Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bartniczka
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bartniczka 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
AKTUALNOŚCI Dane podstawowe Władze i struktura gminy Wójt Rada gminy Komisje Wydziały Samodzielne stanowiska Sołectwa RODO - spełniania obowiązku informacyjnego. Klauzule dotycząca spełniania obowiązku informacyjnego z Art 13 RODO. Elektroniczne Dzienniki Urzędowe Elektroniczna Skrzynka Podawcza Zarządzanie Kryzysowe WYBORY SAMORZĄDOWE W 2014 ROKU. WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU. Obwieszczenia i informacje. WYBORY POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019 ROK. OBWIESZCZENIA I INFORMACJE WYBORY DO SEJMU I SENATU 2019 WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W 2020 ROKU. Zadania wykonane na terenie Gminy Bartniczka w latach 2015-2018 Pozyskane zewnętrzne środki finansowe na realizację zadań prowadzonych na terenie Gminy Bartniczka w latach 2015 – 2018 Dotacje celowe udzielone przez Gminę Bartniczka innym podmiotom w latach 2015 - 2018 Zadania realizowane w latach 2011 – 2014 na terenie gminy Bartniczka Publiczny rejestr zawartych umów. Inwestycje drogowe zrealizowane w 2017 roku przy udziale środków z FOGR. Inwestycje realizowane w latach 2017 - 2019 przy udziale środków unijnych Informacja o przebudowie i rozbudowie gminnej oczyszczalni ścieków w Bartniczce. INWESTYCJE GMINNE REALIZOWANE W 2019 R. PRZY WSPARCIU FINANSOWYM WFOŚiGW W TORUNIU INWESTYCJE GMINNE REALIZOWANE W 2015 R. PRZY WSPARCIU FINANSOWYM WFOŚiGW W TORUNIU Inwestycje gminne zrealizowane w 2014 roku przy wsparciu finansowym WFOŚiGW w Toruniu. GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW - GMINA BARTNICZKA PETYCJE PETYCJA Stop zagrożeniu zdrowia i życia - ochrona zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem. PETYCJA w sprawie zakazu dystrybucji, sprzedaży oraz używania fajerwerków na terenie powiatu Brodnickiego przez cały rok. Petycja Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego PETYCJA w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego Informacja o wniesieniu petycji zdnia 15.10.2019 Informacja o wniesieniu petycji z dnia 16 kwietnia 2018 roku. Informacja o wniesieniu petycji z dnia 14 sierpnia 2018 roku. Informacja o wniesieniu petycji z dnia 11 września 2018 roku. Informacja o wniesieniu petycji z dnia 07.11.2018. Incjatywa - wspierajny Lokalnych Mikroprzedsiębiorców WYBORY DO SEJMU I SENATU 2015 REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015. WYBORY PREZYDENTA RP 2015 WYBORY ŁAWNIKÓW DO SĄDU REJONOWEGO W 2019 ROKU WYBORY ŁAWNIKÓW DO SĄDU REJONOWEGO W 2015 ROKU Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego z dnia 25 maja 2014 r. w Gminie Bartniczka ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY BARTNICZKA NR 21/14 z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Informacja w sprawie udostępnienia do wglądu spisu wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie stałych obwodów głosowania. INFORMACJA WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych INFORMACJA o wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego z dnia 17 kwietnia 2014 roku. INFORMACJA WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie głosowania przez pełnomocnika w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. INFORMACJA WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. INFORMACJA WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie głosowania wyborców niepełnosprawnych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. INFORMACJA WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie dopisania do spisu wyborców Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych. Wybory Samorządowe 2010 ŚWIĘTO MIODU 2013 ŚWIĘTO MIODU 2014 ŚWIĘTO MIODU 2015 ŚWIĘTO MIODU 2016 ŚWIĘTO MIODU 2017 ŚWIĘTO MIODU 2018 ŚWIĘTO MIODU 2019 ROK WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI. AKTUALNOŚCI Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi. WIARYGODNA FIRMA KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY. Masz zaległości w ZUS? Rozłóż swój dług na raty. Przydatne dla Mikroprzedsiębiorców informacje, stanowiska i interpretacje planowanych zmian w obszarze prawnym. Informacja o realizacji przez Gminę Bartniczka Projektu pn. "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Bartniczka", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społ. Realizacja projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Bartniczka”współfinansowanego ze środków Europ. Funduszu Rozwoju Reg. w ramach Prog. Operacyj. Innowacyjna Gospodarka. Realizacja projektu „Razem dla Gminy Bartniczka” Powszechny Spis Rolny 2010. WYNIKI NABORU NA KANDYDATÓW NA RACHMISTRZA SPISOWEGO PRZY POWSZECHNYM SPISIE ROLNYM W 2010 r. Odnośnik (link) do oficjalnej strony informującej o Powszechnym Spisie Rolnym 2010 NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011. Komunikat o spisie kontrolnym Samospis Metody identyfikacji rachmistrzów spisowych. Odnośnik (link) do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 Jednostki organizacyjne Gminna Biblioteka Publiczna w Bartniczce Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartniczce Szkoła Podstawowa w Radoszkach Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Nowych Świerczynach Przedszkole Publiczne w Łaszewie Niepubliczne placówki oświatowe Szkoła Podstawowa SPSK w Grążawach Oficjalne dokumenty Statut gminy Strategia Rozwoju Gminy Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Bartniczka Kodeks etyki pracowników Raport o stanie Gminy Bartniczka za 2018 rok. Rejestry Inne informacje i dokumenty Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych na 2020 rok. Informacja - złożenie wniosku o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty i gospodarujących odpadami Budowa światłowodowych linii kablowych na terenie Gminy Bartniczka. Informacja o udziale w powiatowym ćwiczeniu obronnym. Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych na 2019 rok. Informacje-promocjei zadań realizowanych ze środków PROW. Zaproszenie na bezpłatne badania oraz spotkanie informacyjne Zaproszenie na bezpłatne szkolenie Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z sieci wodociągu Gminy Bartniczka. Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku 2017 Działalność gospodarcza Rejestr Działalności Regulowanej Wybory UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ Ogłoszenia Kontrole Kontrola Zarządcza Finanse gminy Kontrole Budżet gminy Podatki i opłaty Ochrona środowiska Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastruktura towarzyszącą na działce o numerze ewidencyjnym 115/5, obręb Świerczyny gmina Bartniczka Obwieszczenie o zamiarze przystąpienia do sporządzenia zmiany zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie w sprawie ustanowienia planów ochrony dla obszarów Natura 2000. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, pn.: „Przebudowa Drogi Gminnej nr 080608C i 080609C na długości 4 889 mb." Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kabiny lakierniczej zabudowanej wiatą”, na działce nr 238/30, obręb Jastrzębie. OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szkodliwe dla środowiska wodnego Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i powierzchnią zabudowy do 2,5 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 274/3 i 274/2 w miejscowości Łaszewo, gm. Bartniczka Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 544 w km 10+342 w m. Łaszewo Dobudowa (rozbudowa zakładu) budynku produkcyjno-magazynowego w Bartniczce Rozbudowa drogi powiatowej nr 1829C Cielęta - Szczutowo - Górzno na odcinku Cielęta -Jastrzębie Rozbudowa gospodarstwa o budowę bukaciarni wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. nr 55/1 i 55/2 w miejscowości Radoszki, gmina Bartniczka. Budowa trzech przydomowych elektrowni wiatrowych o mocach do 5 kW każda na terenie działki o numerze ewidencyjnym 218/3 obręb Radoszki, gm. Bartniczka Odnowa drogi Wojewódzkiej nr 544 Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego Obwieszcenie SKO o utrzymaniu w mocy decyzję z dnia 18 sierpnia 2016 r. wydaną z upoważnienia Wójta Gminy Bartntczka przez Kierownika WISR w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej. Wznowienie postępowqania zakończonego decyzją Wójta Gminy Bartniczka z dnia 23 lipca 2009r. Przebudowa drogi Stare Świerczyny - Nowe Świerczyny Przebudowa drogi Stare Świerczyny - Koziary - Świerczynki OGŁOSZENIE Wójta Gminy Bartniczka o możliwości złożenia wniosków o lokalizowanie obiektów budowlanych w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu ,,Dolina Drwęcy" Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bartniczka na lata 2015 - 2019 z perspektywą do 2021 r. PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY BARTNICZKA na lata 2013 – 2032. Obwieszczenie o przystąpieniu do Opracowania Programu Ochrony Środowiska. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ dla Gminy Bartniczka. Informacja o zrealizowaniu projektu„Przebudowa gminnych przepomp. ścieków w gminie Bartniczka oraz utworzenie systemu monitoringu głównych obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych gminy Bartniczka" Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie informujące o sposobie rozpatrzenia uwag do planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Lidzbarska PLH280012. Ogłoszenie „Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Bartniczka" Ferma drobiu na działce 204/16 obręb Świerczyny gm, Bartniczka. Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu postanowienia o wznowieniu postępowania, zakończonego decyzją Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistych omyłek w decyzji Wójta Gminy Bartniczka z dnia 23 lipca 2009r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO z dnia 17 listopada2014 r. o wszczęciu postępowania administraryjnego o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprwie wydania decyzji. Budowaj elektrowni wiatrowej o mocy znamionowej wytwarzanej energii do 1000 kW na działce nr 245 obręb Świerczyny, gmina Bartniczka. Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Bartniczce na działkach o nr ewidencyjnych 16, 17, 18 - obręb Bartniczka. Obwieszczenie o wydanych opiniach i postanowieniach dotyczących budowy dwóch elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą realizowanych na działkach ewidencyjnych numer 331, 333/2 i 336 . Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku inwentarskiego i budowie wiaty na działkach o nr 55/1 i 55/2 OBWIESZCZENIE - zawiadomienie o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowych OBWIESZCZENIE - zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO - Budowa elektrowni wiatrowej o mocy znamionowej do 1000 kW i wysokość do 115 m na działce o nr ewidencyjnym 277/2 obręb Świerczyny. OBWIESZCZENIE - zawiadomienie o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni OBWIESZCZENIE - zawiadomienie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku inwentarskiego. OBWIESZCZENIE - zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na przebudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej SN. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą : ,,Stacji zgazowania skroplonego gazu ziemnego LNG". Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN i linii kablowych Obwieszczenie - zawiadomienie o zebraniu materiałów dowodowych niezbędny do wydania decyzji dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej nn na dział. o nr 33, 27/14, 27/15 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na działce nr I7 - obręb Bartniczka. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania adminiatracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania postanowienia o etapowym przebiegu przedsięwzięcia, polegającego na budowie czterech elektrowni wiatrowych Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ,,Zabezpieczenie brzegu rzeki Drwęcy w km 116 + 760 - 116 + 685'', realizowanego na działkach nr 1 i 207. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarun. dla przedsięwzięcia pn.: ''Wydzielenie w części hali produkcyjnej na działce 24/9 pomieszczenia, w którym będzie ustawiona maszyna do malowania Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie "Czystsze Powietrze", informacje edukacyjne dla mieszkańców na temat prawidłowych zachowań sprzyjających poprawie jakości powietrza Gospodarka komunalna Gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie. Lokale użytkowych do sprzedaży lub wydzierżawienia Zagospodarowanie przestrzenne Weryfikacja zakazów obowiązujących w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolny Drwęcy - obwieszczenie o możliwości wnioskowania o wyłączenie danych nieruchomości spod zakazów. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 w m. Jastrzębie Inwestycaja celu publicznego - Budowa linni kablowej SM 15 kV na działce 271/1 w Grążawach Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Radoszki. Budowa odcinka gazociągu średniego ciśnienia na działce nr 3/1 i 232/4 w obrębie geodezyjnym Jastrzębie, gm. Bartniczka. Obwieszczenie o wydaniu decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejących sal lekcyjnych w Nowych Świerczynach Budowa linii kablowej SN 15kV, budowa stanowiska słupowego z zejściem kablowym SN 15kV, demontażu linii napowietrznej SN 15kV na działce nr 271/1 położonej w miejscowości Grążawy, gm. Bartniczka Budowia odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek o nr 51, 62, 64/2 i 65/1, położonych w obrębie geodezyjnym Radoszki, gmina Bartniczka. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu położonego w północnej części wsi Radoszki Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla północnej części miejscowości Radoszki Gmina Bartniczka Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 544 w km 10+342 w m. Łaszewo. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsiach Igliczyzna i Nowe Świerczyny, Gmina Bartniczka Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Jastrzębie, Gmina Bartniczka Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Stare Świerczyny, Gmina Bartniczka Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Nowe Świerczyny. Ogłoszenia o przystąpieniu do opracowania MPZP w miejscowościach Igliczyzna, Jastrzębie, Nowe Świerczyny, Stare Świerczyny. OBWIESZCZENIE - zawiadomienie: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 linii kablowej w miejscowości Radoszki na działce nr 203/3, obręb geodezyjny 0009 (Radoszki)". Budowa linii kablowej SN-15 kV, słupowej stacji transformatorowej oraz budowa linii kablowej niskiego napięcia do zasilania budynków. Potępowanie w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Informacja o bazie danych przedstawiających stan środowiska przyrodniczego - mapy sozologiczne i hydrograficzne. OBWIESZCZENIE – zawiadomienie, że w postępowanie, prowadzonym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji, pn. Zasilanie elektroenergetyczne do obiektu działka nr 86. Obwieszcenie - zawiadomnienie, że w dniu 24 sierpnia 2015r., zostało wydane postanowienie o sprostowaniu oczywistych omyłek w decyji Wójta Gminy Bartniczka. Obwieszczenie - zawiadomienie, że zostło wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publiczlego dla inwestycji, pn.:,,Budowa komina metalowego przy kotłowni" Obwieszczenie - zaw., że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia Iokalizacji inwestycji celu publicznęgo dla inwestycji pn.: Zasilanie elektroenergetyczne do obiektu. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla inwestycji pn.: Zasilanie elektroenergetyczne do obiektu handlowego w miejscowości Bartniczka. Obwieszczenie Wójta Gminy Bartniczka z dnia 25 czerwca 2015r. o podjęciu przez Radę Gminy Bartniczka uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania. Obwieszczenie - zawiadomienie, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie remizy strażackiej. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego. Obwieszczenie - zawiadomienie o zebraniu materiałów dowodowych niezbędnych do wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego. Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn z szafkami pomiarowymi Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej. Obwieszczenie- zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającej na przebudowie gminnych przepompowni ścieków w gminie Bartniczka, Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego teren we wsi Jastrzębie, gmina Bartniczka. Opracowanie ekofizjograficzne MPZP Jastrzębie Sprawy do załatwienia Obywatel i jego rodzina Pomoc społeczna Oświata Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Pomoc społeczna Karta Dużej Rodziny Oferty pracy Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Bartniczce, ul. Łąkowa1 87-321 Bartniczka ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – Bibliotekarz. Wójt Gminy Bartniczka ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Radoszkach.II Wójt Gminy Bartniczka ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Radoszkach. WÓJT GMINY BARTNICZKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY na stanowisko podinspektor ds. księgowości w Wydziale Oświaty Kultury i Sportu Urzędu Gminy Bartniczka OGŁOSZENIE o naborze na wolne na stanowisko "Podinspektor ds. księgowości w Wydziale Oświaty Kultury i Sportu Urzędu Gminy Bartniczka". WÓJT GMINY BARTNICZKA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. KSIĘGOWOŚCI I ROZLICZEŃ PODATKU VAT W WYDZIALE FINANSOWYM URZĘDU GMINY BARTNICZKA WÓJT GMINY BARTNICZKA ogłasza konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu. WÓJT GMINY BARTNICZKA ogłasza konkurs na dyrektora Przedszkola Publicznego w Łaszewie. WÓJT GMINY BARTNICZKA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTORA ds. utrzymania czystości i porządku w Gminie Bartniczka. Ogłoszenie o naborze na stanowisko bibliotekarza. OGŁOSZENIE konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowych Świerczynach. OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO INSPEKTORA ds. Zamówień publicznych, pozyskiwania środków pomocowych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Gminy Bartniczka Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Radca Prawny w Urzędzie Gminy Bartniczka WÓJT GMINY BARTNICZKA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTORA ds. utrzymania czystości i porządku w Gminie Bartniczka. WÓJT GMINY BARTNICZKA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTORA ds. dróg, melioracji i ochrony przeciwpożarowej w Urzędzie Gminy Bartniczka. OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO INSPEKTORA ds. Zamówień publicznych, pozyskiwania środków pomocowych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Gminy Bartniczka. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Radoszkach. Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Radoszkach. Ogłoszenie wyników o naborze na stanowisko: psychologa, doradcy zawodowego, specjalisty ds zam. publiczn. w ramach realizowanego przez GOPS projektu systemowego pn.: "Przeciw wykluczeniu społecznemu." Ogłoszenie o naborze w ramach projektu systemowego pn.: „Przeciw wykluczeniu społecznemu” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartniczce. OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA DYREKTORA PRZEDSZKOLA W ŁASZEWIE III. Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Łaszewie. OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA DYREKTORA PRZEDSZKOLA W ŁASZEWIE II. Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Łaszewie. OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA DYREKTORA PRZEDSZKOLA W ŁASZEWIE. Informacja o wynikach naboru na stanowisko: - specjalista do spraw zamówień publicznych Informacja o wynikach naboru na stanowisko: - psycholog Informacja o wynikach naboru na stanowisko: - doradca zawodowy Ogłoszenie o naborze w ramach projektu systemowego pn.: „Przeciw wykluczeniu społecznemu” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartniczce. Ogłaszenie o nabórze kandydatów na stanowisko pracy Asystent Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bartniczce w ramach realizacji Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zast Ogłoszenie o zatrudnieniu: W ramach projektu systemowego pn:„Przeciw wykluczeniu społecznemu” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartniczce zatrudni animatora. OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. PŁAC W WYDZIALE OŚWIATY, KULTURY I SPORTU URZĘDZU GMINY BARTNICZKA Informacja o wynikach naboru na stanowiska w ramach realizacji projektu systemowego pn.: „Przeciw wykluczeniu społecznemu” Ogłoszenie o naborze w ramach projektu systemowego pn. „Przeciw wykluczeniu społecznemu” realizoawnego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartniczce OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA DYREKTORA SZKOŁY Zamówienia publiczne Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2020. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 r. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r. Komunikaty ZAMÓWIENIA OGŁOSZONE Zamówienia ogłoszone ZAMÓWIENIA W TOKU Zamównienia rozstrzygnięte Rejestr Działalności Regulowanej Rejestr Działalności Regulowanej - odpady Oświadczenia majątkowe Wójt Rada gminy Sekretarza, Skarbnika, kierowników referatów Kieroników wydziałów Kierowników jednostek organizacyjnych gminy Dyrektorów gminnych placówek oświatowych Pracowników wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta Informacje o biuletynie Redakcja BIP Kontakt Instrukcja obsługi
od: 2008-07-01
suma odsłon: 3947648

