczka. Obwieszczenie - zawiadomienie, że zostło wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publiczlego dla inwestycji, pn.:,,Budowa komina metalowego przy kotłowni" Obwieszczenie - zaw., że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia Iokalizacji inwestycji celu publicznęgo dla inwestycji pn.: Zasilanie elektroenergetyczne do obiektu. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla inwestycji pn.: Zasilanie elektroenergetyczne do obiektu handlowego w miejscowości Bartniczka. Obwieszczenie Wójta Gminy Bartniczka z dnia 25 czerwca 2015r. o podjęciu przez Radę Gminy Bartniczka uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania. Obwieszczenie - zawiadomienie, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie remizy strażackiej. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego. Obwieszczenie - zawiadomienie o zebraniu materiałów dowodowych niezbędnych do wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego. Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn z szafkami pomiarowymi Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej. Obwieszczenie- zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającej na przebudowie gminnych przepompowni ścieków w gminie Bartniczka, Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego teren we wsi Jastrzębie, gmina Bartniczka. Opracowanie ekofizjograficzne MPZP Jastrzębie Sprawy do załatwienia Obywatel i jego rodzina Pomoc społeczna Oświata Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Pomoc społeczna Karta Dużej Rodziny Oferty pracy Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Bartniczce, ul. Łąkowa1 87-321 Bartniczka ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – Bibliotekarz. Wójt Gminy Bartniczka ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Radoszkach.II Wójt Gminy Bartniczka ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Radoszkach. WÓJT GMINY BARTNICZKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY na stanowisko podinspektor ds. księgowości w Wydziale Oświaty Kultury i Sportu Urzędu Gminy Bartniczka OGŁOSZENIE o naborze na wolne na stanowisko "Podinspektor ds. księgowości w Wydziale Oświaty Kultury i Sportu Urzędu Gminy Bartniczka". WÓJT GMINY BARTNICZKA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. KSIĘGOWOŚCI I ROZLICZEŃ PODATKU VAT W WYDZIALE FINANSOWYM URZĘDU GMINY BARTNICZKA WÓJT GMINY BARTNICZKA ogłasza konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu. WÓJT GMINY BARTNICZKA ogłasza konkurs na dyrektora Przedszkola Publicznego w Łaszewie. WÓJT GMINY BARTNICZKA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTORA ds. utrzymania czystości i porządku w Gminie Bartniczka. Ogłoszenie o naborze na stanowisko bibliotekarza. OGŁOSZENIE konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowych Świerczynach. OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO INSPEKTORA ds. Zamówień publicznych, pozyskiwania środków pomocowych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Gminy Bartniczka Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Radca Prawny w Urzędzie Gminy Bartniczka WÓJT GMINY BARTNICZKA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTORA ds. utrzymania czystości i porządku w Gminie Bartniczka. WÓJT GMINY BARTNICZKA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTORA ds. dróg, melioracji i ochrony przeciwpożarowej w Urzędzie Gminy Bartniczka. OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO INSPEKTORA ds. Zamówień publicznych, pozyskiwania środków pomocowych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Gminy Bartniczka. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Radoszkach. Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Radoszkach. Ogłoszenie wyników o naborze na stanowisko: psychologa, doradcy zawodowego, specjalisty ds zam. publiczn. w ramach realizowanego przez GOPS projektu systemowego pn.: "Przeciw wykluczeniu społecznemu." Ogłoszenie o naborze w ramach projektu systemowego pn.: „Przeciw wykluczeniu społecznemu” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartniczce. OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA DYREKTORA PRZEDSZKOLA W ŁASZEWIE III. Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Łaszewie. OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA DYREKTORA PRZEDSZKOLA W ŁASZEWIE II. Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Łaszewie. OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA DYREKTORA PRZEDSZKOLA W ŁASZEWIE. Informacja o wynikach naboru na stanowisko: - specjalista do spraw zamówień publicznych Informacja o wynikach naboru na stanowisko: - psycholog Informacja o wynikach naboru na stanowisko: - doradca zawodowy Ogłoszenie o naborze w ramach projektu systemowego pn.: „Przeciw wykluczeniu społecznemu” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartniczce. Ogłaszenie o nabórze kandydatów na stanowisko pracy Asystent Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bartniczce w ramach realizacji Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zast Ogłoszenie o zatrudnieniu: W ramach projektu systemowego pn:„Przeciw wykluczeniu społecznemu” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartniczce zatrudni animatora. OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. PŁAC W WYDZIALE OŚWIATY, KULTURY I SPORTU URZĘDZU GMINY BARTNICZKA Informacja o wynikach naboru na stanowiska w ramach realizacji projektu systemowego pn.: „Przeciw wykluczeniu społecznemu” Ogłoszenie o naborze w ramach projektu systemowego pn. „Przeciw wykluczeniu społecznemu” realizoawnego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartniczce OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA DYREKTORA SZKOŁY Zamówienia publiczne Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2020. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 r. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r. Komunikaty ZAMÓWIENIA OGŁOSZONE Zamówienia ogłoszone ZAMÓWIENIA W TOKU Zamównienia rozstrzygnięte Rejestr Działalności Regulowanej Rejestr Działalności Regulowanej - odpady Oświadczenia majątkowe Wójt Rada gminy Sekretarza, Skarbnika, kierowników referatów Kieroników wydziałów Kierowników jednostek organizacyjnych gminy Dyrektorów gminnych placówek oświatowych Pracowników wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta Informacje o biuletynie Redakcja BIP Kontakt Instrukcja obsługi
od: 2008-07-01
suma odsłon: 3951157

ostatnia edycja treści:
2020-04-07 13:16:34

Wykonanie budżetu Gminy Bartniczka za I półrocze 2008 roku

I n  f o r m a c j a

 

 

o przebiegu wykonania budżetu  gminy Bartniczka

za   I półrocze 2008 r. rok.

 

 

Budżet gminy został uchwalony przez  Radę  Gminy 27 marca 2008 r. uchwałą  Nr XII/52/08 .

Przyjęto:    dochody  w  wysokości    10.458.196 

                   wydatki  w wysokości      10.208.616 

w tym: nadwyżkę budżetu w wysokości  249.580 zł

Budżet  zwiększano ,

Uchwałami Rady Gminy:

Nr XIII/64/08 w dniu 29.04.2008 r.

Nr XIV/69/08 w dniu 24.06.2008 r.

Zarządzeniem Wójta:

Nr    4/08 w dniu 31.03.2008 r. 

Nr    10/08 w dniu 15.04.2008 r.

Nr    14/08 w dniu 8.05.2008 r.

Nr    17/08 w dniu 31.05.2008 r.

 

Ogółem zwiększono dochody o 341.738 zł i wydatki o kwotę  561.738         

Po dokonaniu zmian  ustalono plan  budżetu w kwocie :

dochody  10.799.934 zł 

wydatki   10.770.354 zł

nadwyżkę budżetu obniżono do kwoty 29.580 zł

 

Wykonanie budżetu  przedstawia  się następująco:

- dochody   5.997.726,00 zł  to  jest  55,5% planu                           

- wydatki    5.425.379,28 zł           50,4%  planu

- wyliczono nadwyżkę budżetową   - 572.346,72 zł.

                                                                                               

Szczegółowe  omówienie  wykonania  budżetu

 

                                Dochody

Źródła  pochodzenia  dochodów                   Plan              Wykonanie                %

1.  Wpływy z podatków

i opłat lokalnych                                 1.473.904            851.593,14              57,7

 

2.  Udziały we wpływach z podatków     1.195.000             566.002,24              47,4

dochodowych od osób

fizycznych i prawnych

3. Subwencja ogólna                              5.527.537,00      3.180.924,00            57,5

4.  Dotacje z budżetu państwa                2.603.493,00      1.399.206,62            53,7

i budżetów innych jst

na realizację zadań bieżących

 

  Podliczenie                                              10.799.934,00      5.997.726,00         55,5

 

 

I.          Wpływy z podatków i opłat lokalnych

 

Lp. Określenie                                                 Plan                Wykonanie          %

 

1.Wpływy za sprzedaż wody                             

200.000       

120.337,36         

60,1

2.Wpływy za oczyszczanie ścieków                 

140.000         

80.224,91         

57,3

3.Wpłaty ludności jako udział w budowie wodociągów       

7.200         

13.900,00       

193,0

4. Rozliczenie z budowy wodociągów  w latach poprzednich                 

7.941           

 7.940,76       

100,0

5.Wpływy za obwody łowieckie                                    

1.000

-

 

6.Wpływy z mienia gmin i wieczystego            

22.000

4.365,70          

19,8             

   użytkowania oraz wykup gruntu

 

 

 

7.Wpływy  z czynszów                                       

51.800         

27.049,27          

52,2

  8.Wpływy z usług opiekunek                             

3.500           

  2.464,00          

70,4

  9. Wpłaty ludności na budowę kanalizacji                    

5.000           

9.600,00         

192,0

10. Podatek rolny                                               

320.000          

71.590,73         

53,6

11.Podatek leśny                                                    

25.000

14.973,36

59,9

12.Podatek od nieruchomości                             

510.000       

261.747,63         

51,3

13.Podatek od środków transportowych              

60.000         

34.284,00          

57,1

14.Podatek w form. karty podatkowej                                                                                          

1.000                

-

 

15.Podatek od spadków i darowizn                      

2.500            

3.537,00         

141,5

16.Odsetki od nieterminowych płatności             

1.500            

2.364,36         

157,6

17.Opłata skarbowa                                           

20.000            

8,524,60           

42,6

18.Podatek od czynności cywilno-praw

38.000            

37.846,00          

    99,6

19.Wpływy z opłat  za zezwolenie na sprzedaż alkoholu   

44.000             

7.681,49          

85,6

20.Odsetki od środków na rachunkach              

12.463           

10.779,09          

86,5

21.Wpływy  różnych opłat i dochodów             

1.000                

1.927,02        

 

22.Wpływy z wpłat – zwroty alimentów                    

-

455,86

 

Podliczenie                                                                                       

1.473.904          

851.593,14          

57,7

 

 

 

 

II.     Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych – plan 1.195.000, wykonanie 566.002,24, co stanowi 47.4 % planu.

 

1.   Udziały w podatku dochodowym

od osób fizycznych                             1.192.798       554.312,00          46,5

2.   Udziały w podatku dochodowym

od osób prawnych                                  2.202            11.690,24        530,8

 

III.     Subwencja ogólna

 

 

Plan - 5.527.537,00, wykonanie 3.180.924,00, co stanowi  29,4 % dochodów ogółem.

