Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bartniczka
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bartniczka 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
AKTUALNOŚCI Dane podstawowe Władze i struktura gminy Wójt Rada gminy Komisje Wydziały Samodzielne stanowiska Sołectwa RODO - spełniania obowiązku informacyjnego. Klauzule dotycząca spełniania obowiązku informacyjnego z Art 13 RODO. Elektroniczne Dzienniki Urzędowe Elektroniczna Skrzynka Podawcza Zarządzanie Kryzysowe WYBORY SAMORZĄDOWE W 2014 ROKU. WYBORY SAMORZĄDOWE W 2018 ROKU. Obwieszczenia i informacje. WYBORY POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019 ROK. OBWIESZCZENIA I INFORMACJE WYBORY DO SEJMU I SENATU 2019 WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 28 CZERWCA 2020 ROKU. WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W 2020 ROKU. Zadania wykonane na terenie Gminy Bartniczka w latach 2015-2018 Pozyskane zewnętrzne środki finansowe na realizację zadań prowadzonych na terenie Gminy Bartniczka w latach 2015 – 2018 Dotacje celowe udzielone przez Gminę Bartniczka innym podmiotom w latach 2015 - 2018 Zadania realizowane w latach 2011 – 2014 na terenie gminy Bartniczka Publiczny rejestr zawartych umów. Inwestycje drogowe zrealizowane w 2017 roku przy udziale środków z FOGR. Inwestycje realizowane w latach 2017 - 2019 przy udziale środków unijnych Informacja o przebudowie i rozbudowie gminnej oczyszczalni ścieków w Bartniczce. INWESTYCJE GMINNE REALIZOWANE W 2019 R. PRZY WSPARCIU FINANSOWYM WFOŚiGW W TORUNIU INWESTYCJE GMINNE REALIZOWANE W 2015 R. PRZY WSPARCIU FINANSOWYM WFOŚiGW W TORUNIU Inwestycje gminne zrealizowane w 2014 roku przy wsparciu finansowym WFOŚiGW w Toruniu. GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW - GMINA BARTNICZKA PETYCJE PETYCJA w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego PETYCJA w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego PETYCJA Stop zagrożeniu zdrowia i życia - ochrona zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem. PETYCJA w sprawie zakazu dystrybucji, sprzedaży oraz używania fajerwerków na terenie powiatu Brodnickiego przez cały rok. Petycja Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego PETYCJA w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego Informacja o wniesieniu petycji zdnia 15.10.2019 Informacja o wniesieniu petycji z dnia 16 kwietnia 2018 roku. Informacja o wniesieniu petycji z dnia 14 sierpnia 2018 roku. Informacja o wniesieniu petycji z dnia 11 września 2018 roku. Informacja o wniesieniu petycji z dnia 07.11.2018. Incjatywa - wspierajny Lokalnych Mikroprzedsiębiorców WYBORY DO SEJMU I SENATU 2015 REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015. WYBORY PREZYDENTA RP 2015 WYBORY ŁAWNIKÓW DO SĄDU REJONOWEGO W 2019 ROKU WYBORY ŁAWNIKÓW DO SĄDU REJONOWEGO W 2015 ROKU Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego z dnia 25 maja 2014 r. w Gminie Bartniczka ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY BARTNICZKA NR 21/14 z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Informacja w sprawie udostępnienia do wglądu spisu wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie stałych obwodów głosowania. INFORMACJA WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 22 kwietnia 2014 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych INFORMACJA o wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego z dnia 17 kwietnia 2014 roku. INFORMACJA WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie głosowania przez pełnomocnika w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. INFORMACJA WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. INFORMACJA WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie głosowania wyborców niepełnosprawnych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. INFORMACJA WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie dopisania do spisu wyborców Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych. Wybory Samorządowe 2010 ŚWIĘTO MIODU 2013 ŚWIĘTO MIODU 2014 ŚWIĘTO MIODU 2015 ŚWIĘTO MIODU 2016 ŚWIĘTO MIODU 2017 ŚWIĘTO MIODU 2018 ŚWIĘTO MIODU 2019 ROK WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZADOWYMI. AKTUALNOŚCI Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi. SPRAWOZDANIE z realizacji Programu współpracy Gminy Bartniczka z organizacjami pozarządowym i oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie WIARYGODNA FIRMA KĄCIK PRZEDSIĘBIORCY. Masz zaległości w ZUS? Rozłóż swój dług na raty. Przydatne dla Mikroprzedsiębiorców informacje, stanowiska i interpretacje planowanych zmian w obszarze prawnym. Informacja o realizacji przez Gminę Bartniczka Projektu pn. "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Bartniczka", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społ. Realizacja projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Bartniczka”współfinansowanego ze środków Europ. Funduszu Rozwoju Reg. w ramach Prog. Operacyj. Innowacyjna Gospodarka. Realizacja projektu „Razem dla Gminy Bartniczka” Powszechny Spis rolny 2020 rok Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020 Powszechny Spis Rolny 2010. WYNIKI NABORU NA KANDYDATÓW NA RACHMISTRZA SPISOWEGO PRZY POWSZECHNYM SPISIE ROLNYM W 2010 r. Odnośnik (link) do oficjalnej strony informującej o Powszechnym Spisie Rolnym 2010 NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011. Komunikat o spisie kontrolnym Samospis Metody identyfikacji rachmistrzów spisowych. Odnośnik (link) do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 Jednostki organizacyjne Gminna Biblioteka Publiczna w Bartniczce Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartniczce Szkoła Podstawowa w Radoszkach Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Nowych Świerczynach Przedszkole Publiczne w Łaszewie Niepubliczne placówki oświatowe Oficjalne dokumenty Statut gminy Strategia Rozwoju Gminy Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Bartniczka Kodeks etyki pracowników Raporty o stanie Gminy Rejestry Inne informacje i dokumenty Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2019 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń. Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych na 2020 rok. Informacja - złożenie wniosku o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty i gospodarujących odpadami Budowa światłowodowych linii kablowych na terenie Gminy Bartniczka. Informacja o udziale w powiatowym ćwiczeniu obronnym. Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych na 2019 rok. Informacje-promocjei zadań realizowanych ze środków PROW. Zaproszenie na bezpłatne badania oraz spotkanie informacyjne Zaproszenie na bezpłatne szkolenie Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z sieci wodociągu Gminy Bartniczka. Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku 2017 Działalność gospodarcza Rejestr Działalności Regulowanej UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ Ogłoszenia Kontrole Kontrola Zarządcza Finanse gminy Kontrole Budżet gminy Podatki i opłaty Ochrona środowiska Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastruktura towarzyszącą na działce o numerze ewidencyjnym 115/5, obręb Świerczyny gmina Bartniczka Obwieszczenie o zamiarze przystąpienia do sporządzenia zmiany zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie w sprawie ustanowienia planów ochrony dla obszarów Natura 2000. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, pn.: „Przebudowa Drogi Gminnej nr 080608C i 080609C na długości 4 889 mb." Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kabiny lakierniczej zabudowanej wiatą”, na działce nr 238/30, obręb Jastrzębie. OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szkodliwe dla środowiska wodnego Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i powierzchnią zabudowy do 2,5 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 274/3 i 274/2 w miejscowości Łaszewo, gm. Bartniczka Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 544 w km 10+342 w m. Łaszewo Dobudowa (rozbudowa zakładu) budynku produkcyjno-magazynowego w Bartniczce Rozbudowa drogi powiatowej nr 1829C Cielęta - Szczutowo - Górzno na odcinku Cielęta -Jastrzębie Rozbudowa gospodarstwa o budowę bukaciarni wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. nr 55/1 i 55/2 w miejscowości Radoszki, gmina Bartniczka. Budowa trzech przydomowych elektrowni wiatrowych o mocach do 5 kW każda na terenie działki o numerze ewidencyjnym 218/3 obręb Radoszki, gm. Bartniczka Odnowa drogi Wojewódzkiej nr 544 Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego Obwieszcenie SKO o utrzymaniu w mocy decyzję z dnia 18 sierpnia 2016 r. wydaną z upoważnienia Wójta Gminy Bartntczka przez Kierownika WISR w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej. Wznowienie postępowqania zakończonego decyzją Wójta Gminy Bartniczka z dnia 23 lipca 2009r. Przebudowa drogi Stare Świerczyny - Nowe Świerczyny Przebudowa drogi Stare Świerczyny - Koziary - Świerczynki OGŁOSZENIE Wójta Gminy Bartniczka o możliwości złożenia wniosków o lokalizowanie obiektów budowlanych w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu ,,Dolina Drwęcy" Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bartniczka na lata 2015 - 2019 z perspektywą do 2021 r. PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY BARTNICZKA na lata 2013 – 2032. Obwieszczenie o przystąpieniu do Opracowania Programu Ochrony Środowiska. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ dla Gminy Bartniczka. Informacja o zrealizowaniu projektu„Przebudowa gminnych przepomp. ścieków w gminie Bartniczka oraz utworzenie systemu monitoringu głównych obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych gminy Bartniczka" Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie informujące o sposobie rozpatrzenia uwag do planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Lidzbarska PLH280012. Ogłoszenie „Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Bartniczka" Ferma drobiu na działce 204/16 obręb Świerczyny gm, Bartniczka. Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu postanowienia o wznowieniu postępowania, zakończonego decyzją Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistych omyłek w decyzji Wójta Gminy Bartniczka z dnia 23 lipca 2009r. OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO z dnia 17 listopada2014 r. o wszczęciu postępowania administraryjnego o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprwie wydania decyzji. Budowaj elektrowni wiatrowej o mocy znamionowej wytwarzanej energii do 1000 kW na działce nr 245 obręb Świerczyny, gmina Bartniczka. Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Bartniczce na działkach o nr ewidencyjnych 16, 17, 18 - obręb Bartniczka. Obwieszczenie o wydanych opiniach i postanowieniach dotyczących budowy dwóch elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą realizowanych na działkach ewidencyjnych numer 331, 333/2 i 336 . Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku inwentarskiego i budowie wiaty na działkach o nr 55/1 i 55/2 OBWIESZCZENIE - zawiadomienie o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowych OBWIESZCZENIE - zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO - Budowa elektrowni wiatrowej o mocy znamionowej do 1000 kW i wysokość do 115 m na działce o nr ewidencyjnym 277/2 obręb Świerczyny. OBWIESZCZENIE - zawiadomienie o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni OBWIESZCZENIE - zawiadomienie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku inwentarskiego. OBWIESZCZENIE - zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na przebudowie napowietrznej linii elektroenergetycznej SN. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą : ,,Stacji zgazowania skroplonego gazu ziemnego LNG". Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN i linii kablowych Obwieszczenie - zawiadomienie o zebraniu materiałów dowodowych niezbędny do wydania decyzji dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej nn na dział. o nr 33, 27/14, 27/15 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na działce nr I7 - obręb Bartniczka. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania adminiatracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania postanowienia o etapowym przebiegu przedsięwzięcia, polegającego na budowie czterech elektrowni wiatrowych Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ,,Zabezpieczenie brzegu rzeki Drwęcy w km 116 + 760 - 116 + 685'', realizowanego na działkach nr 1 i 207. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarun. dla przedsięwzięcia pn.: ''Wydzielenie w części hali produkcyjnej na działce 24/9 pomieszczenia, w którym będzie ustawiona maszyna do malowania Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie "Czystsze Powietrze", informacje edukacyjne dla mieszkańców na temat prawidłowych zachowań sprzyjających poprawie jakości powietrza Gospodarka komunalna Gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie. Lokale użytkowych do sprzedaży lub wydzierżawienia Zagospodarowanie przestrzenne Weryfikacja zakazów obowiązujących w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolny Drwęcy - obwieszczenie o możliwości wnioskowania o wyłączenie danych nieruchomości spod zakazów. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 w m. Jastrzębie Inwestycaja celu publicznego - Budowa linni kablowej SM 15 kV na działce 271/1 w Grążawach Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi Radoszki. Budowa odcinka gazociągu średniego ciśnienia na działce nr 3/1 i 232/4 w obrębie geodezyjnym Jastrzębie, gm. Bartniczka. Obwieszczenie o wydaniu decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejących sal lekcyjnych w Nowych Świerczynach Budowa linii kablowej SN 15kV, budowa stanowiska słupowego z zejściem kablowym SN 15kV, demontażu linii napowietrznej SN 15kV na działce nr 271/1 położonej w miejscowości Grążawy, gm. Bartniczka Budowia odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek o nr 51, 62, 64/2 i 65/1, położonych w obrębie geodezyjnym Radoszki, gmina Bartniczka. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu położonego w północnej części wsi Radoszki Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla północnej części miejscowości Radoszki Gmina Bartniczka Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 544 w km 10+342 w m. Łaszewo. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsiach Igliczyzna i Nowe Świerczyny, Gmina Bartniczka Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Jastrzębie, Gmina Bartniczka Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Stare Świerczyny, Gmina Bartniczka Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Nowe Świerczyny. Ogłoszenia o przystąpieniu do opracowania MPZP w miejscowościach Igliczyzna, Jastrzębie, Nowe Świerczyny, Stare Świerczyny. OBWIESZCZENIE - zawiadomienie: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 linii kablowej w miejscowości Radoszki na działce nr 203/3, obręb geodezyjny 0009 (Radoszki)". Budowa linii kablowej SN-15 kV, słupowej stacji transformatorowej oraz budowa linii kablowej niskiego napięcia do zasilania budynków. Potępowanie w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Informacja o bazie danych przedstawiających stan środowiska przyrodniczego - mapy sozologiczne i hydrograficzne. OBWIESZCZENIE – zawiadomienie, że w postępowanie, prowadzonym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji, pn. Zasilanie elektroenergetyczne do obiektu działka nr 86. Obwieszcenie - zawiadomnienie, że w dniu 24 sierpnia 2015r., zostało wydane postanowienie o sprostowaniu oczywistych omyłek w decyji Wójta Gminy Bartniczka. Obwieszczenie - zawiadomienie, że zostło wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publiczlego dla inwestycji, pn.:,,Budowa komina metalowego przy kotłowni" Obwieszczenie - zaw., że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia Iokalizacji inwestycji celu publicznęgo dla inwestycji pn.: Zasilanie elektroenergetyczne do obiektu. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla inwestycji pn.: Zasilanie elektroenergetyczne do obiektu handlowego w miejscowości Bartniczka. Obwieszczenie Wójta Gminy Bartniczka z dnia 25 czerwca 2015r. o podjęciu przez Radę Gminy Bartniczka uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania. Obwieszczenie - zawiadomienie, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie remizy strażackiej. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego. Obwieszczenie - zawiadomienie o zebraniu materiałów dowodowych niezbędnych do wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego. Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn z szafkami pomiarowymi Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej. Obwieszczenie- zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającej na przebudowie gminnych przepompowni ścieków w gminie Bartniczka, Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego teren we wsi Jastrzębie, gmina Bartniczka. Opracowanie ekofizjograficzne MPZP Jastrzębie Sprawy do załatwienia Obywatel i jego rodzina Pomoc społeczna Oświata Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Pomoc społeczna Karta Dużej Rodziny Oferty pracy Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020 Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Bartniczce, ul. Łąkowa1 87-321 Bartniczka ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – Bibliotekarz. Wójt Gminy Bartniczka ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Radoszkach.II Wójt Gminy Bartniczka ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Radoszkach. WÓJT GMINY BARTNICZKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY na stanowisko podinspektor ds. księgowości w Wydziale Oświaty Kultury i Sportu Urzędu Gminy Bartniczka OGŁOSZENIE o naborze na wolne na stanowisko "Podinspektor ds. księgowości w Wydziale Oświaty Kultury i Sportu Urzędu Gminy Bartniczka". WÓJT GMINY BARTNICZKA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. KSIĘGOWOŚCI I ROZLICZEŃ PODATKU VAT W WYDZIALE FINANSOWYM URZĘDU GMINY BARTNICZKA WÓJT GMINY BARTNICZKA ogłasza konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu. WÓJT GMINY BARTNICZKA ogłasza konkurs na dyrektora Przedszkola Publicznego w Łaszewie. WÓJT GMINY BARTNICZKA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTORA ds. utrzymania czystości i porządku w Gminie Bartniczka. Ogłoszenie o naborze na stanowisko bibliotekarza. OGŁOSZENIE konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowych Świerczynach. OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO INSPEKTORA ds. Zamówień publicznych, pozyskiwania środków pomocowych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Gminy Bartniczka Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Radca Prawny w Urzędzie Gminy Bartniczka WÓJT GMINY BARTNICZKA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTORA ds. utrzymania czystości i porządku w Gminie Bartniczka. WÓJT GMINY BARTNICZKA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTORA ds. dróg, melioracji i ochrony przeciwpożarowej w Urzędzie Gminy Bartniczka. OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO INSPEKTORA ds. Zamówień publicznych, pozyskiwania środków pomocowych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Gminy Bartniczka. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Radoszkach. Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Radoszkach. Ogłoszenie wyników o naborze na stanowisko: psychologa, doradcy zawodowego, specjalisty ds zam. publiczn. w ramach realizowanego przez GOPS projektu systemowego pn.: "Przeciw wykluczeniu społecznemu." Ogłoszenie o naborze w ramach projektu systemowego pn.: „Przeciw wykluczeniu społecznemu” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartniczce. OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA DYREKTORA PRZEDSZKOLA W ŁASZEWIE III. Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Łaszewie. OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA DYREKTORA PRZEDSZKOLA W ŁASZEWIE II. Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Łaszewie. OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA DYREKTORA PRZEDSZKOLA W ŁASZEWIE. Informacja o wynikach naboru na stanowisko: - specjalista do spraw zamówień publicznych Informacja o wynikach naboru na stanowisko: - psycholog Informacja o wynikach naboru na stanowisko: - doradca zawodowy Ogłoszenie o naborze w ramach projektu systemowego pn.: „Przeciw wykluczeniu społecznemu” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartniczce. Ogłaszenie o nabórze kandydatów na stanowisko pracy Asystent Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bartniczce w ramach realizacji Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zast Ogłoszenie o zatrudnieniu: W ramach projektu systemowego pn:„Przeciw wykluczeniu społecznemu” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartniczce zatrudni animatora. OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. PŁAC W WYDZIALE OŚWIATY, KULTURY I SPORTU URZĘDZU GMINY BARTNICZKA Informacja o wynikach naboru na stanowiska w ramach realizacji projektu systemowego pn.: „Przeciw wykluczeniu społecznemu” Ogłoszenie o naborze w ramach projektu systemowego pn. „Przeciw wykluczeniu społecznemu” realizoawnego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartniczce OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA DYREKTORA SZKOŁY Zamówienia publiczne Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2020. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 r. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r. Komunikaty ZAMÓWIENIA OGŁOSZONE Zamówienia ogłoszone ZAMÓWIENIA W TOKU Zamównienia rozstrzygnięte Rejestr Działalności Regulowanej Rejestr Działalności Regulowanej - odpady Oświadczenia majątkowe Wójt Rada gminy Sekretarza, Skarbnika, kierowników referatów Kieroników wydziałów Kierowników jednostek organizacyjnych gminy Dyrektorów gminnych placówek oświatowych Pracowników wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta Informacje o biuletynie Redakcja BIP Kontakt Instrukcja obsługi
od: 2008-07-01
suma odsłon: 3981992

