Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bartniczka
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bartniczka 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
AKTUALNOŚCI Dane podstawowe Władze i struktura gminy Wójt Rada gminy Komisje Wydziały Samodzielne stanowiska Sołectwa RODO - spełniania obowiązku informacyjnego. Klauzule dotycząca spełniania obowiązku informacyjnego z Art 13 RODO. Elektroniczne Dzienniki Urzędowe Elektroniczna Skrzynka Podawcza Zarządzanie Kryzysowe WYBORY SAMORZĄDOWE W 2014 ROKU. WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU. Obwieszczenia i informacje. WYBORY POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019 ROK. OBWIESZCZENIA I INFORMACJE WYBORY DO SEJMU I SENATU 2019 WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W 2020 ROKU. Zadania wykonane na terenie Gminy Bartniczka w latach 2015-2018 Pozyskane zewnętrzne środki finansowe na realizację zadań prowadzonych na terenie Gminy Bartniczka w latach 2015 – 2018 Dotacje celowe udzielone przez Gminę Bartniczka innym podmiotom w latach 2015 - 2018 Zadania realizowane w latach 2011 – 2014 na terenie gminy Bartniczka Publiczny rejestr zawartych umów. Inwestycje drogowe zrealizowane w 2017 roku przy udziale środków z FOGR. Inwestycje realizowane w latach 2017 - 2019 przy udziale środków unijnych Informacja o przebudowie i rozbudowie gminnej oczyszczalni ścieków w Bartniczce. INWESTYCJE GMINNE REALIZOWANE W 2019 R. PRZY WSPARCIU FINANSOWYM WFOŚiGW W TORUNIU INWESTYCJE GMINNE REALIZOWANE W 2015 R. PRZY WSPARCIU FINANSOWYM WFOŚiGW W TORUNIU Inwestycje gminne zrealizowane w 2014 roku przy wsparciu finansowym WFOŚiGW w Toruniu. GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW - GMINA BARTNICZKA PETYCJE PETYCJA Stop zagrożeniu zdrowia i życia - ochrona zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem. PETYCJA w sprawie zakazu dystrybucji, sprzedaży oraz używania fajerwerków na terenie powiatu Brodnickiego przez cały rok. Petycja Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego PETYCJA w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego Informacja o wniesieniu petycji zdnia 15.10.2019 Informacja o wniesieniu petycji z dnia 16 kwietnia 2018 roku. Informacja o wniesieniu petycji z dnia 14 sierpnia 2018 roku. Informacja o wniesieniu petycji z dnia 11 września 2018 roku. Informacja o wniesieniu petycji z dnia 07.11.2018. Incjatywa - wspierajny Lokalnych Mikroprzedsiębiorców WYBORY DO SEJMU I SENATU 2015 REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015. WYBORY PREZYDENTA RP 2015 WYBORY ŁAWNIKÓW DO SĄDU REJONOWEGO W 2019 ROKU WYBORY ŁAWNIKÓW DO SĄDU REJONOWEGO W 2015 ROKU Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego z dnia 25 maja 2014 r. w Gminie Bartniczka ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY BARTNICZKA NR 21/14 z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Informacja w sprawie udostępnienia do wglądu spisu wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie stałych obwodów głosowania. INFORMACJA WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych INFORMACJA o wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego z dnia 17 kwietnia 2014 roku. INFORMACJA WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie głosowania przez pełnomocnika w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. INFORMACJA WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. INFORMACJA WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie głosowania wyborców niepełnosprawnych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. INFORMACJA WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie dopisania do spisu wyborców Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych. Wybory Samorządowe 2010 ŚWIĘTO MIODU 2013 ŚWIĘTO MIODU 2014 ŚWIĘTO MIODU 2015 ŚWIĘTO MIODU 2016 ŚWIĘTO MIODU 2017 ŚWIĘTO MIODU 2018 ŚWIĘTO MIODU 2019 ROK WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI. AKTUALNOŚCI Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi. WIARYGODNA FIRMA KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY. Masz zaległości w ZUS? Rozłóż swój dług na raty. Przydatne dla Mikroprzedsiębiorców informacje, stanowiska i interpretacje planowanych zmian w obszarze prawnym. Informacja o realizacji przez Gminę Bartniczka Projektu pn. "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Bartniczka", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społ. Realizacja projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Bartniczka”współfinansowanego ze środków Europ. Funduszu Rozwoju Reg. w ramach Prog. Operacyj. Innowacyjna Gospodarka. Realizacja projektu „Razem dla Gminy Bartniczka” Powszechny Spis Rolny 2010. WYNIKI NABORU NA KANDYDATÓW NA RACHMISTRZA SPISOWEGO PRZY POWSZECHNYM SPISIE ROLNYM W 2010 r. Odnośnik (link) do oficjalnej strony informującej o Powszechnym Spisie Rolnym 2010 NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011. Komunikat o spisie kontrolnym Samospis Metody identyfikacji rachmistrzów spisowych. Odnośnik (link) do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 Jednostki organizacyjne Gminna Biblioteka Publiczna w Bartniczce Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartniczce Szkoła Podstawowa w Radoszkach Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Nowych Świerczynach Przedszkole Publiczne w Łaszewie Niepubliczne placówki oświatowe Szkoła Podstawowa SPSK w Grążawach Oficjalne dokumenty Statut gminy Strategia Rozwoju Gminy Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Bartniczka Kodeks etyki pracowników Raport o stanie Gminy Bartniczka za 2018 rok. Rejestry Inne informacje i dokumenty Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych na 2020 rok. Informacja - złożenie wniosku o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty i gospodarujących odpadami Budowa światłowodowych linii kablowych na terenie Gminy Bartniczka. Informacja o udziale w powiatowym ćwiczeniu obronnym. Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych na 2019 rok. Informacje-promocjei zadań realizowanych ze środków PROW. Zaproszenie na bezpłatne badania oraz spotkanie informacyjne Zaproszenie na bezpłatne szkolenie Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z sieci wodociągu Gminy Bartniczka. Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku 2017 Działalność gospodarcza Rejestr Działalności Regulowanej Wybory UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ Ogłoszenia Kontrole Kontrola Zarządcza Finanse gminy Kontrole Budżet gminy Podatki i opłaty Ochrona środowiska Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastruktura towarzyszącą na działce o numerze ewidencyjnym 115/5, obręb Świerczyny gmina Bartniczka Obwieszczenie o zamiarze przystąpienia do sporządzenia zmiany zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie w sprawie ustanowienia planów ochrony dla obszarów Natura 2000. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, pn.: „Przebudowa Drogi Gminnej nr 080608C i 080609C na długości 4 889 mb." Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kabiny lakierniczej zabudowanej wiatą”, na działce nr 238/30, obręb Jastrzębie. OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szkodliwe dla środowiska wodnego Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i powierzchnią zabudowy do 2,5 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 274/3 i 274/2 w miejscowości Łaszewo, gm. Bartniczka Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 544 w km 10+342 w m. Łaszewo Dobudowa (rozbudowa zakładu) budynku produkcyjno-magazynowego w Bartniczce Rozbudowa drogi powiatowej nr 1829C Cielęta - Szczutowo - Górzno na odcinku Cielęta -Jastrzębie Rozbudowa gospodarstwa o budowę bukaciarni wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. nr 55/1 i 55/2 w miejscowości Radoszki, gmina Bartniczka. Budowa trzech przydomowych elektrowni wiatrowych o mocach do 5 kW każda na terenie działki o numerze ewidencyjnym 218/3 obręb Radoszki, gm. Bartniczka Odnowa drogi Wojewódzkiej nr 544 Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego Obwieszcenie SKO o utrzymaniu w mocy decyzję z dnia 18 sierpnia 2016 r. wydaną z upoważnienia Wójta Gminy Bartntczka przez Kierownika WISR w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej. Wznowienie postępowqania zakończonego decyzją Wójta Gminy Bartniczka z dnia 23 lipca 2009r. Przebudowa drogi Stare Świerczyny - Nowe Świerczyny Przebudowa drogi Stare Świerczyny - Koziary - Świerczynki OGŁOSZENIE Wójta Gminy Bartniczka o możliwości złożenia wniosków o lokalizowanie obiektów budowlanych w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu ,,Dolina Drwęcy" Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bartniczka na lata 2015 - 2019 z perspektywą do 2021 r. PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY BARTNICZKA na lata 2013 – 2032. Obwieszczenie o przystąpieniu do Opracowania Programu Ochrony Środowiska. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ dla Gminy Bartniczka. Informacja o zrealizowaniu projektu„Przebudowa gminnych przepomp. ścieków w gminie Bartniczka oraz utworzenie systemu monitoringu głównych obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych gminy Bartniczka" Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie informujące o sposobie rozpatrzenia uwag do planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Lidzbarska PLH280012. Ogłoszenie „Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Bartniczka" Ferma drobiu na działce 204/16 obręb Świerczyny gm, Bartniczka. Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu postanowienia o wznowieniu postępowania, zakończonego decyzją Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistych omyłek w decyzji Wójta Gminy Bartniczka z dnia 23 lipca 2009r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO z dnia 17 listopada2014 r. o wszczęciu postępowania administraryjnego o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprwie wydania decyzji. Budowaj elektrowni wiatrowej o mocy znamionowej wytwarzanej energii do 1000 kW na działce nr 245 obręb Świerczyny, gmina Bartniczka. Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Bartniczce na działkach o nr ewidencyjnych 16, 17, 18 - obręb Bartniczka. Obwieszczenie o wydanych opiniach i postanowieniach dotyczących budowy dwóch elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą realizowanych na działkach ewidencyjnych numer 331, 333/2 i 336 . Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku inwentarskiego i budowie wiaty na działkach o nr 55/1 i 55/2 OBWIESZCZENIE - zawiadomienie o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowych OBWIESZCZENIE - zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO - Budowa elektrowni wiatrowej o mocy znamionowej do 1000 kW i wysokość do 115 m na działce o nr ewidencyjnym 277/2 obręb Świerczyny. OBWIESZCZENIE - zawiadomienie o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni OBWIESZCZENIE - zawiadomienie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku inwentarskiego. OBWIESZCZENIE - zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na przebudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej SN. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą : ,,Stacji zgazowania skroplonego gazu ziemnego LNG". Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN i linii kablowych Obwieszczenie - zawiadomienie o zebraniu materiałów dowodowych niezbędny do wydania decyzji dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej nn na dział. o nr 33, 27/14, 27/15 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na działce nr I7 - obręb Bartniczka. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania adminiatracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania postanowienia o etapowym przebiegu przedsięwzięcia, polegającego na budowie czterech elektrowni wiatrowych Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ,,Zabezpieczenie brzegu rzeki Drwęcy w km 116 + 760 - 116 + 685'', realizowanego na działkach nr 1 i 207. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarun. dla przedsięwzięcia pn.: ''Wydzielenie w części hali produkcyjnej na działce 24/9 pomieszczenia, w którym będzie ustawiona maszyna do malowania Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie "Czystsze Powietrze", informacje edukacyjne dla mieszkańców na temat prawidłowych zachowań sprzyjających poprawie jakości powietrza Gospodarka komunalna Gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie. Lokale użytkowych do sprzedaży lub wydzierżawienia Zagospodarowanie przestrzenne Weryfikacja zakazów obowiązujących w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolny Drwęcy - obwieszczenie o możliwości wnioskowania o wyłączenie danych nieruchomości spod zakazów. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 w m. Jastrzębie Inwestycaja celu publicznego - Budowa linni kablowej SM 15 kV na działce 271/1 w Grążawach Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Radoszki. Budowa odcinka gazociągu średniego ciśnienia na działce nr 3/1 i 232/4 w obrębie geodezyjnym Jastrzębie, gm. Bartniczka. Obwieszczenie o wydaniu decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejących sal lekcyjnych w Nowych Świerczynach Budowa linii kablowej SN 15kV, budowa stanowiska słupowego z zejściem kablowym SN 15kV, demontażu linii napowietrznej SN 15kV na działce nr 271/1 położonej w miejscowości Grążawy, gm. Bartniczka Budowia odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek o nr 51, 62, 64/2 i 65/1, położonych w obrębie geodezyjnym Radoszki, gmina Bartniczka. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu położonego w północnej części wsi Radoszki Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla północnej części miejscowości Radoszki Gmina Bartniczka Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 544 w km 10+342 w m. Łaszewo. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsiach Igliczyzna i Nowe Świerczyny, Gmina Bartniczka Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Jastrzębie, Gmina Bartniczka Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Stare Świerczyny, Gmina Bartniczka Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Nowe Świerczyny. Ogłoszenia o przystąpieniu do opracowania MPZP w miejscowościach Igliczyzna, Jastrzębie, Nowe Świerczyny, Stare Świerczyny. OBWIESZCZENIE - zawiadomienie: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 linii kablowej w miejscowości Radoszki na działce nr 203/3, obręb geodezyjny 0009 (Radoszki)". Budowa linii kablowej SN-15 kV, słupowej stacji transformatorowej oraz budowa linii kablowej niskiego napięcia do zasilania budynków. Potępowanie w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Informacja o bazie danych przedstawiających stan środowiska przyrodniczego - mapy sozologiczne i hydrograficzne. OBWIESZCZENIE – zawiadomienie, że w postępowanie, prowadzonym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji, pn. Zasilanie elektroenergetyczne do obiektu działka nr 86. Obwieszcenie - zawiadomnienie, że w dniu 24 sierpnia 2015r., zostało wydane postanowienie o sprostowaniu oczywistych omyłek w decyji Wójta Gminy Bartniczka. Obwieszczenie - zawiadomienie, że zostło wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publiczlego dla inwestycji, pn.:,,Budowa komina metalowego przy kotłowni" Obwieszczenie - zaw., że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia Iokalizacji inwestycji celu publicznęgo dla inwestycji pn.: Zasilanie elektroenergetyczne do obiektu. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla inwestycji pn.: Zasilanie elektroenergetyczne do obiektu handlowego w miejscowości Bartniczka. Obwieszczenie Wójta Gminy Bartniczka z dnia 25 czerwca 2015r. o podjęciu przez Radę Gminy Bartniczka uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania. Obwieszczenie - zawiadomienie, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie remizy strażackiej. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego. Obwieszczenie - zawiadomienie o zebraniu materiałów dowodowych niezbędnych do wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego. Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn z szafkami pomiarowymi Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej. Obwieszczenie- zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającej na przebudowie gminnych przepompowni ścieków w gminie Bartniczka, Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego teren we wsi Jastrzębie, gmina Bartniczka. Opracowanie ekofizjograficzne MPZP Jastrzębie Sprawy do załatwienia Obywatel i jego rodzina Pomoc społeczna Oświata Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Pomoc społeczna Karta Dużej Rodziny Oferty pracy Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Bartniczce, ul. Łąkowa1 87-321 Bartniczka ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – Bibliotekarz. Wójt Gminy Bartniczka ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Radoszkach.II Wójt Gminy Bartniczka ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Radoszkach. WÓJT GMINY BARTNICZKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY na stanowisko podinspektor ds. księgowości w Wydziale Oświaty Kultury i Sportu Urzędu Gminy Bartniczka OGŁOSZENIE o naborze na wolne na stanowisko "Podinspektor ds. księgowości w Wydziale Oświaty Kultury i Sportu Urzędu Gminy Bartniczka". WÓJT GMINY BARTNICZKA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. KSIĘGOWOŚCI I ROZLICZEŃ PODATKU VAT W WYDZIALE FINANSOWYM URZĘDU GMINY BARTNICZKA WÓJT GMINY BARTNICZKA ogłasza konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu. WÓJT GMINY BARTNICZKA ogłasza konkurs na dyrektora Przedszkola Publicznego w Łaszewie. WÓJT GMINY BARTNICZKA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTORA ds. utrzymania czystości i porządku w Gminie Bartniczka. Ogłoszenie o naborze na stanowisko bibliotekarza. OGŁOSZENIE konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowych Świerczynach. OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO INSPEKTORA ds. Zamówień publicznych, pozyskiwania środków pomocowych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Gminy Bartniczka Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Radca Prawny w Urzędzie Gminy Bartniczka WÓJT GMINY BARTNICZKA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTORA ds. utrzymania czystości i porządku w Gminie Bartniczka. WÓJT GMINY BARTNICZKA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTORA ds. dróg, melioracji i ochrony przeciwpożarowej w Urzędzie Gminy Bartniczka. OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO INSPEKTORA ds. Zamówień publicznych, pozyskiwania środków pomocowych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Gminy Bartniczka. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Radoszkach. Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Radoszkach. Ogłoszenie wyników o naborze na stanowisko: psychologa, doradcy zawodowego, specjalisty ds zam. publiczn. w ramach realizowanego przez GOPS projektu systemowego pn.: "Przeciw wykluczeniu społecznemu." Ogłoszenie o naborze w ramach projektu systemowego pn.: „Przeciw wykluczeniu społecznemu” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartniczce. OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA DYREKTORA PRZEDSZKOLA W ŁASZEWIE III. Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Łaszewie. OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA DYREKTORA PRZEDSZKOLA W ŁASZEWIE II. Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Łaszewie. OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA DYREKTORA PRZEDSZKOLA W ŁASZEWIE. Informacja o wynikach naboru na stanowisko: - specjalista do spraw zamówień publicznych Informacja o wynikach naboru na stanowisko: - psycholog Informacja o wynikach naboru na stanowisko: - doradca zawodowy Ogłoszenie o naborze w ramach projektu systemowego pn.: „Przeciw wykluczeniu społecznemu” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartniczce. Ogłaszenie o nabórze kandydatów na stanowisko pracy Asystent Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bartniczce w ramach realizacji Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zast Ogłoszenie o zatrudnieniu: W ramach projektu systemowego pn:„Przeciw wykluczeniu społecznemu” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartniczce zatrudni animatora. OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. PŁAC W WYDZIALE OŚWIATY, KULTURY I SPORTU URZĘDZU GMINY BARTNICZKA Informacja o wynikach naboru na stanowiska w ramach realizacji projektu systemowego pn.: „Przeciw wykluczeniu społecznemu” Ogłoszenie o naborze w ramach projektu systemowego pn. „Przeciw wykluczeniu społecznemu” realizoawnego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartniczce OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA DYREKTORA SZKOŁY Zamówienia publiczne Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2020. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 r. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r. Komunikaty ZAMÓWIENIA OGŁOSZONE Zamówienia ogłoszone ZAMÓWIENIA W TOKU Zamównienia rozstrzygnięte Rejestr Działalności Regulowanej Rejestr Działalności Regulowanej - odpady Oświadczenia majątkowe Wójt Rada gminy Sekretarza, Skarbnika, kierowników referatów Kieroników wydziałów Kierowników jednostek organizacyjnych gminy Dyrektorów gminnych placówek oświatowych Pracowników wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta Informacje o biuletynie Redakcja BIP Kontakt Instrukcja obsługi
od: 2008-07-01
suma odsłon: 3947686