ostatnia edycja treści:
2020-03-31 13:29:40

Wydział infrastruktury, ochrony środowiska i rolnictwa.

Pobierz druki:

WNIOSEK o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu - pobierz plik

WNIOSEK O  USTALENIE  LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO - pobierz plik

 

 

 

Do zakresu działania Wydziału infrastruktury, ochrony środowiska i rolnictwa należą w szczególności:

I. W zakresie inwestycji:

1. Podejmowanie działań zmierzających do ustalenia zasadności poszczególnych inwestycji,

2. Przygotowywanie materiałów do inwestycji gminnych, kompletowanie dokumentacji techniczno-ekonomicznej, w tym m.in.

a) aktualizacja map dla celów projektowych,

b) przygotowanie wniosku o wydanie warunków zabudowy,

c) zlecanie projektowania i nadzór nad jego realizacją,

d) odbiór dokumentacji technicznej i jej weryfikacja,

e) przygotowywanie wniosków o uzyskanie pozwolenia na budowę,

f) przygotowywanie dokumentacji do przeprowadzenia postępowań przetargowych,

g) zlecanie robót wykonawcy inwestycji i reprezentowanie inwestora na budowie.

3. Opracowywanie harmonogramów dla poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych wraz z planami rzeczowo-finansowymi,

4. Przygotowywanie założeń do kosztorysów inwestorskich oraz weryfikacja kosztorysów ofertowych,

5. Nadzór i koordynacja realizacji inwestycji,

a) przekazywanie placu budowy,

b) nadzór nad realizacją inwestycji, weryfikacja przedmiotów robót i kosztorysów,

c) potwierdzanie odbioru końcowego, i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,

d) przekazywanie obiektów użytkownikom,

6. Rozliczanie i sprawozdawczość inwestycji zakończonych,

7. Realizacja remontów kapitalnych w obiektach gminnych,

 

II. W zakresie planowania przestrzennego:

1. Przygotowywanie analiz dotyczących zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium,

2.   Przygotowywanie oceny aktualności studium i planów miejscowych,

3. Prowadzenie postępowania w zakresie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i studium, zgodnie z procedurami określonymi w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym:

a) zawiadamianie właściwych organów, ogłaszanie w prasie, przyjmowanie wniosków,

b) współdziałanie z sąsiednimi gminami,

c) przygotowywanie wniosków w sprawie dokonania zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze oraz gruntów leśnych na cele nieleśne,

d) przyjmowanie uwag do projektu i ich rozpatrywanie,

e) przekazywanie dokumentacji planistycznej do publikacji.

4. Sporządzanie wypisów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

5. Wydawanie opinii do wstępnych projektów podziałów nieruchomości,

6. Sprawowanie nadzoru urbanistyczno - architektonicznego w zakresie zgodności realizacji inwestycji z ustaleniami wynikającymi z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,

7. Składanie wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy z urzędu, w tym przygotowywanie i wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie:

a) decyzji o warunkach zabudowy

b) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

8. Prowadzenie rejestru decyzji, o których mowa w ust. 7 pkt. 1 i 2,

9. Współpraca z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków,

10. Współpraca z Powiatowym Nadzorem Budowlanym,

11. Prowadzenia sprawozdawczości wynikającej z zakresu działania Wydziału

 

III. W zakresie pozyskiwania środków finansowych:

1. Inicjowanie i koordynowanie prac dotyczących pozyskiwania funduszy pomocowych,

2. Opracowywanie planów realizacyjnych oraz koordynowanie wykonywania zadań określonych w Strategii Rozwoju Gminy Bartniczka,

3. Opracowywanie strategii rozwoju gminy i monitorowanie jej realizacji,

4. Sporządzanie analiz ekonomicznych i społecznych dotyczących stanu gminy,

5. Koordynowanie realizacji programów społeczno - gospodarczych Unii Europejskiej z sąsiednimi gminami, powiatami, urzędem wojewódzkim oraz marszałkowskim,

6. Opracowywanie doraźnych raportów i analiz dotyczących gminy,

7. Gromadzenie danych statystycznych ilustrujących rozwój gminy,

8. Kreowanie i koordynowanie programów inwestycyjnych,

9. Prowadzenie działań mających na celu pozyskiwanie środków do budżetu gminy,

10. Przygotowywanie ofert gminy w zakresie współdziałania inwestycyjnego i gospodarczego z innymi podmiotami,

11. Opracowywanie dla potrzeb Głównego Urzędu Statystycznego, Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego i innych instytucji informacji, analiz, ankiet, w zakresie danych statystycznych i zjawisk społeczno - gospodarczych dotyczących Gminy.