ostatnia edycja treści:
2020-07-09 11:50:41

Zamówienia ogłoszone

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU na drugi przetarg ustny nieograniczony na  sprzedaż lokalu mieszkalnego w Grążawach wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej - pobierz plik

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz plik

SIWZ - pobierz plik

Dokumentacja wykonawcza (załącznik nr 1):

Inwentaryzacja rys. 1 - pobierz plik

Inwentaryzacja rys. 2 - pobierz plik

kosztorys ślepy - przedmiar - pobierz plik

Opis techniczny - pobierz plik

Specyfikacje techniczne - pobierz plik

Plan zagospodarowania terenu- pobierz plik

Stare Świerczyny rys. 1 - pobierz plik

Stare Świerczyny rys. 2 - pobierz plik

Opis krzeseł - załącznik nr 2 - pobierz plik

Projekt umowy - załącznik nr 10 - pobierz plik

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU na wydzierżawienie gruntu gminnego, użytkowanego rolniczo - pobierz plik

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU na  sprzedaż lokalu mieszkalnego w Grążawach wraz z udziałem w nieruchomości gruntowej - pobierz plik

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - pobierz plik

Załączniki do SIWZ - pobierz plik

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz plik

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia - pobierz plik

W Y K A Z    lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym w Grążawach, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu, wraz z udziałem w gruncie - pobierz plik

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 17 czerwca 2013 roku - pobierz plik