ostatnia edycja treści:
2020-03-31 13:29:40

Prowadzenie dowozu dzieci do szkół na terenie gminy Bartniczka w roku szkolnym 2006/2007 -autobus nr 2 termin składania ofert: 31.7.2006


Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Bartniczka, ul. Brodnicka 8, 87-321 Bartniczka

Przedmiot zamówienia:
Prowadzenie dowozu dzieci do szkół na terenie gminy Bartniczka w roku szkolnym 2006/2007 -autobus nr2

Termin realizacji:
01.09.2006 do 30.06.2007 rok

Informacja o warunkach wymaganych od oferentów:
wg specyfikacji

Oświadczenie o stosowaniu preferencji krajowych:
Pan Marek Ojdowski- inspektor, pokój nr 3, tel 0564936560

Sposób uzyskania formularza SIWZ:
w siedzibie zamawiającego pokój nr 3

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Bartniczka, pokój nr 3, termin 31.7.2006 , godz. 10,30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Bartniczka, pokój nr 3, termin 31.7.2006 , godz. 12,00

Kryteria oceny ofert:
cena 100 %

Kwota wadium:
nie dotyczy

Numer postępowania:
341-05/06

Uwagi, dodatkowe informacje:
O G Ł O S Z E N I E
o przetargu nieograniczonym

Gmina Bartniczka, 87 –321 Bartniczka działając zgodnie z art. 40 ust.1 i art.41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych /Dz . U. Nr 19, poz.177z późn. zm./ ogłasza przetarg nieograniczony na prowadzenie dowozu dzieci do szkół na terenie gminy Bartniczka w roku szkolnym 2006/2007 – autobus nr 2 /w dni prowadzonej nauki szkolnej/.

1.Gmina Bartniczka, ul. Brodnicka 8, 87–321 Bartniczka tel .0–56–49–365-60 , fax 0-56-49-364- 84, e-mail rolbud @ ugbartniczka.pl, www: bartniczka.pl
Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami : Pan Marek Ojdowski.

2.Przetarg nieograniczony na prowadzenie dowozu dzieci do szkół na terenie gminy Bartniczka w roku szkolnym 2006/2007 – autobus nr 2 /w dni prowadzonej nauki szkolnej/.
3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie
zamawiającego Urząd Gminy Bartniczka pokój nr 3 nieodpłatnie po
złożeniu wniosku o udostępnienie specyfikacji lub pocztą w terminie do 5 dni od daty
złożenia wniosku o specyfikację.

4.Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie dowozu dzieci do szkół na terenie gminy Bartniczka w roku szkolnym 2006/2007 – autobus nr 2 /w dni prowadzonej nauki szkolnej/ .
Nie przewiduje się możliwości składania ofert częściowych.

5.Nie przewiduje się możliwości składania oferty wariantowej.

6.Okres realizacji zamówienia od dnia 01.09.2006 r. do dnia 30.06.2007 r.

7.Warunki wymagane od oferentów biorących udział w postępowaniu o zamówienie publiczne oraz wymagane potwierdzenia ich spełnienia :
A/ Oferent posiadający uprawnienia do wykonywania określonych działań i 
czynności :
aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącego kadry kierowniczej oferenta,
zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS o nie zaleganiu w opłacaniu opłat i składek.
B/ Oferent posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny oraz
dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
oświadczenie oferenta o prowadzeniu działalności w zakresie przedmiotowego zamówienia w okresie co najmniej trzy letnim.
kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie niezbędnych uprawnień wynikających z zakresu świadczonej usługi dotyczących zarówno pojazdu jak i kierowcy
C/ Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia :
informacja oferenta z banku prowadzącego rachunek, że dysponuje środkami finansowymi umożliwiającymi realizację zamówienia
polisa lub inny dokument ubezpieczenia oferenta od odpowiedzialności cywilnej.
D/ Oferent nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego:
zaświadczenie, że nie zalega z uiszczaniem danin publicznych /Urząd
Skarbowy, ZUS lub KRUS – wymienione w poz. A/,
oświadczenie, że nie znajduje się w likwidacji lub ogłoszonej upadłości,
oświadczenie, że osoby reprezentujące oferenta nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa popełnione w związku z udzieleniem zamówienia publicznego w celu osiągnięcia korzyści /informacja z krajowego rejestru – wymieniona w poz. A/.
Spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne dokona komisja przetargowa na podstawie dokumentów omówionych powyżej.

8.Zamawiający w postępowaniu przetargowym nie wymaga wniesienia
wadium.

9.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Cena - 100%

10.Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego Urzędzie Gminy Bartniczka pokój nr 4 lub przesłać pocztą na adres : Gmina Bartniczka, ul.Brodnicka 8, 87 –321 Bartniczka, z oznaczeniem : „Oferta - na dowóz dzieci na terenie gminy Bartniczka w roku szkolnym 2006/2007 – autobus nr 2 - nie otwierać przed przetargiem”, w terminie do dnia 31 lipca 2006 r. godziny 10.30. Oferty złożone lub przesłane pocztą po terminie nie będą rozpatrywane.

11.Okres związania ofertą w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni liczonych od dnia 31 lipca 2006 r..