- część wyrównawcza   -            1.912.201,00          956.100,00           50,00 %

   z tego: podstawowa   -            1.501.456,00          750.728,00            50,00 %

          uzupełniająca      -              410.745,00          205.372,00            50,00 %

- część  oświatowa        -            3.615.336,00       2.224.824,00           61,54 %     

 

IV.     Dotacje z budżetu państwa i budżetów innych jst na realizację zadań bieżących

  Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

                                                         Plan                       Wykonanie                     %

   1.Zwrot części podatku akcyz.          147.156                    147.155,67             99,9

   2.Na utrzymanie administracji            69.500                     36.900,00              53,1       

   3.Świadczenia rodzinne                 1.829.000                   814.758,00              44,5

   4.Prowadzenie rejestru wyborców           696                          348,00             49,9

   5.Na ubezpieczenia zdrowotne             6.000                        3.143,00             56,8

   7.Zasiłki i pomoc w naturze                51.000                      27.478,00            53,8

      Podliczenie:                                2.103.352                 1.029.782,67            48,9  

    

Dotacje na zadania własne

 

 8.Dofinansowanie  pracodawcom

     do kosztów przygotowania zawod.  121.651              121.651,00           100,0

 9. Na naukę języka angielskiego            3.290                   2.468,00             75,0

     w kl. I szkoły podstawowej

10. Zasiłki i pomoc w naturze      154.000                 71.967,00             46,7

11. Utrzymanie Ośrodka Pomocy         59.962                   33.596,00            56,0

12. Na dożywianie                                69.000                    47.060,00            68,2

13. Na pomoc materialną uczniom       86.138                    86.138,00          100,0

     stypendia

14. Dofinansowanie własnych zadań

 gminy z różnych

 źródeł (darowizny dla szkół )         6.100                      6.543,95         107,2                                

 

    Podliczenie                                      500.141                   369.423,95          73,8

 

Ogółem dotacje celowe          2.603.493                1.399.206,62           53,7  

 

Dochody  budżetu gminy zaniżono z tytułu  obniżenia górnych stawek podatków  na  kwotę:       286.921,87      -   2,66 % budżetu.

z tego: w podatku rolnym                    140.360,64      -    1,30 % budżetu,

      w podatku od nieruchomości   115.844,23      -    1,07 % budżetu,

      w podatku od środków

 transportowych                           30.717,00      -   0,28 % budżetu.

 

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień w podatkach stanowią kwotę 1.472,00 zł

dotyczyły: podatku rolnego                      -  1.311,00 zł

            podatku od nieruchomości     -      161,00 zł.

 

Istotny wpływ na wykonanie  dochodów mają  nieterminowe płatności zobowiązań podatkowych- zaległości

Zaległości                                       na dzień 30.06.2007 r.    na dzień 30.06.2008 r.

1. za pobór wody i oczyszczanie                                    

    ścieków                                                 34.625,79                47.925,58                     

2. w podatku rolnym                                 17.010,92                22.121,60

3. w podatku od nieruchomości                15.558,05                23.182,67

4. w podatku od środków transport.            3.513,00                       0,00

5. w podatku leśnym                                      318,20                     351,00

6. za czynsze i wieczyste użytkowanie       5.735,61                 4.101,06

   Podliczenie                                             76.761,57               97.881,81

Stanowią  0,9 % planowanych dochodów budżetowych.

 

Wydatki

 

Zaplanowane w budżecie wydatki w kwocie 10.770.354 zł zrealizowano w wysokości 5.425.379,28 zł, co stanowi  50,37 %, które zrealizowano następująco: 

 

                                          Plan                       Wykonanie                %

1. Wydatki   majątkowe  1.282.301,00               610.663,72         47,62

2. Wydatki  bieżące        9.488.053,00             4.814.715,56        50,74

 

 

I. Wydatki majątkowe-inwestycyjne   wg źródeł finansowania   

 

 

Lp

Nazwa zadania inwestycyjnego

Ogółem

wydatki

 

 

 

Środki z budżetu

  wpłaty ludności

 

 

 

1.

Przyłącza wodociągowe  na terenie gminy 

     

 58.220,22

 

34.720,22

 

 

        23.500,00

 

 

 

2.

Opracowanie

dokumentacji na

budowę dróg na

terenie gminny

 

10.700,00

 

10.700,00

 

-

 

 

 

 

3.

Budowa chodników

ulicznych

 

 

35.278,53

 

 

35.278,53

 

 

 

-

 

 

 

 

4.

Zakup koparko-ładowarki

264.740,00

264.740,00

 

5.

Remont  równiarki

143.960,00

143.960,00

 

-

 

 

6.

Remont budynku garażu z warsztatem

4.490,00

4.490,00

-

 

 

7.

Wykup gruntów-regulacja stanu prawnego pod drogi gminne i wiaty przystankowe oraz chodniki

 

 

11.219,92

 

 

11.219,92

 

 

 

8.

Wymiana okien w budynku  Urzędu Gminy

57.555,04

57.555,04

 

 

 

9.

Budowa  przepompowni ścieków  w Bartniczce

wykonanie

 

5.081,38

 

5.081,38

 

 

 

10.

Budowa nowych punktów świetlnych

4.113,63

4.113,63

 

 

 

11.

Remonty świetlic wiejskich

   15.305,00

15.305,00

 

 

 

 

Podliczenie

610.663,72

587.163,72

           23.500,00

 

 

                 

                        

                                   Efekt rzeczowy

 

1. Przyłącza wodociągowe: wykonano 13 przyłączy, długość sieci 1.990 m długości nitki o różnych przekrojach na łączną kwotę 58.220,22 zł jako realizacja wniosków mieszkańców i radnych.

 

Na cele przygotowania inwestycji wodociągowych oraz budowy sieci wodociągowych oraz budowy sieci wodociągowych poniesiono wydatki w rozbiciu na miejscowości jakich dotyczą:

-       Świerczynki                         -   12.872,67 zł 

-       Koziary                                     -   988,20 zł    

-       Grążawy                                   - 7.199,99 zł

-      Świerczyny                      - 3.750,00 zł                                                                           

-       Radoszki                                 -  7.247,18 zł  

-       Długi Most                           -   17.590,40 zł 

-       Igliczyzna                                - 3.750,00 zł                                                             

-       Bartniczka                               - 4.833,78 zł 

 

Wydatki dotyczące miejscowości Nowe Świerczyny oraz Igliczyzna obejmują kwoty wydatkowane na  przygotowanie inwestycji do wdrożenia, a dokładnie dotyczą sporządzenia map sytuacyjnych niezbędnych przy realizacji inwestycji w postaci budowy sieci wodociągowej.

 

 2. Opracowanie dokumentacji na budowę dróg 10.700 zł.  w miejscowościach: 

 

-       Jastrzębie w kierunku Komorowa - dokładnie Jastrzębie-Skrobacja,

-       Nowe Świerczyny w kierunku Szczuki,

-       Świerczynki-Koziary,

-       Śtare Świerczyny-Belford

 

 

 3. Budowa chodników ulicznych -zakup kostki, krawężników – 35.278,53 zł.

 

 4. Zakupiono koparko-ładowarkę  264.740 zł.

 

 5. Przeprowadzono remont  równiarki  koszt- 143.960 zł.

 

 6. Remont dachu na budynku garażu z warsztatem w Bartniczce 4.490 zł.

 

 7. Wykup gruntów-regulacja stanu prawnego pod drogi gminne i wiaty    przystankowe oraz chodniki w miejscowości Łaszewo i  wydzielenie działek pod poszerzoną drogę w Igliczyźnie  11.219,92 zł.

 

 8. Wymiana okien w budynku  Urzędu Gminy – koszt  57.555,04 zł .

 

 9. Modernizacja  przepompowni ścieków  w Radoszkach oraz wykonanie jednego przyłącza kanalizacyjnego w Bartniczce na łączna kwotę – 5.081,38 zł.

 

10. Budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Sokołowo- 4.113,63 zł.

 

11. Remonty dachów świetlic wiejskich – w miejscowości:

-       Stare Świerczyny 7.666 zł.,

-       Saminie  1.629 zł,

-       Łaszewie 6.011 zł.

                               

II. Wydatki bieżące stanowią 88,4 % ogólnej wartości wydatków budżetowych.

     Plan 9.488.053 zł,  wykonanie 4.814.715,56 zł.

     Wydatki realizowano w podziale na działy, rozdziały, wg klasyfikacji   budżetowej.

 

-       Rolnictwo i łowiectwo

 

Wydatki stanowią 3,1 % ogólnej wartości wydatków budżetowych;

 

a) Izby Rolnicze - plan 6.820 zł, wydatkowano 0 zł - w wysokości 2%  zainkasowanego podatku rolnego. Plan zrealizowano 0 %.

 

b) Pozostała działalność – plan 147.156 zł, wydatkowano 147.155,67 zł, plan wydatków zrealizowano w 100 %. Rozdział obejmuje wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

 

-         Leśnictwo

 

Wydatki stanowią 0,01 % całkowitej wartości wydatków bieżących. Plan 1.000 zł, wydatkowano 600 zł. Plan zrealizowano w 60 %.Wydatki w rozdziale dotyczą zakupu sadzonek krzewów dla Szkoły Podstawowej w Świerczynach Nowych.

 

-       Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

 

Wydatki stanowią 3,1 % całkowitej wartości wydatków bieżących. Plan 273.820 zł, wydatkowano 150.003,05 zł, plan zrealizowano w 54,8 %.

W rozdziale rozlicza się utrzymanie 2 hydroforni z siecią wodociągową.

Utrzymanie:

-         hydroforni w Grążawach                                                         64.728,20 zł

-         hydroforni w Radoszkach                                                        37.390,82 zł

  w tym:

  - płace i pochodne od wynagrodzeń                                       51.821,61 zł

  - energia elektryczna                                                              34.421,51 zł

  - dozór techniczny                                                                    1.126,35 zł

  - materiały remontowe                                                             2.576,20 zł

Zakup wody dla mieszkańców wsi: Gołkówko i Igliczyzna           4.944,88 zł

Opłata za korzystanie ze środowiska                                               6.802,00 zł

Badanie wody, analizy chemiczne                                                   2.346,76 zł

Pozostałe wydatki związane z rolnictwem (zatrudnienie

pracownika do obrotu ziemią)                                                        27.967,03 zł

Podatek VAT wyodrębniony w celu rozliczenia między okresami

rozliczeniowymi – faktury dotyczące zakupu energii elektrycznej

oraz materiałów niezbędnych do usuwania awarii                           4.912,06 zł

Opieka weterynaryjna nad bezdomnymi psami                                  911,30 zł

 

 4. Transport i łączność

 

Wydatki stanowią 3,7 % budżetu z 2008 roku, zaplanowano 273.660 zł, wydatkowano 179.054,77 zł, realizując tym samym plan w 65,4 %.