13. Wskazywanie finansowych i organizacyjno - prawnych możliwości zapewnienia środków dla realizacji inwestycji wynikających z przyjętych priorytetów i programów oraz wskazanie inwestorów strategicznych, ewentualnych sponsorów i dysponentów różnego rodzaju funduszy,

14. Współpraca z instytucjami europejskimi i administracją rządową w zakresie efektywnego wykorzystania szans rozwojowych,

15. Prowadzenie współpracy z jednostkami organizacyjnymi gminy w celu wykorzystania środków Unii Europejskiej,

16. Udział w przygotowaniu planów inwestycyjnych gminy i jej jednostek organizacyjnych,

17. Pozyskiwanie środków finansowych z Unii Europejskiej na realizację projektów gminnych.

 

IV. Utrzymanie dróg:

1. Opiniowanie wniosków dot. ustalania i zaliczania dróg do kategorii dróg powiatowych,

2. Prowadzenie spraw związanych z remontami i bieżącym utrzymaniem dróg, chodników, mostów i placów, przeprowadzanie okresowych kontroli,

3. Zaliczanie dróg do kategorii dróg gminnych,

4. Prowadzenie i aktualizacja ewidencji dróg zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

5.  Wydawanie zezwoleń na lokalizację urządzeń w pasie drogowym nie związanych z potrzebami zarządcy drogi, uzgadnianie z innymi wydziałami Urzędu spraw dot. zagospodarowania pasa drogowego,

6. Wykonywanie prac inwentaryzacyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających,

7. Uczestnictwo w komisyjnych przeglądach gwarancyjnych robót,

 

V. Zamówienia publiczne:

1.     Opracowanie rocznego planu prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych w oparciu o wstępne plany opracowane przez komórki organizacyjne Gminy,

2.     Przygotowanie i prowadzenie, w oparciu o wnioski wydziałów postępowań o udzielenie zamówień publicznych realizowanych przez Urząd,

3.     Weryfikowanie materiałów źródłowych, stanowiących podstawę do wszczęcia procedur udzielenia zamówień publicznych,

4.     Udzielanie wyjaśnień związanych z opracowywaniem materiałów stanowiących podstawę udzielenia zamówienia publicznego,

5.     Publikacja ogłoszeń, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych, za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich odpowiednio w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

6.     Zamieszczanie ogłoszeń, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń (prowadzenie tablicy ogłoszeń w tym zakresie),

7.     Przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

8.     Uzgadnianie składu komisji przetargowej i przygotowywanie projektów zarządzeń w tej sprawie,

9.     Udział w postępowaniu odwoławczym przed zespołem arbitrów,

10.  Przygotowywanie stosownych wniosków do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie przewidzianym ustawą Prawo zamówień publicznych,

11.  Prowadzenie rejestru zamówień publicznych Urzędu Gminy,

12.  Prowadzenie instruktażu, sprawozdawczości, analityki, kontroli procedur i pomocy prawnej w zakresie udzielanych zamówień publicznych,

13.  Nadzór nad realizacją zamówień publicznych w zakresie zadań własnych i zleconych na podstawie i w zakresie upoważnień udzielonych przez Wójta Gminy w gminnych jednostkach organizacyjnych w oparciu o odrębne upoważnienia,

14.  Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie udzielanych zamówień publicznych.

15.  Prowadzenie ewidencji sprzedaży specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla potrzeb podatku VAT.

 

VI. Rolnictwo, gospodarka odpadami oraz wodno – ściekowa:

1. Wykonywanie zadań związanych z ochroną zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, 

2. Prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa, 

3. Prowadzenie należących do gminy spraw z zakresu rolnictwa i gospodarki leśnej,

4. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie upraw maku i konopi włóknistych,

5. Prowadzenie nadzoru i kontroli nad tymi uprawami zgodnie z wymogami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,

6. Koordynacja działań w zakresie gospodarki nasiennej,

7. Współdziałanie z inspekcją ochrony roślin i nasiennictwa w zakresie zapewnienia wymogów fitosanitarnych i przestrzennych plantacji nasiennych i szkółkarskich,

8. Współdziałanie ze służbą kwarantanny i ochrony roślin w zakresie sygnalizacji pojawienia się chwastów, chorób i szkodników w uprawach i nasadzeniach,

9. Koordynacja materiału hodowlanego zwierząt, zapewnienie właściwej organizacji kontrolowanego rozpłodu, współpraca ze służbą weterynaryjną i inseminacyjną, nadzór nad warunkami zoohigienicznymi chowu i hodowli, realizowanie programu pomocy dla gospodarstw rolnych dotkniętych klęską żywiołową,

10. Wydawanie zezwoleń na utrzymanie psów rasy uznawanej za agresywną,

11. Współpraca ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych i organizacji profilaktyki weterynaryjnej,

12. Współdziałanie ze służbami inwestycyjnymi w zakresie planowania i realizacji inwestycji technicznych i produkcyjnych w rolnictwie,

13. Współpraca z instytucjami zajmującymi się doradztwem rolniczym, organizowanie szkoleń dla rolników, doradztwo w zakresie przystosowywania gospodarstw rolnych do produkcji żywności metodami ekologicznymi,

14. Wspieranie rozwoju agroturystyki,

15. Organizowanie i opracowywanie niezbędnych informacji z zakresu spisów rolnych, szacunków plonów i zbiorów głównych ziemiopłodów w gospodarce indywidualnej,

16. Pomoc dla rolników w organizowaniu się w grupy producentów rolnych i ich związki,

17. Opiniowanie podań złożonych przez właścicieli lasów lub użytkowników o przyznanie dotacji z budżetu państwa na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów,