Bartniczka, dnia 07.07.2006 r.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
”prowadzenie dowozu dzieci do szkół na terenie gminy Bartniczka w roku szkolnym 2006/2007 – autobus nr 2 ”

I.Zamawiający:
1.Pełna nazwa zamawiającego:
Gmina Bartniczka
2.Adres do korespondencji
Urząd Gminy Bartniczka,ul. Brodnicka 8, 87 - 321 Bartniczka
3.REGON:
000542391
4.Internet: http: www.bartniczka.pl
e- mail: rolbud @ ugbartniczka.pl
5.Numer telefonu: (0-56) 49 - 365 - 60,
faks: (0-56) 49 - 364 - 84,

II.Pracownicy zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami:
1.Imię i nazwisko: Marek Ojdowski
2.Stanowisko służbowe: inspektor,
3.Numer telefonu: (0-56) 49 - 365 - 60
4.Numer pokoju (w siedzibie zamawiającego): pok.3
5.Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące przetargu: 8-14 - tej

III.Przedmiot zamówienia:

1.Opis przedmiotu zamówienia:
”Prowadzenie dowozu dzieci do szkół na terenie gminy Bartniczka w roku szkolnym 2006/2007 – autobus nr 2.Zamówienie obejmuje świadczenie polegające na dowozie dzieci z miejsc wyznaczonych w poszczególnych miejscowościach do szkół , a następnie po zakończeniu zajęć lekcyjnych i rozwiezienie do wskazanych miejsc w poszczególnych miejscowościach. Trasa dowozu przedmiotowego autobusu rozpoczyna się od miejscowości Radoszki – Gutowo, Gutowo – Radoszki - Samin - Radoszki, Radoszki – Jastrzębie wraz z rozwozem dzieci po zakończeniu zajęć lekcyjnych – szacuje się na około 90 km dziennie. W przedmiotowym przetargu cena usługi ustalana jest jako cena 1 km faktycznie wykonanej usługi. Liczba kilometrów wykonanej usługi liczona jest od miejscowości rozpoczynającej dowóz do miejsca zakończenia rozwozu. Dojazdy do miejsc wskazanych oferent winien wliczyć, jako swoje koszty związane z wykonywaniem zamówienia. Kosztem oferenta jest wyposażenie oraz wszelkie ubezpieczenia i opłaty wynikające z poruszania się pojazdu komunikacji zbiorowej po drogach publicznych. Oferent biorący udział w postępowaniu zapewni do wykonywania usługi autobus sprawmy z co najmniej 41 miejscami siedzącymi.
2.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Informacje o przetargu:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

IV.Sposób przygotowania oferty:
1.Oferta powinna zawierać następujące dokumenty, informacje i materiały:
a)wypełniony formularz oferty (stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ)
b)oświadczenie, że oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych ,
c)oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków wskazanych w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
d)dokumenty wymienione w rozdziale VII SIWZ.
2.Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
3.Sposób przygotowania oferty:
a)Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim.
b)Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną(e) do występowania w imieniu dostawcy w tym postępowaniu.
c)Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być spięte w sposób zapobiegający jej dekompletacji.
d)Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę lub przez osobę upoważnioną.
4.Opakowanie i oznakowanie ofert :
a)Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu w siedzibie zamawiającego, pok. 3.
b)Opakowanie powinno być oznaczone napisem:
„Oferta – prowadzenie dowozu dzieci do szkół na terenie gminy Bartniczka – w roku szkolnym 2006/2007 – autobus nr 2”- nie otwierać przed przetargiem.
V.Warunki wymagane od wykonawców:
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy :
1.Spełniają następujące warunki:
a)od co najmniej 3 lat prowadzą działalność w branży budowlanej związanej z przedmiotem zamówienia i posiadają sprzęt oraz personel zdolny do wykonania zamówienia / uprawnienia budowlane kadry technicznej/,
b)są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
c)dysponują potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do zrealizowania przedmiotu zamówienia .
2.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.
VI.Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy, w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

W celu potwierdzenia spełniania wymaganych warunków oferenci zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:
1.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. (lub dokument potwierdzony w tym terminie przez organ wydający).
2.Umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (dotyczy w szczególności umowy spółki cywilnej, umowy konsorcjum itp.).
3.Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Prawa zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4.Zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5.Zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/KRUS potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6.Informację banku, w której potwierdza się wielkość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową oferenta.
7.Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
8. Wykaz sprzętu technicznego do realizacji zadania oraz personelu wraz z uprawnie-
niami – kserokopie uprawnień kierowcy autobusu, pojazdu oraz samego oferenta
w zakresie poruszania się pojazdem komunikacji zbiorowej po drogach publicz -
nych.

Dokumenty składane są w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta.

VII.Termin, do którego wykonawca będzie związany złożoną ofertą:
Oferent będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Termin realizacji zamówienia:
Wymagany i pożądany termin realizacji zamówienia: od dnia 01.09 2006 r.
do dnia 30.06.2007 r.