   Płace i pochodne od wynagrodzeń                                      - 73.402,11 zł

   Materiały biurowe, delegacje, ryczałty, ekwiwalent za

   odzież, rozmowy telefoniczne                                              - 4.718,99 zł  

   Wpłaty na rzecz PFRON                                                      - 6.072,00 zł

Umowa zlecenie – remont drogi gminnej                                - 4.717,00 zł

Opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń

infrastruktury technicznej                                                        - 2.452,28 zł

Koszty transportu równiarki do remontu                                 - 2.342,40 zł

Odśnieżanie dróg                                                                     - 6.036,90 zł

Kurs operatora koparko-ładowarki (2 osoby)                          - 4.800,00 zł

OC koparko-ładowarki, przegląd techniczny przyczepy

Ciągnikowej                                                                               – 441,00 zł

Transport szlaki                                                                         – 436,76 zł

Usługi geodezyjne, wycena nieruchomości, zakup oraz

wznowienie znaków granicznych                                            - 3.460,97 zł

Ogrodzenie wiaty autobusowej Świerczyny Nowe                   – 381,62 zł                                                                                  

Na utrzymanie sprzętu gminnego wykorzystanego do

napraw dróg wydatkowano                                                   - 21.402,53 zł      

- olej napędowy: 2.988 l, na kwotę 13.259,22 zł

- etylina 95 Pb: 60 l, na kwotę 224,85 zł

- części zamienne do bieżących remontów sprzętu

   mechanicznego na kwotę 7.918,46 zł

Zakup wiertarki, myjki ciśnieniowej, wiertarko-wkrętarki     - 2.904,51 zł

Zakup emulsji asfaltowej, kamienia polnego – klińca oraz szlaki

do remontu dróg gminnych                                                    - 47.085,12 zł

Do prac na drogach zatrudniono 5 osób w ramach prac publicznych. Wynagrodzenie pracowników jest refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy.

   

5. Gospodarka Mieszkaniowa

 

Wydatki stanowią 0,1 % całkowitej wartości wydatków bieżących. Na wydatki związane z utrzymaniem budynków mieszkalnych zaplanowano 14.000 zł, wydatkowano 5.135,66 zł, plan wydatków  budżetowych zrealizowano w 36,7 %.

Zarządzanie nieruchomością to wydatek na kwotę 2.100 zł. Na określenie wartości rynkowej nieruchomości oraz znaki opłaty sądowej wydatkowano 548 zł. Za projekt dotyczący zmiany użytkowania budynku w Gutowie zapłacono 400 zł. Na usługę asenizacyjną w budynku komunalnym w Łaszewie wydano 300 zł, usługę kominiarską w budynku w Gutowie – 510 zł.  

Na remont budynku mieszkalnego w Grążawach wydatkowano 396,10 zł. Zakupiono piec do budynku mieszkalnego w Łaszenie za kwotę 191,50 zł. Na energię elektryczną (oświetlenie klatek schodowych w Gutowie) wydano      690,06 zł.

 

 

6. Działalność usługowa

 

Wydatki stanowią 0,3 % całkowitej wartości wydatków bieżących. Plan – 30.000 zł, wydatkowano 13.500 zł. Plan zrealizowano w 45 %. Wydzielenie działki to wydatek na kwotę 1.300 zł. Na projekt dotyczący zaopatrzenia gminy w energię elektryczną oraz paliwo gazowe wydatkowano 12.200 zł.

 

 

     7. Administracja Publiczna

 

Udział wydatków w budżecie wynosi 11,3 %, plan 1.008.330 zł, wydatkowano 539.948,08 zł, plan zrealizowano w 53,5 %.

W tym dziale ujęte są następujące rozdziały :      

                                                        plan                   wykonanie

Urząd  Wojewódzki                     69.500 zł               36.900,00 zł

Rada  Gminy                                89.050 zł                46.187,11zł

Urząd Gminy                              849.780 zł            456.860,97 zł

 

Rozdział „Urząd Wojewódzki” występuje z tytułu finansowania utrzymania części etatów pracowników administracji .

W rozdziale „ Rada Gminy” poniesiono następujące wydatki:

             - płace i pochodne od wynagrodzeń                                  -  22.171,10 zł

             - diety radnych i Przewodniczącego RG                           -  20.250,00 

             - zakup materiałów, rozmowy telefoniczne                       -    3.766,01 zł

             - artykuł w prasie – reklama gminy                                         - 600,00 zł

Rozdział „Urząd Gminy” obejmuje finansowanie utrzymania obiektu administracyjnego wraz z zatrudnieniem pracowników.

   Istotne pozycje wydatków to:

- płace i  pochodne  od wynagrodzeń                                           - 345.327,81 zł

- remont budynku UG                                                                     - 44.304,45 zł

- zakup materiałów, w tym : mat. biurowych, prenumerata

  dzienników urzędowych, prasy, książek, środków

  czystości, herbaty                                                                         - 13.483,72 zł

- energia elektryczna                                                                        - 2.942,50 zł

- przesyłki pocztowe, nadzór informatyczny, prowizje bankowe,

rozmowy telefoniczne, wywóz zanieczyszczeń, ekwiwalent

 za odzież, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, naprawa

kserokopiarki, abonament za domenę                                            - 20.179,71 zł

-         zakup dwóch zestawów (komputer wraz z drukarką),               - 5.316,00 zł

-         zakup oprogramowania komputerowego, licencji oraz

    podpisów elektronicznych                                                           - 5.958,09 zł

- zakup tablic informacyjnych do budynku UG                                - 5.069,25 zł

-         zakup ekspresu do kawy, czajnika                                             -    758,50 zł

- szkolenia pracowników, delegacje i ryczałty pracownicze               - 6.602,94 zł

- diety oraz prowizja sołtysów za inkaso należności

   podatkowych                                                                                - 6.918,00 zł

 

 

 

       8. Urzędy  Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony  

 Prawa oraz Sądownictwa

 

Wydatki stanowią 0,01 % całkowitej wartości wydatków bieżących. Plan 696 , wydatkowano 347,95 zł, plan zrealizowano w 50 %.

Wydatki poniesiono w związku z prowadzeniem „Rejestru wyborców”.

 

 

       9.  Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

 

Udział wydatków w budżecie wynosi 0,6 %, plan 73.080 zł, realizacja 29.493,39 zł, plan zrealizowano w 40,4 %.

a) Finansowano utrzymanie  pięciu jednostek OSP:

-       Bartniczka - 1.325,39 zł (paliwo, energia elektryczna, posiłki – Dzień Strażaka);

-       Grążawy - 16.132,00 zł (wynagrodzenie konserwatora OSP, paliwo, energia elektryczna, części mechaniczne, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie OC pojazdu, posiłki – Dzień Strażaka, odzież OSP, orzeczenie uszczerbkowe, materiały remontowo-budowlane);       

-       Świerczyny Nowe - 5.908,48 zł (energia elektryczna, posiłki – Dzień Strażaka, roboty ciesielskie);

-       Łaszewo - 1.799,95 zł (energia elektryczna, posiłki – Dzień Strażaka, ogrzewacz wody);

-       Jastrzębie - 1.885,05 zł (paliwo, energia elektryczna, przegląd pojazdu, posiłki – Dzień Strażaka);

-       wynagrodzenie z pochodnymi Komendanta  -  2.265,98 zł.

b) Dział ten obejmuje również wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym – wydatkowano 176,54 zł na publikację książkową.

     

 

10.   Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

 

Wydatki stanowią 0,1 % całkowitej wartości wydatków budżetowych, plan 4.000 zł, wydatkowano 3.841,00 zł, plan zrealizowano w 96 %.

Na materiały biurowe wydatkowano 1.416 zł, usługi pocztowe 711,60 zł. Zakupiono program komputerowy EGRUN za kwotę 1.300 zł. Nakazy płatnicze dostarczyła podatnikom osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenie – wydatkowano na ten cel 413,40 zł.

 

11.   Obsługa długu publicznego

 

Wydatki rozdziału stanowią 0,2 % ogólnej wartości wydatków bieżących 2008 roku. Plan wynosi 22.000 zł , wydatkowano 8.789,62 zł, plan został zrealizowany w 40 %. Środki przeznaczono na spłatę odsetek od:

-      pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu – 4.921,55 zł

-      kredytu bankowego                        -  3.868,07 zł.

 

 

12.   Oświata i Wychowanie

 

Wydatki stanowią 46,7 % całkowitej wartości wydatków bieżących. Zaplanowano 4.403.407 , wydatkowano 2.242.418,70 zł, plan zrealizowano w 50,9 %. Wydatki dotyczą następujących działów:

-szkoły podstawowe                        - 1.285.362,66 zł                                                                      - oddziały klas „O”                                 - 113.370,55 zł                                                                       - gimnazja                                                                                       - 652.752,93 zł                

- dowożenie dzieci                                                                           -132.255,97 zł                      

- pozostała działalność                                                                     - 20.000,00   

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                        - 2.560,00 zł

- administracja                                                                                  - 36.116,59 zł

Wydatki rozdysponowano dla 2 szkół podstawowych, 3-klasowy oddział filialny, gimnazjum i 6-cio klasową niepubliczną szkołę podstawową w Grążawach.

 

Do szkół podstawowych uczęszcza 322 uczniów, a do gimnazjum 220 uczniów.

Do 4 oddziałów „0” uczęszcza 48 dzieci.

W ww. jednostkach zatrudnia się nauczycieli w wymiarze 53,43 etatu.

Obsługę finansową prowadzi 2 pracowników, 3 pracowników administracyjnych, utrzymaniem obiektów zajmują się pracownicy obsługi w wymiarze 15,5 etatu.

 

1) Wynagrodzenia i pochodne z odpisem na Zakładowy Fundusz

      Świadczeń Socjalnych                                                             - 1.669.221,62 zł

2) Dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grążawach    - 141.444,30 zł

3) Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń:

     dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające

     z przepisów dotyczących BHP                                                      -  73.840,00 zł

4) Wynagrodzenia za prace zlecone                                                     -  1.967,00 zł

5) Zakup materiałów i wyposażenia                                                  - 145.972,22 zł

     w tym:

 - opał (olej opałowy dla SP Radoszki – 70.781,09 zł, 63 tony węgla, 11 ton miału dla pozostałych szkół – 33.465,42 zł)                             - 104.246,51 zł

- SP Świerczyny Nowe: kserokopiarka, UPS, kosiarka             -      4.218,39 zł

- SP Łaszewo: farby – remont korytarzy                                     -        580,22 zł  

  - SP Radoszki: telewizor, ławki na boisko                                  -      2.789,10 zł

- PG Jastrzębie: płytki, klej, drzwi, grzejniki                               -      7.012,05 zł

Na potrzeby projektu „ Laboratorium” zakupiono kolumny, mikrofon, mikser, końcówkę mocy                                                                               -   6.723,00 zł.