18. Pisemne zawiadomienie właścicieli lasów o wyłożeniu projektu uproszczonego planu urządzania lasów do publicznego wglądu,

21. Przygotowywanie projektów opinii w sprawie rocznych planów łowieckich sporządzanych przez dzierżawców obwodów łowieckich,

22. Przygotowywanie projektów opinii w sprawie wydzierżawienia obwodów łowieckich; prowadzenie rejestru obwodów łowieckich,

23. Sprawy związane z mediacją w przypadku rozbieżności stanowisk przy szacowaniu szkód łowieckich dla polubownego rozstrzygania sporu,

24. Współdziałanie z zarządcami obwodów łowieckich oraz nadleśniczymi w sprawach związanych z zagospodarowaniem obwodów łowieckich, w szczególności w zakresie ochrony i hodowli zwierzyny z dzierżawcami,

25. Przekazywanie informacji dotyczących programów mających na celu rozwój obszarów wiejskich,

26. Organizowanie spotkań z instytucjami zajmującymi się funduszami europejskimi współpraca z Agencjami (ARiMR, ARR),

27. Nakazywanie posiadaczowi odpadów ich usunięcia z miejsc nie przeznaczonych do składowania.
28 Prowadzenie ewidencji:
a) zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania,

b) przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości oraz sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych,

c) umów na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości w celu kontroli obowiązków określonych przepisami,

d) umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych w celu kontroli realizacji obowiązków określonych przepisami,

e) odpadów zawierających azbest,

29. Kontrola realizacji przez właścicieli nieruchomości obowiązków wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach.

30. Wydawanie (cofanie, odmowa) zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie:

a) odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
b) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości gminnych.

31. Kontrola realizacji warunków określonych w w/w zezwoleniach.

32. Wydawanie opinii i uzgodnień w sprawach dotyczących gospodarki odpadami.

33. Przyjmowanie, gromadzenie i przetwarzanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania odpadami na terenie gminy.

34. Opracowywanie programu  rozwoju urządzeń komunalnych oraz prowadzenie spraw w tym zakresie – wodociągi, kanalizacja, oczyszczalnia ścieków.

35. Nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem hydroforni w Grążawach i w Radoszkach, sieci wodociągowej oraz oczyszczalni ścieków w Bartniczce wraz z siecią kanalizacyjną.

36. Nadzór nad pracą konserwatorów wodociągów i konserwatorów oczyszczalni.

37. Rozliczanie opłat za pobór wody i ścieków od osób fizycznych i podmiotów gospodarczych.

 

VII. Bezpieczeństwo i higiena pracy:

1. Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, na których są zatrudnione kobiety w ciąży lub karmiące dziecko piersią, młodociani, niepełnosprawni, pracownicy wykonujący pracę zmianową, w tym pracujący w nocy, oraz osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę,

2. Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,

3. Sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,

4. Udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

5. Udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji,

6. Udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników,

7. Zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych,

8. Przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,

9. Udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

10. Opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,

11. Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,

12. Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,

13. Doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

14. Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,

15. Doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,

16. Współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,

17. Współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami,

18. Współpraca z laboratoriami i innymi jednostkami zajmującymi się pomiarami stanu środowiska naturalnego, działającymi w systemie państwowego monitoringu środowiska, określonego w odrębnego przepisach,

19. Współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników,

20. Współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi przy:

1) podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach,

2) podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy,

21.  Uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych zakładowych komisji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy,

22. Inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

 

VIII. Gospodarki nieruchomościami i geodezja:

1. Prowadzenie całości spraw związanych ze sprzedażą, zamianą i oddaniem w wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Gminy osobom fizycznym i prawnym, w tym m.in.:

a) sporządzanie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę,

b) aktualizacja opłat rocznych z tytuł użytkowania wieczystego,

2. Prowadzenie spraw związanych z wydzierżawianiem gruntów Gminy, w tym m.in.:

a) zawieranie umów dzierżawy,

b) bieżąca windykacja należności zaległego czynszu, wysyłanie wezwań, naliczanie odsetek za zwłokę,

3. Prowadzenie  spraw  związanych  ze  sprzedażą lokali  komunalnych,  w tym  m.in.: sporządzanie protokołów uzgodnień dotyczących zasad oraz warunków sprzedaży lokali komunalnych,

4. Prowadzenie całości spraw związanych z wykonaniem prawa pierwokupu nieruchomości,

5. Prowadzenie całości spraw związanych z oddaniem w zarząd nieruchomości będących własnością Gminy, w tym wydawanie decyzji w sprawach :

a) ustanowienia trwałego zarządu,

b) wygaśnięcia trwałego zarządu,

c) przekazania trwałego zarządu między jednostkami organizacyjnymi,

d) ustalania opłat z tytułu trwałego zarządu,

6. Ustalanie opłat adiacenckich,

7. Zapewnienie wyceny nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości,

8. Ewidencjonowanie nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości,

9. Prowadzenie w całości spraw związanych z :

a) nabywaniem nieruchomości w drodze umowy na własność lub w użytkowanie wieczyste,

b) nabywaniem nieruchomości w drodze wywłaszczenia na realizację celów publicznych,

c) nieruchomościami, które stają się własnością Gminy na skutek zrzeczenia się lub są przyjmowane na własność Gminy na podstawie innych tytułów prawnych,