SIWZ - pobierz plik

Projekt umowy - załącznik nr 7 do SIWZ - pobierz plik

Inwentaryzacacja - załącznik nr 8 do SIWZ:

rzut przyziemia - pobierz plik

rzut pietra - pobierz plik

rzut strychu i więźby- pobierz plik

rzut połaci dachu- pobierz plik

przekrój A-A - pobierz plik

przekrój B-B - pobierz plik

elewacja frontowa - pobierz plik

elewacje boczne - pobierz plik

elewacja S - nowa - pobierz plik

elewacja N - nowa- pobierz plik

elewacja N - stara - pobierz plik

rzut piwnic - pobierz plik

opis techniczny - inwentaryzacja - pobierz plik

Projekr ogrodzenia i przyłącza kanalizacji -załącznik nr 8 do SIWZ:

usytułowanie elementów ogrodzenia - pobierz plik

ogrodzenie - widok od ulicy - pobierz plik

ogrodzenie - brama 1 - pobierz plik

ogrodzenie brama wjazdowa 2 - pobierz plik

ogrodzenie - furtka - pobierz plik

ogrodzenie przęsło - pobierz plik

ogrodzenie przekrój i widok - pobierz plik

opis techniczny przyłącza - pobierz plik

opis techniczny ogrodzenia - pobierz plik

PZT - przyłącze - pobierz plik

Rys 1 - profil przyłącza - pobierz plik

Projekt z opisem -załącznik nr 8 do SIWZ::

rzut przyziemia - pobierz plik

rzut pietra - pobierz plik

rzut strychu i więźby - pobierz plik

rzut połaci dachu - pobierz plik

przekrój A- A - pobierz plik

przekrój B-B - pobierz plik

elewacja frontowa - pobierz plik

elewacje boczne - pobierz plik

elewacja S nowa - pobierz plik

elewacja N - pobierz plik

elewacja N - stara - pobierz plik

rzut piwnic - pobierz plik

rzut przyziemia - instalacje elektryczne , sterowania i oświetlenia - pobierz plik

rzut piętra - instalacje elektryczne, sterowania i oświetlenia - pobierz plik

rzut połaci dachu, zasilanie elektryczne wentylacji - pobierz plik

opis techniczny Łaszewo - pobierz plik

podjazd dla niepełnosprawnych - pobierz plik

PZT 1:500 - pobierz plik

rzut piętra - instalacje elektryczne i sterowni - pobierz plik

rzut piwnic - instalacje - pobierz plik

rzut przyziemia - instalacja wod - kan - pobierz plik

rzut piętra - pobierz plik

rzut przyziemia - wentylacja - pobierz plik

rzut piętra - wentylacja - pobierz plik

technologia - pobierz plik

Specyfikacje techniczne - załącznik nr 8 do SIWZ:

specyfikacja ogólna- pobierz plik

specyfikacje place,ogrodzenie - pobierz plik

specyfikacja - wymiana stolarki- pobierz plik

roboty pokrywcze - pobierz plik

specyfikacje izolacje- pobierz plik

specyfikacje - tynki - pobierz plik

Przedmiar robót , kosztorys naładczy -załącznik nr 9 do SIWZ: pobierz plik

Wzór kosztorysu uproszczonego - pobierz plik

 

Ogłoszenie: Dowóz dzieci do szkół z terenu gminy Bartniczka w latach 2013-2014, 2014-2015 - pobierz plik

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2013 - pobierz plik

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na zadanie pn. "Usuwanie azbestu z terenu Gminy Bartniczka rok 2013" w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14000 euro - pobierz plik

Załącznik nr 4 - potencjał kadrowy - pobierz plik

Obsługa gastronomiczna Festynu „Święto Miodu w Gminie Bartniczka 2013”- pobierz plik

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - pobierz plik

Ogłoszenie - pobierz plik

Uchwały Rady Gminy:

Uchwała Nr XXII/105/12 - pobierz plik

Uchwała Nr XXII/106/12 - pobierz plik

Uchwała Nr XXV/127/13 - pobierz plik

Uchwała Nr XXV/128/13 - pobierz plik

Wyjaśnienie do wszystkich uczestników postępowania przetargowego - pobierz plik

ZARZĄDZENIE NR 7/13 WÓJTA GMINY BARTNICZKA z dnia 10 kwietnia 2013 r. w  sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - pobierz plik