- środki czystości, prenumerata, materiały biurowe                        -  20.402,95 zł

6) Pomoce naukowe                                                                         -       811,80 zł

7) Energia elektryczna, woda, kanalizacja, gaz                                - 21.823,98 zł

- szkoły podstawowe                                                                      - 13.925,13 zł

- gimnazjum                                                                                     - 7.898,85 zł 

8) Prace remontowe                                                                          - 42.212,25 zł

- SP Swierczyny Nowe: wymiana naczynia zbiorczego oraz kotła c.o. - 19.153,95 zł

 - SP Radoszki: wymiana okien, naprawa kotła c.o.                       -   6.907,73 zł

-       PG Jastrzębie: wymiana grzejników,

         instalacja elektryczna i sanitarna                                                -   2.532,73 zł

Oddział zerowy w Bartnicze: wymiana okien                                 -   6.805,00 zł

9) Usługi zdrowotne – badania okresowe pracowników                    -        60,00 zł

10) Usługi pozostałe                                                                      -      124.684,07 zł

     w tym:

-          dowożenie dzieci do szkół                                                           - 113.009,28 zł

-          wynajem autobusu                                                                        -    1.000,00 zł

-         abonament za program płacowy                                                    -       657,58 zł

-         opłaty RTV, usługi kominiarskie, wywóz śmieci, prowizje bankowe,

     przegląd gaśnic                                                                      -  10.017,21 zł

11) Dostęp do sieci internet                                                              - 2.066,71 zł

12) Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej                         - 366,00 zł

13) Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej                       - 4.076,24 zł

14) Podróże służbowe krajowe                                                         - 4.076,24 zł

15) Ubezpieczenie sal komputerowych                                            - 1.697,00 zł

16) Szkolenia pracownicze                                                               - 2.560,00 zł 

17) Materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego                          -    417,40 zł

18) Akcesoria komputerowe                                                             - 2.569,10 zł   

 

Zestawienie wydatków za 2008 rok

 

Lp.

Nazwa  szkoły 

  Wydatki

Stan uczniów  uczęsz-

czających do szkół

na dzień 30.06.2008 r.             

  1.

Gimnazjum Jastrzębie  

  652.752,93

              220       

  2.

SP Świerczyny Nowe

  412.084,85

              123

  3.

SP Łaszewo- filia

  199.527,42

                27

  4.

SP Radoszki

  532.306,09

              172

  5.

Oddziały „O”  

  113.370,55

                48

  6.

SP Grążawy

  141.444,30

                50

  7.

Dowożenie uczniów

  132.255,97

                 -

  8.

Administracja 

    36.116,59

                 -

  9.

Dokszt. i doskon. nauczycieli

      2.560,00

                 -

10.

Pozostała działalność

    20.000,00

                 -

 

Podliczenie     

2.100.974,40

              640

 

13.  Ochrona zdrowia

 

Wydatki stanowią 0,4 % całkowitej wartości wydatków bieżących.

a) Zwalczanie narkomanii

Plan 7.000 zł, wydatkowano 61,50 zł, plan zrealizowano w 0,9 %.

Środki przeznaczono na nagrody – konkurs o problematyce zdrowotnej.

b) Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 37.000 zł, wydatkowano 17.610,24 zł, plan zrealizowano w 47,6 %.

Wydatki rozdziału obejmują:

-         diety za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji d/s Profilaktyki i

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                    - 3.300,00 zł

-         składki ZUS i FP od w/w diet                                                             - 342,25 zł

-         udział dzieci z rodzin z problemami patologicznymi w koloniach  – 8.354,00 zł

-         wynajem autokaru – wycieczka PG Jastrzębie, biwak                     - 3.100,00 zł

- nagrody – konkurs profilaktyczny                                                       -    198,00 zł

- film, książki – profilaktyka alkoholowa                                              -    594,99 zł

- paliwo – policja.                                                                                   - 1.721,00 zł

 

14.                       Opieka społeczna

 

Wydatki stanowią 23,3 % całkowitej wartości wydatków bieżących.

Plan 2.419.412 zł, wydatkowano kwotę 1.116.811,89 zł, plan został zrealizowany w 46,2 %.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych przeznaczono 760.651,00 zł. Wypłaty realizowane są zarówno w formie gotówkowej jak i w formie przelewów bankowych.

Od I-VI 2008 roku wypłacono następujące świadczenia:

                                                                    ilość                           kwota

1. zasiłki rodzinne                                      5.110                        308.244 zł

2. dodatki do zasiłku rodzinnego               2.589                        271.067 zł

  - z tyt. urodzenia dziecka                              26                          26.000 zł

  - z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie

   korzyst. z urlopu wychowawczego            173                          67.227 zł

  - z tyt. samotnego wych. dziecka                129                          21.930 zł

  - z tyt. kształcenia i rehabilitacji

     dziecka niepełnosprawnego                     240                           18.840 zł

 - z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego                 1                                100 zł

 - z tyt. podjęcia nauki poza miejscem

     zamieszkania                                            853                          43.610 zł

  - z tyt. wychowywania dziecka w 

     rodzinie wielodzietnej                            1.167                          96.360 zł

3. świadczenia opiekuńcze                            826                         150.340

  - zasiłki pielęgnacyjne                                 734                         112.302 zł

-          świadczenia pielęgnacyjne                         92                           38.038 zł

4. jednorazowa zapomoga z tyt. ur. dziecka   31                           31.000 zł

5. składki na ubezpieczenia

    emerytalno-rentowe                                    64                             6.767 zł

Zaliczka alimentacyjna                                 63                      19.450,00 zł

 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne –opłacane z budżetu  państwa 

za osoby objęte powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym     3.056,33 zł                                                                                                                                                                            

 

Zasiłki i pomoc w naturze                                                      104.778,30 zł

 w tym:

        -      zasiłki stałe 98 świadczeń                                           27.337,26 zł                  

        -      zasiłki okresowe 219 świadczeń                                 70.781,14 zł                        

        -      zasiłki celowe jednorazowe 30 świadczeń                    6.659,90 zł

 

Dodatki mieszkaniowe    - wypłacono 88 świadczeń                 12.106,00 zł

 

Dożywiano 203 osoby, wydano 18.704 posiłków w szkołach podstawowych i gimnazjum, wypłacono 14 zasiłków celowych na dożywianie. Łączny koszt dożywiania wynosi 58.360,90 zł.

Zatrudniano 9 osób w wymiarze 40 h/m-c w ramach prac społecznie użytecznych, wynagrodzenie w części refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy – wydatkowano na ten cel 4.557,60 zł.

 

Obsługę udzielonej pomocy prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który jest współfinansowany ze środków Wojewody w kwocie 33.596 zł.     Wydatkowano 117.487,68 zł, co stanowi 10,5% wartości wydatków budżetowych na pomoc społeczną.

Koszty utrzymania stanowiska d/s świadczeń rodzinnych w okresie I - VI 2008 roku  to kwota 29.597,08 zł.

 

15.  Edukacyjna opieka wychowawcza

 

Wydatki stanowią 1,8 % całkowitej wartości wydatków bieżących 2008 roku. Na pomoc stypendialną oraz inne formy pomocy dla uczniów zaplanowano 86.138 zł,   wydatkowano 85.754 zł. Plan zrealizowano w 99,6 %. Pomoc uzyskało 231 uczniów.

 

16.   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

Wydatki stanowią 3,6 % całkowitej wartości wydatków bieżących.

 

a) Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 239.180 zł, wydatkowano 129.783,89 zł, plan zrealizowano w 54,3 %.

W rozdziale rozlicza się konserwację i utrzymanie oczyszczalni ścieków wraz z 21 przepompowniami, przy zatrudnieniu 2,3 etatu obsługi oczyszczalni.

Dominujące pozycje wydatków to:

- płace i pochodne od wynagrodzeń (dwóch pracowników zatrudnionych

w pełnym wymiarze czasu pracy, konserwator 0,33 etatu)         - 51.733,27 zł

- energia elektryczna                                                                    - 45.198,04 zł

- materiały remontowe, naprawa pomp, odpowietrzacza             - 12.671,77 zł

- badanie ścieków                                                                           - 1.394,04 zł

- zakup usług pozostałych: rozmowy telefoniczne, usługi pocztowe,

prenumerata, materiały biurowe, wywóz śmieci                            - 2.955,23 zł

- Vat – rezerwa na rozliczenia międzyokresowe                            - 3.998,90 zł

- opłata za korzystanie ze środowiska                                            - 1.825,00 zł

-                       delegacje i ryczałty pracownicze                                       - 3.695,23 zł

b) Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 94.200 zł, wydatkowano 43.412,93, plan zrealizowano w 46,1 %.

Zakup energii elektrycznej – oświetlenie uliczne to wydatek na kwotę 37.997,31 zł.

Na konserwację oświetlenia drogowego wydatkowano 5.412,93 zł.

 

17.   Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

 

Wydatki stanowią 1,6 % całkowitej wartości wydatków bieżących. Zabezpieczono w budżecie 186.334 zł, wydatkowano 78.881,20 zł, plan zrealizowano w 42,3 %.

W rozdziale ujęto:                                      Plan                          Wykonanie

  - utrzymanie  bibliotek (dotacja)           138.080 zł                         43.652,32 zł

  - utrzymanie świetlic                               26.000 zł                         22.485,05 zł

Na terenie gminy funkcjonuje 6 świetlic, w tym punkt informacyjno-doradczy dla rolników w Grążawach.

Świetlica Samin                        3.225,99 zł (krzesła, stoły, energia elektryczna);

Świetlica Igliczyzna                – 3.239,68 zł (krzesła, energia elektryczna);

Świetlica Stare Świerczyny        683,67 zł (energia elektryczna);

Świetlica Nowe Świerczyny      842,26 zł (ogrzewacz elektryczny, 

                                                   energia elektryczna);

Świetlica Grążawy                      – 2.699,51 zł (stoły, energia elektryczna);     

Świetlica Radoszki                 – 293,94 zł (energia elektryczna);     

Zakupiono również krzesła i stoły na potrzeby spotkań wiejskich mieszkańców Komorowa (4.000,00 zł) oraz Łaszewa (7.500,00 zł). 

Zorganizowano gminny festyn „Noc Świętojańska” - wydatkowano na ten cel 12.743,83 zł.

 

Od 1 stycznia 2008 r. zaplanowano dotację dla Instytucji Kultury, która jest bieżąco przekazywana i realizowana.