10. Prowadzenie całości spraw związanych z uwłaszczeniem osób prawnych,

11. Wydawanie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości,

12. Kompleksowe regulowanie stanów prawnych nieruchomości, w tym m.in.:

a) przygotowanie dokumentacj i do uzyskania decyzji komunalizacyjnej,

b) zakładanie Ksiąg Wieczystych dla nieruchomości gminy,

13. Wydawanie opinii dla Starostwa Powiatowego w zakresie :

a) rekultywacji i zagospodarowania gruntów,

b) zapobiegania degradacji gruntów,

14. Kontrola gospodarowania mieniem gminy, będącym we władaniu gminnych jednostek organizacyj nych,

16. Prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem wycen nieruchomości gminnych,

17. Dokonywanie wycen zbywanych nieruchomości, których wartość wzrosła w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy,

18. Prowadzenie i wydawanie decyzji w zakresie rozgraniczeń nieruchomości,

19. Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków,

20. Prowadzenie ewidencji nazw ulic i placów oraz nadawanie nieruchomościom numeracji porządkowej,

21. Zlecanie, nadzorowanie i odbiór prac geodezyjnych, kartograficznych i urządzeniowo -rolnych,

22. Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem i naliczaniem renty planistycznej oraz sporządzanie projektów decyzji w tej sprawie.

 

IX. Sprawy lokalowe:

1. Prowadzenie spraw związanych z gospodarką lokalami mieszkalnymi i użytkowymi oraz budynkami w zakresie opracowywania programów gospodarowania komunalnym zasobem mieszkaniowym oraz zasad polityki czynszowej w tych zasobach,

2. Prowadzenie spraw związanych z gospodarką budynkami, lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, w zakresie najmu, dzierżawy, w tym zarządzanie komunalnym zasobem lokali socjalnych,

3. Przekazywanie komunalnych zasobów lokalowych do zarządzania zarządcom nieruchomości,

4. Nadzór nad komunalnymi zasobami mieszkaniowymi w zakresie właściwego stanu technicznego, sanitarnego, utrzymania porządków wokół budynków, wykonywania obowiązków najemcy i wynajmującego,

5. Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji zasobów mieszkaniowych,

6. Współpraca z zarządami nieruchomości, wspólnotami mieszkaniowymi budynków komunalnych,

7. Zabezpieczanie mieszkań dla osób pozbawionych mieszkań wskutek klęsk żywiołowych lub pożaru, czasowego zakwaterowania dla osób zwolnionych z zakładów karnych,

8. Przygotowywanie rocznych planów remontów kapitalnych i bieżących budynków komunalnych w uzgodnieniu z zarządcą budynków komunalnych,

9. Prowadzenie bieżącej ewidencji wniosków wpływających do Urzędu o przydział lokalu mieszkalnego,

10. Prowadzenie rejestru osób zakwalifikowanych do przydziału lokalu mieszkalnego,

11. Przygotowywanie informacji i sprawozdań z zakresu swojego działania,

Wydział przy oznakowaniu spraw używa symbolu „WIŚR

W skład Wydziału wchodzą:

Kierownik Wydziału: Pan Piotr Ruciński, tel 564936813, e-mail: piotr@ugbartniczka.pl , -zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka mieszkaniowej, zamówienia publiczne, ochrona środowiska.

Inspektor Pan Czesław Przeracki, tel. 564936813, e-mail: woda@ugbartniczka.pl, - zaopatrzenie wsi w wodę , rolnictwo, BHP i p-poż.

Inspektor Pani Teresa Tylicka, tel. 564936814, e-mail: grunty@ugbartniczka.pl, - gospodarka gruntami, leśnictwo.

Inspektor Pani Monika Filipkowska, tel. 564936814, e-mail: drogi@ugbartniczka.pl, - Drogi, melioracja i ochrona przeciwpożarowa.

Inspektor Pani Katarzyna Bendyk, 564936814, kamila@ugbartniczka.pl - zamówienia publiczne, fundusze europejskie, współpraca z organizacjami pozarzadowymi.

Inspektor Pani Justyna Szymańska, tel. 564936822, e-mail: gok@ugbartniczka.pl - gospodarka komunalna, odpady.

 

 

utworzono: 2012-07-16 11:31 przez: Benedykt Kamiński
wyedytowano: 2017-11-20 12:57 przez: Benedykt Kamiński 
aktywne od dnia: 2012-07-16 11:29
ilość odsłon podstrony: 4827
repozytorium zmian
drukuj  zapisz