Opis sposobu obliczania ceny oferty:
Cena powinna być podana:
a)cyfrowo i słownie w złotych polskich, jako cena ryczałtowa za 1 km faktycznie wykonanej usługi.
b) zgodnie z załączonym formularzem oferty, tj.: cena netto, cena brutto,
Zamawiający poprawi ewentualne omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z zasadami określonymi w art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych i zwróci się o akceptację poprawionej ceny do oferenta.
Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawy lub zawierającą błędy w obliczeniu ceny (art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych).
Opis kryteriów wyboru oferty oraz ich znaczenie:
Kryteria i ich znaczenie wraz ze szczegółowym opisem
Cena – 100 %
Cena obejmuje 1 km faktycznie wykonanej usługi z załącznikiem nr 1 do SIWZ.
Sposób dokonywania oceny wg wzoru: ocena = [(Cn : Cb) x 100] x waga
gdzie: Cn - cena oferty o najniższej cenie, Cb - cena oferty badanej
Wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

Oferent zapłaci zamawiającemu 10% wartości wynagrodzenia tytułem kary umownej za nieterminowe oraz nieprawidłowe wykonywanie usługi. /rozliczanie miesięczne/.

Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1.Każdy oferent ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie nie później niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert.
2.Pytania oferentów muszą być sformułowane na piśmie.
3.Zamawiający prześle treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim oferentom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

Informacje o terminie, miejscu składania i otwarcia ofert oraz trybie otwarcia i oceny ofert:
1.Terminy i miejsce otwarcia ofert:
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego tj. Urzędzie Gminy Bartniczka, pok. nr 3.
Termin składania ofert: 31 lipca 2006 r. do godz. 10.30
Termin otwarcia ofert: 30 lipca 2006 r. godz. 12.00
Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentowi bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
2.Tryb otwarcia ofert:
Otwarcie ofert jest jawne.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Po otwarciu ofert zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) oferenta, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty.
3.Ocena ofert:
Zamawiający oceni ważność ofert pod względem formalnym oraz przyjętego w SIWZ kryterium /wyłącznie cena/ oceny ofert na posiedzeniu niejawnym.

Tryb zawarcia umowy:
1.Umowa zostanie zawarta z wybranym oferentem w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. Zawiadomienie o wyborze oferty określające termin zawarcia umowy zostanie niezwłocznie doręczone wybranemu oferentowi.
2.Przyszłe zobowiązania dostawcy związane z umową w sprawie zamówienia publicznego:
Wszystkie zobowiązania przewidziane dla oferenta przepisami kodeksu cywilnego tj. przede wszystkim roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia.
3.Wzór umowy stanowi załącznik do Nr 2 SIWZ.

Środki odwoławcze:
W postępowaniu tym oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177z późn. zm.) przepisów przysługują środki odwoławcze:
protest (art. 180 - 183 ustawy),
odwołanie (art. 184 – 193 ustawy) oraz
skarga do sądu okręgowego (art. 194 – 198 ustawy).

Postanowienia końcowe:
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
Wykaz załączników:
1.Formularz oferty
2.Wzór umowy

Bartniczka, dnia 07.07.2006 r..

O F E R T A
(formularz ofertowy)

Nazwa
dostawcy:


Siedziba dostawcy:

Miejscowość:

Ulica:

nr domu:

nr lokalu:

Kod pocztowy:

Tel.

Fax.

Strona www.

E-mail

Do:
Gminy Bartniczka,
87 - 321 Bartniczka

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na :
"prowadzenie dowozu dzieci do szkół na terenie gminy Bartniczka
w roku szkolnym 2006/2007 – autobus nr 2 ".
Według poniższego zestawienia :
OFERUJEMY:
realizację przedmiotu zamówienia opisanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w cenie:
Cena wykonania przedmiotu zamówienia wynosi :
Cena
Kwotowo
Słownie
netto 1 km wyk usługi


brutto 1 km wyk. usługi

 

Cena realizacji zamówienia jest ceną całkowitą, zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, które oferent zobowiązany jest ponieść w związku z wykonaniem zamówienia.

Termin wykonania .......................................................................................................

Składając niniejszą ofertę oświadczamy, że:
akceptujemy warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ, w tym w szczególności dotyczące postanowień umowy i zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnie z załączonym do SIWZ projektem w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas 30 dni,
gwarantujemy realizację zamówienia w terminie wskazanym w ofercie i zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnie ze złożoną ofertą,
uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.

W załączeniu przedkładamy następujące dokumenty stanowiące integralną część niniejszej oferty:

1.Formularz oświadczenia – art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych
2.Formularz oświadczenia o spełnianiu wymaganych warunków.
3.Odpis z rejestru
4.Informację z Krajowego Rejestru Karnego
5.Zaświadczenie z urzędu skarbowego
6.Zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/KRUS potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne
7.Informację banku
8.Polisę odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
9.Wykaz sprzętu oraz personelu wraz z kopią uprawnień dokumentów związanych z poruszaniem się pojazdu komunikacji zbiorowej po drogach publicznych .