                 Plan                               Wykonanie

  - utrzymanie  bibliotek                          138.080 zł                         43.652,32 zł

 

Na  terenie gminy funkcjonują 3 biblioteki, obsługiwane  przez 2 pracowników.

Płace i pochodne                          - 37.868,83 zł

Na zakup książek wydatkowano    - 2.489,45 zł

Prenumerata, środki czystości, abonament RTV, energia elektryczna, ubezpieczenie komputerów, delegacje, prowizje bankowe   - 3.294,04 zł.

 

 

18.    Kultura Fizyczna i Sport

 

Wydatki stanowią 0,1 % całkowitej wartości wydatków bieżących. Zaplanowano kwotę 10.000 zł, wydatkowano 5.866,02 zł; plan zrealizowano w 58,7 %.

Finansowano imprezy sportowe młodzieży szkolnej i starszej, nagrody na zawody wędkarskie, turnieje halowej piłki nożnej, tenisa stołowego – na ten cel przeznaczono 4.267,02 zł.

Wynajem hali sportowej to wydatek na kwotę 1.250,00 zł.

Zakupiono sprzęt sportowy do Sali ćwiczeń za 349,00 zł.

 

Przyjętą nadwyżkę budżetową w kwocie 29.580 wykonano w kwocie 572.346,72 zł., co wynika z faktu wykonania dochodów w 55,5 %, natomiast wydatków w 50,4 %. Zadłużenie gminy na koniec czerwca 2008 r. wynosi 254.404,54 zł.

 

                                                               

Realizacja  Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

 

Stan  Funduszu  na początku roku                                                           35.217,07 zł

Przychody zaplanowano w wysokości 14.782,93 zł wykonano                9.005,00 zł

które uzyskano: z opłat przekazanych z Urzędu Marszałkowskiego        8.648,33 zł

                          odsetek od środków na koncie                                            356,67 zł

Rozchody zaplanowano w kwocie 35.000 zł  wykonano  w kwocie         3.371,65 zł

Zaplanowano wydatki  jako dofinansowanie do budowy oczyszczalni      

przyzagrodowych –15.000 zł          wykonanie 2 szt.                                2.514,65 zł

wydatki inwestycyjne: budowa kolektora ściek. 30.000 zł wykonanie        857,00 zł

                                    w miejscowości Bartniczka

      

Stan środków obrotowych netto na koniec roku                                     40.850,42 zł

 

 

Bartniczka dnia, 20.08 2008 r.  

                                                           

 

Sporządził:       

E. Mówińska-Siuda                                            

 


 

I n  f o r m a c j a

 

 

o przebiegu wykonania budżetu  gminy Bartniczka

za   I półrocze 2008 r. rok.

 

 

Budżet gminy został uchwalony przez  Radę  Gminy 27 marca 2008 r. uchwałą  Nr XII/52/08 .

Przyjęto:    dochody  w  wysokości    10.458.196 

                   wydatki  w wysokości     10.208.616 

w tym: nadwyżkę budżetu w wysokości 249.580 zł

Budżet  zwiększano ,

Uchwałami Rady Gminy:

Nr XIII/64/08 w dniu 29.04.2008 r.

Nr XIV/69/08 w dniu 24.06.2008 r.

Zarządzeniem Wójta:

Nr    4/08 w dniu 31.03.2008 r. 

Nr    10/08 w dniu 15.04.2008 r.

Nr  14/08 w dniu 8.05.2008 r.

Nr  17/08 w dniu 31.05.2008 r.

 

Ogółem zwiększono dochody o 341.738 zł i wydatki o kwotę  561.738         

Po dokonaniu zmian  ustalono plan  budżetu w kwocie :

dochody  10.799.934 zł 

wydatki   10.770.354 zł

nadwyżkę budżetu obniżono do kwoty 29.580 zł

 

Wykonanie budżetu  przedstawia  się następująco:

- dochody   5.997.726,00 zł  to  jest  55,5% planu                           

- wydatki    5.425.379,28 zł           50,4%  planu

- wyliczono nadwyżkę budżetową   - 572.346,72 zł.

                                                                                               

Szczegółowe  omówienie  wykonania  budżetu

 

                                Dochody

Źródła  pochodzenia  dochodów                   Plan              Wykonanie                %

1.  Wpływy z podatków

i opłat lokalnych                                 1.473.904            851.593,14              57,7

 

2.  Udziały we wpływach z podatków    1.195.000   566.002,24              47,4

dochodowych od osób

fizycznych i prawnych

3. Subwencja ogólna                              5.527.537,00      3.180.924,00            57,5

4.  Dotacje z budżetu państwa               2.603.493,00      1.399.206,62            53,7

i budżetów innych jst

na realizację zadań bieżących

 

  Podliczenie                                                  10.799.934,00      5.997.726,00         55,5

 

 

I.          Wpływy z podatków i opłat lokalnych

 

Lp. Określenie                                                 Plan                Wykonanie          %

 

1.Wpływy za sprzedaż wody                             

200.000       

120.337,36         

60,1

2.Wpływy za oczyszczanie ścieków                 

140.000         

80.224,91         

57,3

3.Wpłaty ludności jako udział w budowie wodociągów       

7.200         

13.900,00       

193,0

4. Rozliczenie z budowy wodociągów  w latach poprzednich                 

7.941           

7.940,76       

100,0

5.Wpływy za obwody łowieckie                                    

1.000

-

 

6.Wpływy z mienia gmin i wieczystego            

22.000

4.365,70          

19,8             

   użytkowania oraz wykup gruntu

 

 

 

7.Wpływy  z czynszów                                       

51.800         

27.049,27          

52,2

  8.Wpływy z usług opiekunek                             

3.500           

2.464,00          

70,4

  9. Wpłaty ludności na budowę kanalizacji                    

5.000           

9.600,00         

192,0

10. Podatek rolny                                               

320.000          

71.590,73         

53,6

11.Podatek leśny                                                    

25.000

14.973,36

59,9

12.Podatek od nieruchomości                             

510.000       

261.747,63         

51,3

13.Podatek od środków transportowych              

60.000         

34.284,00          

57,1

14.Podatek w form. karty podatkowej                                                                                          

1.000                

-

 

15.Podatek od spadków i darowizn                      

2.500            

3.537,00         

141,5

16.Odsetki od nieterminowych płatności             

1.500            

2.364,36         

157,6

17.Opłata skarbowa                                           

20.000            

8,524,60           

42,6

18.Podatek od czynności cywilno-praw

38.000            

37.846,00          

    99,6

19.Wpływy z opłat  za zezwolenie na sprzedaż alkoholu   

44.000             

7.681,49          

85,6

20.Odsetki od środków na rachunkach              

12.463           

10.779,09          

86,5

21.Wpływy  różnych opłat i dochodów             

1.000                

1.927,02        

 

22.Wpływy z wpłat – zwroty alimentów                    

-

455,86

 

Podliczenie                                                                                       

1.473.904          

851.593,14          

57,7

 

 

 

 

II.     Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych – plan 1.195.000, wykonanie 566.002,24, co stanowi 47.4 % planu.

 

1.   Udziały w podatku dochodowym

od osób fizycznych[U1]                                     1.192.798       554.312,00          46,5

2.   Udziały w podatku dochodowym

od osób prawnych                                  2.202            11.690,24        530,8

 

III.     Subwencja ogólna

 

 

Plan - 5.527.537,00, wykonanie 3.180.924,00, co stanowi  29,4 % dochodów ogółem.

- część wyrównawcza   -            1.912.201,00          956.100,00           50,00 %

   z tego: podstawowa   -            1.501.456,00          750.728,00            50,00 %

          uzupełniająca      -              410.745,00          205.372,00            50,00 %

- część  oświatowa        -            3.615.336,00       2.224.824,00           61,54 %     

 

IV.     Dotacje z budżetu państwa i budżetów innych jst na realizację zadań bieżących

 

 Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej[U2] 

 

                                                         Plan                       Wykonanie                     %

   1.Zwrot części podatku akcyz.          147.156                    147.155,67             99,9

   2.Na utrzymanie administracji            69.500                     36.900,00              53,1       

   3.Świadczenia rodzinne                 1.829.000                   814.758,00              44,5

   4.Prowadzenie rejestru wyborców           696                          348,00             49,9

   5.Na ubezpieczenia zdrowotne             6.000                        3.143,00             56,8

   7.Zasiłki i pomoc w naturze                51.000                      27.478,00            53,8

      Podliczenie:                                2.103.352                 1.029.782,67            48,9  

    

Dotacje na zadania własne[U3] 

 

 8.Dofinansowanie  pracodawcom

     do kosztów przygotowania zawod.  121.651              121.651,00           100,0

 9. Na naukę języka angielskiego            3.290                   2.468,00             75,0

     w kl. I szkoły podstawowej

10. Zasiłki i pomoc w naturze              [U4] 154.000                 71.967,00             46,7

11. Utrzymanie Ośrodka Pomocy         59.962                   33.596,00            56,0

12. Na dożywianie                               [U5]  69.000                    47.060,00            68,2

13. Na pomoc materialną uczniom       86.138                    86.138,00          100,0

     stypendia[U6] 

14. Dofinansowanie własnych zadań

 gminy z różnych

 źródeł (darowizny dla szkół[U7] )         6.100                      6.543,95         107,2                                

 

    Podliczenie                                      500.141                   369.423,95          73,8

 

Ogółem dotacje celowe          2.603.493                1.399.206,62           53,7  

 

Dochody  budżetu gminy zaniżono z tytułu  obniżenia górnych stawek podatków  na  kwotę:       286.921,87      -   2,66 % budżetu.

z tego: w podatku rolnym                    140.360,64      -    1,30 % budżetu,

      w podatku od nieruchomości   115.844,23      -    1,07 % budżetu,

      w podatku od środków

 transportowych                           30.717,00      -   0,28 % budżetu.

 

Skutki [U8] udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień w podatkach stanowią kwotę 1.472,00 zł

dotyczyły: podatku rolnego                      -  1.311,00 zł

            podatku od nieruchomości     -      161,00 zł.

 

Istotny wpływ na wykonanie  dochodów mają  nieterminowe płatności zobowiązań podatkowych- zaległości

Zaległości                                       na dzień 30.06.2007 r.    na dzień 30.06.2008 r.

1. za pobór wody i oczyszczanie                                    

    ścieków                                                 34.625,79                47.925,58                     

2. w podatku rolnym                                 17.010,92                22.121,60

3. w podatku od nieruchomości                15.558,05                23.182,67

4. w podatku od środków transport.            3.513,00                       0,00

5. w podatku leśnym                                      318,20                     351,00

6. za czynsze i wieczyste użytkowanie       5.735,61                 4.101,06

   Podliczenie                                             76.761,57               97.881,81

Stanowią  0,9 % planowanych dochodów budżetowych.

 

Wydatki

 

Zaplanowane w budżecie wydatki w kwocie 10.770.354 zł zrealizowano w wysokości 5.425.379,28 zł, co stanowi  50,37 %, które zrealizowano następująco: 

 

                                          Plan                       Wykonanie                %

1. Wydatki   majątkowe  1.282.301,00               610.663,72         47,62

2. Wydatki  bieżące        9.488.053,00             4.814.715,56        50,74

 

 

I. Wydatki majątkowe-inwestycyjne   wg źródeł finansowania   

 

 

Lp

Nazwa zadania inwestycyjnego

Ogółem

wydatki

 

 

 

Środki z budżetu

  wpłaty ludności

 

 

 

1.

Przyłącza wodociągowe  na terenie gminy 

     

 58.220,22

 

34.720,22

 

 

        23.500,00

 

 

 

2.

Opracowanie

dokumentacji na

budowę dróg na

terenie gminny

 

10.700,00

 

10.700,00

 

-

 

 

 

 

3.

Budowa chodników

ulicznych

 

 

35.278,53

 

 

35.278,53

 

 

 

-

 

 

 

 

4.

Zakup koparko-ładowarki

264.740,00

264.740,00

 

5.

Remont  równiarki

143.960,00

143.960,00

 

-

 

 

6.

Remont budynku garażu z warsztatem

4.490,00

4.490,00

-

 

 

7.

Wykup gruntów-regulacja stanu prawnego pod drogi gminne i wiaty przystankowe oraz chodniki

 

 

11.219,92

 

 

11.219,92

 

 

 

8.

Wymiana okien w budynku  Urzędu Gminy

57.555,04

57.555,04

 

 

 

9.

Budowa  przepompowni ścieków  w Bartniczce

wykonanie

 

5.081,38

 

5.081,38

 

 

 

10.

Budowa nowych punktów świetlnych

4.113,63

4.113,63

 

 

 

11.

Remonty świetlic wiejskich

   15.305,00

15.305,00

 

 

 

 

Podliczenie

610.663,72

587.163,72

           23.500,00

 

 

                 

                        

                                   Efekt rzeczowy

 

1. Przyłącza wodociągowe: wykonano 13 przyłączy, długość sieci 1.990 m długości nitki o różnych przekrojach na łączną kwotę 58.220,22 zł jako realizacja wniosków mieszkańców i radnych.

 

Na cele przygotowania inwestycji wodociągowych oraz budowy sieci wodociągowych oraz budowy sieci wodociągowych poniesiono wydatki w rozbiciu na miejscowości jakich dotyczą:

-       Świerczynki                         -   12.872,67 zł 

-       Koziary                                     -   988,20 zł    

-       Grążawy                                   - 7.199,99 zł

-       Nowe Świerczyny                    - 3.750,00 zł                                                                           

-       Radoszki                                 -  7.247,18 zł  

-       Długi Most                           -   17.590,40 zł 

-       Igliczyzna                                - 3.750,00 zł                                                             

-       Bartniczka                               - 4.833,78 zł 

 

Wydatki dotyczące miejscowości Nowe Świerczyny oraz Igliczyzna obejmują kwoty wydatkowane na  przygotowanie inwestycji do wdrożenia, a dokładnie dotyczą sporządzenia map sytuacyjnych niezbędnych przy realizacji inwestycji w postaci budowy sieci wodociągowej.

 

 2. Opracowanie dokumentacji na budowę dróg 10.700 zł.  w miejscowościach: 

 

-       Jastrzębie w kierunku Komorowa - dokładnie Jastrzębie-Skrobacja,

-       Nowe Świerczyny w kierunku Szczuki,

-       Świerczynki-Koziary,

-       Śtare Świerczyny-Belford

 

 

 3. Budowa chodników ulicznych -zakup kostki, krawężników – 35.278,53 zł.

 

 4. Zakupiono koparko-ładowarkę  264.740 zł.

 

 5. Przeprowadzono remont  równiarki  koszt- 143.960 zł.

 

 6. Remont dachu na budynku garażu z warsztatem w Bartniczce 4.490 zł.

 

 7. Wykup gruntów-regulacja stanu prawnego pod drogi gminne i wiaty    przystankowe oraz chodniki w miejscowości Łaszewo i  wydzielenie działek pod poszerzoną drogę w Igliczyźnie  11.219,92 zł.

 

 8. Wymiana okien w budynku  Urzędu Gminy – koszt  57.555,04 zł .

 

 9. Modernizacja  przepompowni ścieków  w Radoszkach oraz wykonanie jednego przyłącza kanalizacyjnego w Bartniczce na łączna kwotę – 5.081,38 zł.

 

10. Budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Sokołowo- 4.113,63 zł.

 

11. Remonty dachów świetlic wiejskich – w miejscowości:

-       Stare Świerczyny 7.666 zł.,

-       Saminie  1.629 zł,

-       Łaszewie 6.011 zł.

                               

II. Wydatki bieżące stanowią 88,4 % ogólnej wartości wydatków budżetowych.

     Plan 9.488.053 zł,  wykonanie 4.814.715,56 zł.

     Wydatki realizowano w podziale na działy, rozdziały, wg klasyfikacji   budżetowej.

 

-       Rolnictwo i łowiectwo

 

Wydatki stanowią 3,1 % ogólnej wartości wydatków budżetowych;

 

a) Izby Rolnicze - plan 6.820 zł, wydatkowano 0 zł - w wysokości 2%  zainkasowanego podatku rolnego. Plan zrealizowano 0 %.

 

b) Pozostała działalność – plan 147.156 zł, wydatkowano 147.155,67 zł, plan wydatków zrealizowano w 100 %. Rozdział obejmuje wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

 

-         Leśnictwo

 

Wydatki stanowią 0,01 % całkowitej wartości wydatków bieżących. Plan 1.000 zł, wydatkowano 600 zł. Plan zrealizowano w 60 %.Wydatki w rozdziale dotyczą zakupu sadzonek krzewów dla Szkoły Podstawowej w Świerczynach Nowych.

 

-       Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

 

Wydatki stanowią 3,1 % całkowitej wartości wydatków bieżących. Plan 273.820 zł, wydatkowano 150.003,05 zł, plan zrealizowano w 54,8 %.

W rozdziale rozlicza się utrzymanie 2 hydroforni z siecią wodociągową.

Utrzymanie:

-         hydroforni w Grążawach                                                         64.728,20 zł

-         hydroforni w Radoszkach                                                        37.390,82 zł

  w tym:

  - płace i pochodne od wynagrodzeń                                       51.821,61 zł

  - energia elektryczna                                                              34.421,51 zł

  - dozór techniczny                                                                    1.126,35 zł

  - materiały remontowe                                                             2.576,20 zł

Zakup wody dla mieszkańców wsi: Gołkówko i Igliczyzna           4.944,88 zł

Opłata za korzystanie ze środowiska                                               6.802,00 zł

Badanie wody, analizy chemiczne                                                   2.346,76 zł

Pozostałe wydatki związane z rolnictwem (zatrudnienie

pracownika do obrotu ziemią)                                                        27.967,03 zł

Podatek VAT wyodrębniony w celu rozliczenia między okresami

rozliczeniowymi – faktury dotyczące zakupu energii elektrycznej

oraz materiałów niezbędnych do usuwania awarii                           4.912,06 zł

Opieka weterynaryjna nad bezdomnymi psami                                  911,30 zł

 

 4. Transport i łączność

 

Wydatki stanowią 3,7 % budżetu z 2008 roku, zaplanowano 273.660 zł, wydatkowano 179.054,77 zł, realizując tym samym plan w 65,4 %.

   Płace i pochodne od wynagrodzeń                                      - 73.402,11 zł

   Materiały biurowe, delegacje, ryczałty, ekwiwalent za

   odzież, rozmowy telefoniczne                                              - 4.718,99 zł  

   Wpłaty na rzecz PFRON                                                      - 6.072,00 zł

Umowa zlecenie – remont drogi gminnej                                - 4.717,00 zł

Opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń

infrastruktury technicznej                                                        - 2.452,28 zł

Koszty transportu równiarki do remontu                                 - 2.342,40 zł

Odśnieżanie dróg                                                                     - 6.036,90 zł

Kurs operatora koparko-ładowarki (2 osoby)                          - 4.800,00 zł

OC koparko-ładowarki, przegląd techniczny przyczepy

Ciągnikowej                                                                               – 441,00 zł

Transport szlaki                                                                         – 436,76 zł

Usługi geodezyjne, wycena nieruchomości, zakup oraz

wznowienie znaków granicznych                                            - 3.460,97 zł

Ogrodzenie wiaty autobusowej Świerczyny Nowe                   – 381,62 zł                                                                                  

Na utrzymanie sprzętu gminnego wykorzystanego do

napraw dróg wydatkowano                                                   - 21.402,53 zł      

- olej napędowy: 2.988 l, na kwotę 13.259,22 zł

- etylina 95 Pb: 60 l, na kwotę 224,85 zł

- części zamienne do bieżących remontów sprzętu

   mechanicznego na kwotę 7.918,46 zł

Zakup wiertarki, myjki ciśnieniowej, wiertarko-wkrętarki     - 2.904,51 zł

Zakup emulsji asfaltowej, kamienia polnego – klińca oraz szlaki

do remontu dróg gminnych                                                    - 47.085,12 zł

Do prac na drogach zatrudniono 5 osób w ramach prac publicznych. Wynagrodzenie pracowników jest refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy.

   

5. Gospodarka Mieszkaniowa

 

Wydatki stanowią 0,1 % całkowitej wartości wydatków bieżących. Na wydatki związane z utrzymaniem budynków mieszkalnych zaplanowano 14.000 zł, wydatkowano 5.135,66 zł, plan wydatków  budżetowych zrealizowano w 36,7 %.

Zarządzanie nieruchomością to wydatek na kwotę 2.100 zł. Na określenie wartości rynkowej nieruchomości oraz znaki opłaty sądowej wydatkowano 548 zł. Za projekt dotyczący zmiany użytkowania budynku w Gutowie zapłacono 400 zł. Na usługę asenizacyjną w budynku komunalnym w Łaszewie wydano 300 zł, usługę kominiarską w budynku w Gutowie – 510 zł.  

Na remont budynku mieszkalnego w Grążawach wydatkowano 396,10 zł. Zakupiono piec do budynku mieszkalnego w Łaszenie za kwotę 191,50 zł. Na energię elektryczną (oświetlenie klatek schodowych w Gutowie) wydano      690,06 zł.