 

 

 

...............................................................................
(podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta)


UMOWA ………….
O USŁUGI
Niniejsza umowa, zwana dalej „Umową” została zawarta w dniu …………. r. po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
pomiędzy Gminą Bartniczka,
reprezentowanym przez:
1) Pana inż. Wiesława Biegańskiego - Wójta ,
zwanym dalej Zamawiającym,
a ………………………………………………………………………………………………...,
wpisana do ewidencji/rejestru pod numerem …………….,
reprezentowanym przez:
1)………………………………………………………………………………………….,
zwanym dalej Usługodawcą,

§ 1
Przedmiotem Umowy jest prowadzenie dowozu dzieci do szkół na terenie gminy Bartniczka w roku szkolnym 2006/2007 – autobusem nr 2.
§ 2
W ramach wykonania Umowy Usługodawca zobowiązany jest do prowadzenia dowozu dzieci do szkół według ustalonej trasy obejmującej : Radoszki – Gutowo, Gutowo - Radoszki – Samin – Radoszki , Radoszki – Jastrzębie oraz rozwóz według harmonogramu ustalonego szczegółowo przez Dyrektorów Szkół - plany zajęć lekcyjnych.
§ 3
1.Usługodawca zobowiązany jest do wykonania umowy z należytą starannością.

§ 4
1.Termin rozpoczęcia wykonania zamówienia ustala się na dzień 01.09.2006 r.
2.Termin zakończenia przedmiotu umowy 30.06.2007 r. .
Umowa jest zawarta na czas określony od dnia 01.09.2006. do dnia 30.06.2007 r.
Zamówienie uznaje się za należycie wykonane, jeżeli usługa zostanie wykonana należycie i ich odbiór zostanie potwierdzony przez upoważnionego przedstawiciela zamawiającego Dyrektora Szkoły/.

§ 6
1.Osobą odpowiedzialna za bieżące kontakty z Wykonawcą po stronie Zamawiającego jest Pan …………………………… tel. ……………………………
2.Osobą odpowiedzialną za bieżące kontakty z Zamawiającym po stronie Wykonawcy jest Pan ……………………………. tel. …………………………….
§ 7
Usługodawca ponosi odpowiedzialność za działania osób/podmiotów, którym powierzy wykonanie części zamówienia lub określonych czynności związanych z wykonywanym zamówieniem.

§ 8
Usługodawca jest zobowiązany zachować w tajemnicy wszelkie informacje, w których posiadanie wszedł wykonując zamówienie.

§ 9
1.Za wykonanie zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości ……….zł. za 1 km wykonanej faktycznie usługi x liczbę tych kilometrów wykonanych w okresie miesięcznym
2.Wynagrodzenie określone w ust. 1:
a)obejmuje podatek od towarów i usług – każdorazowa zmiana stawki podatku obciąża Wykonawcę w ramach ustalonego wynagrodzenia bez konieczności dodatkowych świadczeń zamawiającego,
b)obejmuje wszystkie koszty własne Usługodawcy związane z wykonaniem zamówienia.
3.Wynagrodzenie wymienione w ust.1 płatne będzie w okresach miesięcznych :
4.Zapłata wynagrodzenia następować będzie zgodnie z ustaleniami zawartymi w ust. 3 niniejszego paragrafu na podstawie wystawionej przez Usługodawcę faktury w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
5.Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek Usługodawcy ………………………………………………………………………………………….
6.Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.


§ 10
1.Jeżeli zamówienie wykonywane będzie nieterminowo oraz nieprawidłowo Usługodawca zapłaci Zamawiającemu karę umowna wynoszącą 10 % wartości określonej § 9 niniejszej Umowy .
2.Jeżeli niewykonanie zamówienia będzie spowodowane przyczynami niezależnymi od Wykonawcy (np. działanie siły wyższej) Zamawiający wyznaczy w porozumieniu z Wykonawcą dodatkowy termin wykonania zamówienia.
§ 11
1.Jeżeli Usługodawca wykona zamówienie w sposób nienależyty Zamawiający może potrącić do 10% całości wartości wynagrodzenia.
2.Jeżeli wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego w wyniku nienależytego wykonania zamówienia przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych.
§ 12
W przypadku stwierdzenia rażących naruszeń Umowy Zamawiający może odstąpić od Umowy za miesięcznym wypowiedzeniem.
§ 13
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
§ 14
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 15
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


Zamawiający: Usługodawca:

utworzono: 2008-07-10 23:49 przez: Benedykt Kamiński
wyedytowano: 2008-07-10 23:50 przez: Benedykt Kamiński 
aktywne od dnia: 2008-07-10 23:48
ilość odsłon podstrony: 1989
repozytorium zmian
drukuj  zapisz