 

 

6. Działalność usługowa

 

Wydatki stanowią 0,3 % całkowitej wartości wydatków bieżących. Plan – 30.000 zł, wydatkowano 13.500 zł. Plan zrealizowano w 45 %. Wydzielenie działki to wydatek na kwotę 1.300 zł. Na projekt dotyczący zaopatrzenia gminy w energię elektryczną oraz paliwo gazowe wydatkowano 12.200 zł.

 

 

     7. Administracja Publiczna

 

Udział wydatków w budżecie wynosi 11,3 %, plan 1.008.330 zł, wydatkowano 539.948,08 zł, plan zrealizowano w 53,5 %.

W tym dziale ujęte są następujące rozdziały :      

                                                        plan                   wykonanie

Urząd  Wojewódzki                     69.500 zł               36.900,00 zł

Rada  Gminy                                89.050 zł                46.187,11zł

Urząd Gminy                              849.780 zł            456.860,97 zł

 

Rozdział „Urząd Wojewódzki” występuje z tytułu finansowania utrzymania części etatów pracowników administracji .

W rozdziale „ Rada Gminy” poniesiono następujące wydatki:

             - płace i pochodne od wynagrodzeń                                  -  22.171,10 zł

             - diety radnych i Przewodniczącego RG                           -  20.250,00 

             - zakup materiałów, rozmowy telefoniczne                       -    3.766,01 zł

             - artykuł w prasie – reklama gminy                                         - 600,00 zł

Rozdział „Urząd Gminy” obejmuje finansowanie utrzymania obiektu administracyjnego wraz z zatrudnieniem pracowników.

   Istotne pozycje wydatków to:

- płace i  pochodne  od wynagrodzeń                                           - 345.327,81 zł

- remont budynku UG                                                                     - 44.304,45 zł

- zakup materiałów, w tym : mat. biurowych, prenumerata

  dzienników urzędowych, prasy, książek, środków

  czystości, herbaty                                                                         - 13.483,72 zł

- energia elektryczna                                                                        - 2.942,50 zł

- przesyłki pocztowe, nadzór informatyczny, prowizje bankowe,

rozmowy telefoniczne, wywóz zanieczyszczeń, ekwiwalent

 za odzież, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, naprawa

kserokopiarki, abonament za domenę                                           - 20.179,71 zł

-         zakup dwóch zestawów (komputer wraz z drukarką),               - 5.316,00 zł

-         zakup oprogramowania komputerowego, licencji oraz

    podpisów elektronicznych                                                           - 5.958,09 zł

- zakup tablic informacyjnych do budynku UG                              - 5.069,25 zł

-         zakup ekspresu do kawy, czajnika                                             -    758,50 zł

- szkolenia pracowników, delegacje i ryczałty pracownicze          - 6.602,94 zł

- diety oraz prowizja sołtysów za inkaso należności

   podatkowych                                                                                - 6.918,00 zł

 

 

 

       8. Urzędy  Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony  

 Prawa oraz Sądownictwa

 

Wydatki stanowią 0,01 % całkowitej wartości wydatków bieżących. Plan 696 , wydatkowano 347,95 zł, plan zrealizowano w 50 %.

Wydatki poniesiono w związku z prowadzeniem „Rejestru wyborców”.

 

 

       9.  Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

 

Udział wydatków w budżecie wynosi 0,6 %, plan 73.080 zł, realizacja 29.493,39 zł, plan zrealizowano w 40,4 %.

a) Finansowano utrzymanie  pięciu jednostek OSP:

-       Bartniczka - 1.325,39 zł (paliwo, energia elektryczna, posiłki – Dzień Strażaka);

-       Grążawy - 16.132,00 zł (wynagrodzenie konserwatora OSP, paliwo, energia elektryczna, części mechaniczne, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie OC pojazdu, posiłki – Dzień Strażaka, odzież OSP, orzeczenie uszczerbkowe, materiały remontowo-budowlane);       

-       Świerczyny Nowe - 5.908,48 zł (energia elektryczna, posiłki – Dzień Strażaka, roboty ciesielskie);

-       Łaszewo - 1.799,95 zł (energia elektryczna, posiłki – Dzień Strażaka, ogrzewacz wody);

-       Jastrzębie - 1.885,05 zł (paliwo, energia elektryczna, przegląd pojazdu, posiłki – Dzień Strażaka);

-       wynagrodzenie z pochodnymi Komendanta  -  2.265,98 zł.

b) Dział ten obejmuje również wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym – wydatkowano 176,54 zł na publikację książkową.

     

 

10.   Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

 

Wydatki stanowią 0,1 % całkowitej wartości wydatków budżetowych, plan 4.000 zł, wydatkowano 3.841,00 zł, plan zrealizowano w 96 %.

Na materiały biurowe wydatkowano 1.416 zł, usługi pocztowe 711,60 zł. Zakupiono program komputerowy EGRUN za kwotę 1.300 zł. Nakazy płatnicze dostarczyła podatnikom osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenie – wydatkowano na ten cel 413,40 zł.

 

11.   Obsługa długu publicznego

 

Wydatki rozdziału stanowią 0,2 % ogólnej wartości wydatków bieżących 2008 roku. Plan wynosi 22.000 zł , wydatkowano 8.789,62 zł, plan został zrealizowany w 40 %. Środki przeznaczono na spłatę odsetek od:

-      pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu – 4.921,55 zł

-      kredytu bankowego                        -  3.868,07 zł.

 

 

12.   Oświata i Wychowanie

 

Wydatki stanowią 46,7 % całkowitej wartości wydatków bieżących. Zaplanowano 4.403.407 , wydatkowano 2.242.418,70 zł, plan zrealizowano w 50,9 %. Wydatki dotyczą następujących działów:

- szkoły podstawowe                                - 1.285.362,66 zł                                                                      - oddziały klas „O”                                 - 113.370,55 zł                                                                       - gimnazja                                                                                       - 652.752,93 zł                

- dowożenie dzieci                                                                           -132.255,97 zł                      

- pozostała działalność                                                                     - 20.000,00   

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                        - 2.560,00 zł

- administracja                                                                                  - 36.116,59 zł

Wydatki rozdysponowano dla 2 szkół podstawowych, 3-klasowy oddział filialny, gimnazjum i 6-cio klasową niepubliczną szkołę podstawową w Grążawach.

 

Do szkół podstawowych uczęszcza 322 uczniów, a do gimnazjum 220 uczniów.

Do 4 oddziałów „0” uczęszcza 48 dzieci.

W ww. jednostkach zatrudnia się nauczycieli w wymiarze 53,43 etatu.

Obsługę finansową prowadzi 2 pracowników, 3 pracowników administracyjnych, utrzymaniem obiektów zajmują się pracownicy obsługi w wymiarze 15,5 etatu.

 

1) Wynagrodzenia i pochodne z odpisem na Zakładowy Fundusz

      Świadczeń Socjalnych                                                             - 1.669.221,62 zł

2) Dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grążawach    - 141.444,30 zł

3) Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń:

     dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające

     z przepisów dotyczących BHP                                                      -  73.840,00 zł

4) Wynagrodzenia za prace zlecone                                                     -  1.967,00 zł

5) Zakup materiałów i wyposażenia                                                  - 145.972,22 zł

     w tym:

 - opał (olej opałowy dla SP Radoszki – 70.781,09 zł, 63 tony węgla, 11 ton miału dla pozostałych szkół – 33.465,42 zł)                             - 104.246,51 zł

- SP Świerczyny Nowe: kserokopiarka, UPS, kosiarka             -      4.218,39 zł

- SP Łaszewo: farby – remont korytarzy                                     -        580,22 zł  

  - SP Radoszki: telewizor, ławki na boisko                                  -      2.789,10 zł

- PG Jastrzębie: płytki, klej, drzwi, grzejniki                               -      7.012,05 zł

Na potrzeby projektu „ Laboratorium” zakupiono kolumny, mikrofon, mikser, końcówkę mocy                                                                               -   6.723,00 zł.

- środki czystości, prenumerata, materiały biurowe                        -  20.402,95 zł

6) Pomoce naukowe                                                                         -       811,80 zł

7) Energia elektryczna, woda, kanalizacja, gaz                                - 21.823,98 zł

- szkoły podstawowe                                                                      - 13.925,13 zł

- gimnazjum                                                                                     - 7.898,85 zł 

8) Prace remontowe                                                                          - 42.212,25 zł

- SP Swierczyny Nowe: wymiana naczynia zbiorczego oraz kotła c.o. - 19.153,95 zł

 - SP Radoszki: wymiana okien, naprawa kotła c.o.                       -   6.907,73 zł

-       PG Jastrzębie: wymiana grzejników,

         instalacja elektryczna i sanitarna                                                -   2.532,73 zł

Oddział zerowy w Bartnicze: wymiana okien                                 -   6.805,00 zł

9) Usługi zdrowotne – badania okresowe pracowników                    -        60,00 zł

10) Usługi pozostałe                                                                      -      124.684,07 zł

     w tym:

-          dowożenie dzieci do szkół                                                           - 113.009,28 zł

-          wynajem autobusu                                                                        -    1.000,00 zł

-         abonament za program płacowy                                                    -       657,58 zł

-         opłaty RTV, usługi kominiarskie, wywóz śmieci, prowizje bankowe,

     przegląd gaśnic                                                                      -  10.017,21 zł

11) Dostęp do sieci internet                                                              - 2.066,71 zł

12) Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej                         - 366,00 zł

13) Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej                       - 4.076,24 zł

14) Podróże służbowe krajowe                                                         - 4.076,24 zł

15) Ubezpieczenie sal komputerowych                                            - 1.697,00 zł

16) Szkolenia pracownicze                                                               - 2.560,00 zł 

17) Materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego                          -    417,40 zł

18) Akcesoria komputerowe                                                             - 2.569,10 zł   

 

Zestawienie wydatków za 2008 rok

 

Lp.

Nazwa  szkoły 

  Wydatki

Stan uczniów  uczęsz-

czających do szkół

na dzień 30.06.2008 r.             

  1.

Gimnazjum Jastrzębie  

  652.752,93

              220       

  2.

SP Świerczyny Nowe

  412.084,85

              123

  3.

SP Łaszewo- filia

  199.527,42

                27

  4.

SP Radoszki

  532.306,09

              172

  5.

Oddziały „O”  

  113.370,55

                48

  6.

SP Grążawy

  141.444,30

                50

  7.

Dowożenie uczniów

  132.255,97

                 -

  8.

Administracja 

    36.116,59

                 -

  9.

Dokszt. i doskon. nauczycieli

      2.560,00

                 -

10.

Pozostała działalność

    20.000,00

                 -

 

Podliczenie     

2.100.974,40

              640

 

13.  Ochrona zdrowia

 

Wydatki stanowią 0,4 % całkowitej wartości wydatków bieżących.

a) Zwalczanie narkomanii

Plan 7.000 zł, wydatkowano 61,50 zł, plan zrealizowano w 0,9 %.

Środki przeznaczono na nagrody – konkurs o problematyce zdrowotnej.

b) Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 37.000 zł, wydatkowano 17.610,24 zł, plan zrealizowano w 47,6 %.

Wydatki rozdziału obejmują:

-         diety za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji d/s Profilaktyki i

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                    - 3.300,00 zł

-         składki ZUS i FP od w/w diet                                                             - 342,25 zł

-         udział dzieci z rodzin z problemami patologicznymi w koloniach  – 8.354,00 zł

-         wynajem autokaru – wycieczka PG Jastrzębie, biwak                     - 3.100,00 zł

- nagrody – konkurs profilaktyczny                                                       -    198,00 zł

- film, książki – profilaktyka alkoholowa                                              -    594,99 zł

- paliwo – policja.                                                                                   - 1.721,00 zł

 

14.                       Opieka społeczna

 

Wydatki stanowią 23,3 % całkowitej wartości wydatków bieżących.

Plan 2.419.412 zł, wydatkowano kwotę 1.116.811,89 zł, plan został zrealizowany w 46,2 %.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych przeznaczono 760.651,00 zł. Wypłaty realizowane są zarówno w formie gotówkowej jak i w formie przelewów bankowych.

Od I-VI 2008 roku wypłacono następujące świadczenia:

                                                                    ilość                           kwota

1. zasiłki rodzinne                                      5.110                        308.244 zł

2. dodatki do zasiłku rodzinnego               2.589                        271.067 zł

  - z tyt. urodzenia dziecka                              26                          26.000 zł

  - z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie

   korzyst. z urlopu wychowawczego            173                          67.227 zł

  - z tyt. samotnego wych. dziecka                129                          21.930 zł

  - z tyt. kształcenia i rehabilitacji

     dziecka niepełnosprawnego                     240                           18.840 zł

 - z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego                 1                                100 zł

 - z tyt. podjęcia nauki poza miejscem

     zamieszkania                                            853                          43.610 zł

  - z tyt. wychowywania dziecka w 

     rodzinie wielodzietnej                            1.167                          96.360 zł

3. świadczenia opiekuńcze                            826                         150.340

  - zasiłki pielęgnacyjne                                 734                         112.302 zł

-          świadczenia pielęgnacyjne                         92                           38.038 zł

4. jednorazowa zapomoga z tyt. ur. dziecka   31                           31.000 zł

5. składki na ubezpieczenia

    emerytalno-rentowe                                    64                             6.767 zł

Zaliczka alimentacyjna                                 63                      19.450,00 zł

 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne –opłacane z budżetu  państwa 

za osoby objęte powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym     3.056,33 zł                                                                                                                                                                            

 

Zasiłki i pomoc w naturze                                                      104.778,30 zł

 w tym:

        -      zasiłki stałe 98 świadczeń                                           27.337,26 zł                  

        -      zasiłki okresowe 219 świadczeń                                 70.781,14 zł                        

        -      zasiłki celowe jednorazowe 30 świadczeń                    6.659,90 zł

 

Dodatki mieszkaniowe    - wypłacono 88 świadczeń                 12.106,00 zł

 

Dożywiano 203 osoby, wydano 18.704 posiłków w szkołach podstawowych i gimnazjum, wypłacono 14 zasiłków celowych na dożywianie. Łączny koszt dożywiania wynosi 58.360,90 zł.

Zatrudniano 9 osób w wymiarze 40 h/m-c w ramach prac społecznie użytecznych, wynagrodzenie w części refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy – wydatkowano na ten cel 4.557,60 zł.

 

Obsługę udzielonej pomocy prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który jest współfinansowany ze środków Wojewody w kwocie 33.596 zł.     Wydatkowano 117.487,68 zł, co stanowi 10,5% wartości wydatków budżetowych na pomoc społeczną.

Koszty utrzymania stanowiska d/s świadczeń rodzinnych w okresie I - VI 2008 roku  to kwota 29.597,08 zł.

 

15.  Edukacyjna opieka wychowawcza

 

Wydatki stanowią 1,8 % całkowitej wartości wydatków bieżących 2008 roku. Na pomoc stypendialną oraz inne formy pomocy dla uczniów zaplanowano 86.138 zł,   wydatkowano 85.754 zł. Plan zrealizowano w 99,6 %. Pomoc uzyskało 231 uczniów.

 

16.   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

Wydatki stanowią 3,6 % całkowitej wartości wydatków bieżących.

 

a) Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 239.180 zł, wydatkowano 129.783,89 zł, plan zrealizowano w 54,3 %.

W rozdziale rozlicza się konserwację i utrzymanie oczyszczalni ścieków wraz z 21 przepompowniami, przy zatrudnieniu 2,3 etatu obsługi oczyszczalni.

Dominujące pozycje wydatków to:

- płace i pochodne od wynagrodzeń (dwóch pracowników zatrudnionych

w pełnym wymiarze czasu pracy, konserwator 0,33 etatu)         - 51.733,27 zł

- energia elektryczna                                                                    - 45.198,04 zł

- materiały remontowe, naprawa pomp, odpowietrzacza             - 12.671,77 zł

- badanie ścieków                                                                           - 1.394,04 zł

- zakup usług pozostałych: rozmowy telefoniczne, usługi pocztowe,

prenumerata, materiały biurowe, wywóz śmieci                            - 2.955,23 zł

- Vat – rezerwa na rozliczenia międzyokresowe                            - 3.998,90 zł

- opłata za korzystanie ze środowiska                                            - 1.825,00 zł

-                       delegacje i ryczałty pracownicze                                       - 3.695,23 zł

b) Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 94.200 zł, wydatkowano 43.412,93, plan zrealizowano w 46,1 %.

Zakup energii elektrycznej – oświetlenie uliczne to wydatek na kwotę 37.997,31 zł.

Na konserwację oświetlenia drogowego wydatkowano 5.412,93 zł.

 

17.   Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

 

Wydatki stanowią 1,6 % całkowitej wartości wydatków bieżących. Zabezpieczono w budżecie 186.334 zł, wydatkowano 78.881,20 zł, plan zrealizowano w 42,3 %.

W rozdziale ujęto:                                      Plan                          Wykonanie

  - utrzymanie  bibliotek (dotacja)           138.080 zł                         43.652,32 zł

  - utrzymanie świetlic                               26.000 zł                         22.485,05 zł

Na terenie gminy funkcjonuje 6 świetlic, w tym punkt informacyjno-doradczy dla rolników w Grążawach.

Świetlica Samin                        3.225,99 zł (krzesła, stoły, energia elektryczna);

Świetlica Igliczyzna                – 3.239,68 zł (krzesła, energia elektryczna);

Świetlica Stare Świerczyny        683,67 zł (energia elektryczna);

Świetlica Nowe Świerczyny      842,26 zł (ogrzewacz elektryczny, 

                                                   energia elektryczna);

Świetlica Grążawy                      – 2.699,51 zł (stoły, energia elektryczna);     

Świetlica Radoszki                 – 293,94 zł (energia elektryczna);     

Zakupiono również krzesła i stoły na potrzeby spotkań wiejskich mieszkańców Komorowa (4.000,00 zł) oraz Łaszewa (7.500,00 zł). 

Zorganizowano gminny festyn „Noc Świętojańska” - wydatkowano na ten cel 12.743,83 zł.

 

Od 1 stycznia 2008 r. zaplanowano dotację dla Instytucji Kultury, która jest bieżąco przekazywana i realizowana.

                 Plan                               Wykonanie

  - utrzymanie  bibliotek                          138.080 zł                         43.652,32 zł

 

Na  terenie gminy funkcjonują 3 biblioteki, obsługiwane  przez 2 pracowników.

Płace i pochodne                          - 37.868,83 zł

Na zakup książek wydatkowano    - 2.489,45 zł

Prenumerata, środki czystości, abonament RTV, energia elektryczna, ubezpieczenie komputerów, delegacje, prowizje bankowe   - 3.294,04 zł.

 

 

18.    Kultura Fizyczna i Sport

 

Wydatki stanowią 0,1 % całkowitej wartości wydatków bieżących. Zaplanowano kwotę 10.000 zł, wydatkowano 5.866,02 zł; plan zrealizowano w 58,7 %.

Finansowano imprezy sportowe młodzieży szkolnej i starszej, nagrody na zawody wędkarskie, turnieje halowej piłki nożnej, tenisa stołowego – na ten cel przeznaczono 4.267,02 zł.

Wynajem hali sportowej to wydatek na kwotę 1.250,00 zł.

Zakupiono sprzęt sportowy do Sali ćwiczeń za 349,00 zł.

 

Przyjętą nadwyżkę budżetową w kwocie 29.580 wykonano w kwocie 572.346,72 zł., co wynika z faktu wykonania dochodów w 55,5 %, natomiast wydatków w 50,4 %. Zadłużenie gminy na koniec czerwca 2008 r. wynosi 254.404,54 zł.

 

                                                               

Realizacja  Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

 

Stan  Funduszu  na początku roku                                                           35.217,07 zł

Przychody zaplanowano w wysokości 14.782,93 zł wykonano                9.005,00 zł

które uzyskano: z opłat przekazanych z Urzędu Marszałkowskiego        8.648,33 zł

                          odsetek od środków na koncie                                            356,67 zł

Rozchody zaplanowano w kwocie 35.000 zł  wykonano  w kwocie         3.371,65 zł

Zaplanowano wydatki  jako dofinansowanie do budowy oczyszczalni      

przyzagrodowych –15.000 zł          wykonanie 2 szt.                                2.514,65 zł

wydatki inwestycyjne: budowa kolektora ściek. 30.000 zł wykonanie        857,00 zł

                                    w miejscowości Bartniczka

      

Stan środków obrotowych netto na koniec roku                                     40.850,42 zł

 

 

Bartniczka dnia, 20.08 2008 r.  

                                                           

 

Sporządził:       

E. Mówińska-Siuda                                            

 


 [U1]75621 § 0010

 [U2]Z RB-50

 [U3]

 [U4]85214 § 2030

 [U5]

 [U6]801 i 80101 i 801010 § 2700

 [U7]

 [U8]z PDP

utworzono: 2008-08-27 14:46 przez: Benedykt Kamiński
wyedytowano: 2008-08-28 09:54 przez: Benedykt Kamiński 
aktywne od dnia: 2008-08-27 14:43
ilość odsłon podstrony: 1912
repozytorium zmian
drukuj  zapisz