 

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz plik

SIWZ - pobierz plik

Załącznik nr 1

opis 1 - pobierz plik

Rys 1.1 -pobierz plik

Rys 1.2 - pobierz plik

Rys 1.3 - pobierz plik

Rys 1.4 - pobierz plik

Rys 1.5 - pobierz plik

Opis 2 - pobierz plik

Rys 2.1 - pobierz plik

Rys 2.2 - pobierz plik

Rys 2.3 - pobierz plik

Rys 2.4 - pobierz plik

Opis 3  - pobierz plik

Rys 3.1 - pobierz plik

Rys 3.2 - pobierz plik

Rys 3.3 - pobierz plik

Rys 3.4 - pobierz plik

Rys 3.5 - pobierz plik

Rys 3.6 - pobierz plik

Opis 4 - pobierz plik

Rys 4.1- pobierz plik

Rys 4.2- pobierz plik

Rys 4.3- pobierz plik

Rys 4.4- pobierz plik

Rys 4.5- pobierz plik

Rys 4.6- pobierz plik

Rys 4.7- pobierz plik

Rys 4.8- pobierz plik

Rys 4.9- pobierz plik

Rys 4.10- pobierz plik

Rys 4.11- pobierz plik

Rys 4.12- pobierz plik

Rys 4.13- pobierz plik

Opis 5 - pobierz plik

Rys 5.1- pobierz plik

Rys 5.2 - pobierz plik

Rys 5.3 - pobierz plik

Rys 5.4 - pobierz plik

Rys 5.5 - pobierz plik

Rys 5.6 - pobierz plik

Rys 5.7 - pobierz plik

Opis 6 - pobierz plik

STR TYT 6.1- pobierz plik

Opis 7 - pobierz plik

Rys 7.1 - pobierz plik

Rys 7.2 - pobierz plik

Rys 7.3 - pobierz plik

Rys 7.4 - pobierz plik

Rys 7.5 - pobierz plik

Rys 7.6 - pobierz plik

Rys 7.7 - pobierz plik

Rys 7.8 - pobierz plik

Rys 7.9 - pobierz plik

Rys 7.10 - pobierz plik

Rys 7.11 - pobierz plik

Rys 7.12 - pobierz plik

Rys 7.13 - pobierz plik

Rys 7.14- pobierz plik

Rys 7.15 - pobierz plik

Rys 7.16 - pobierz plik

Rys 7.17 - pobierz plik

Rys 7.18 - pobierz plik

Rys 7.19 - pobierz plik

Rys 7.20 - pobierz plik

Wykaz urządzeń - pobierz plik

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - pobierz plik

Załącznik  nr 2

Mapa poglądowa - lokalizacji inwestycji - pobierz plik

Załącznik Nr 10

Przedmiar robót - pobierz plik

Zmiana SIWZ 09.01.2013- pobierz plik

Załącznik 1, opis 4, rys 4.14 - karta katologowa - pobierz plik

Załacznik nr 1, opis 7, rys. 7.11a- pobierz plik

Odpowiedz na pyt. 1 - pobierz plik

 Odpowiedz pyt 2 - pobierz plik

Dotyczy odp.2 - rysunek 1 - pobierz plik

Dotyczy odp. 2 rys. 2 - pobierz plik

Odpowiedz na pyt. 3 - pobierz plik

Zmiana ogłoszenia - pobierz plik

Odpowiedzi na pytania wykonawców - 15.01.2013. - pobierz plik

Zmieniony przedmiar robót - pobierz plik

Zmieniny schemat technologiczny - pobierz plik

 Zmienony WYKAZ ARMATURY I URZĄDZEŃ - pobierz plik

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - pobierz plik

Zmiana ogłoszenia 19.01.2013 - pobierz plik

Zmiana SWIZ 19.01.2013- pobierz plik

Przedmiar robót zmiana 19.01.2013. - pobierz plik

Zmiana ogłoszenia 20.01.2013 - pobierz plik

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU i SIWZ - roboty budowlane - pobierz plik

Szczegółowa specyfikacja techniczna - pobierz plik

Kosztrys ofertowy - pobierz plik

Przedmiar inwestorski - pobierz plik

Projekt - pobierz plik

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA- pobierz plik

Kosztorys Ofertowy i przedmiar inwestorski po zmianie - pobierz plik

Odpowiedz na pytania wykonawców i zmiana treści SIWZ- pobierz plik

Wyjaśnienie treści SIWZ - pobierz plik

 

Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz plik

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - pobierz plik

Załączniki - pobierz plik

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej w roku 2012. - pobierz plik

OGŁOSZENIE I SPECYFIKACJA - pobierz plik

SPECYFIKACJE TECHNICZNE:

zał 00 - pobierz plik

zał - 01- pobierz plik

zał 02 - pobierz plik

zał- 03 - pobierz plik

zał- 04 - pobierz plik

zał- 05 - pobierz plik

zał- 06 - pobierz plik

zał- 07 - pobierz plik

zał- 08 - pobierz plik

zał- 09 - pobierz plik

zał- 10 - pobierz plik

zał- 11 - pobierz plik

zał- 12 - pobierz plik

PRZEDMIAR ROBÓT - pobierz plik

OPIS BUDYNKU - pobierz plik

MAPA 1_500 - pobierz plik

RYSUNKI - TERMOMODERNIZACJA I REMONT

rys. 1 - pobierz plik

rys. 2 - pobierz plik

rys. 3 - pobierz plik

rys. 4 - pobierz plik

rys. 5 - pobierz plik

RYSUNKI - INWETARYZACJA

rys. 1 - pobierz plik

rys. 2 - pobierz plik

rys. 3 - pobierz plik

rys. 4 - pobierz plik

rys. 5 - pobierz plik

Ogłoszenie o przetargu - pobierz plik

Zaproszenie do złożenia oferty -pobierz plik

Szczegółowy opis zamówienia - pobierz plik

Umowa przedmiotu zamówienia - pobierz plik

Formularz ofertowy - pobierz plik

Ogloszenie o przetargu  na  sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z gruntem we wsi Jastrzębie - pobierz plik

Zaproszenie - pobierz plik

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - pobierz plik

Formularz ofertowy - pobierz plik

Wzór umowy - pobierz plik

Ogłoszenie - pobierz plik

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - pobierz plik

Załączniki - pobierz plik

OGŁOSZENIE -pobierz plik

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - pobierz plik

ZAŁĄCZNIKI -pobierz plik

 

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej w roku 2011. - pobierz plik

Ogłoszenie "Budowa placów zabaw na terenie wsi Radoszki, Grążawy, Łaszewo, Nowe Świerczyny" - pobierz plik
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) - pobierz plik

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - pobierz plik

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) po korekcie- pobierz plik

 

Grążawy

Opis techniczny - pobierz plik

Przedmiar robót - pobierz plik

 

Łaszewo

Opis techniczny - pobierz plik

Przedmiar robót - pobierz plik

 

Nowe Świerczyny

Opis techniczny - pobierz plik

Przedmiar robót - pobierz plik

 

Radoszki

Opis techniczny - pobierz plik

Przedmiar robót - pobierz plik

 

Zapytanie i odpowiedź - pobierz plik

Rozstrzygnięcie postępowania - zawiadomienie o wyborze - pobierz plik

Zorganizowanie dożywiania w Gminie Bartniczka w 2011 roku

Ogłoszenie - pobierz plik

Specyfikacja - pobierz plik

Załączniki - pobierz plik

Dokumentacja przetargu - pobierz plik

Zapytanie i odpowiedź - pobierz plik

Ogłoszenie- pobierz plik

SWIZ - pobierz plik

Załączniki - pobierz plik

Modyfikacja SWIZ - pobierz plik

Ogłoszenie - pobierz plik

SIWZ - pobierz plik

Załącznik nr 1

SST - pobierz plik

SST 1 - pobierz plik

Załącznik nr 2

dokumentacja instalacyjna

strona tytułowa - pobierz plik

Zał 1- pobierz plik

zał 2 - pobierz plik

Zał 3 - pobierz plik

Zał 4 - pobierz plik

Zał 5 - pobierz plik

Zał 6 - pobierz plik

Zał 7 - pobierz plik

Zał 8 - pobierz plik

Zał 9 - pobierz plik

zał 10 - pobierz plik

Projekt budowlany

Zał 1- pobierz plik

zał 2 - pobierz plik

zał 3 - pobierz plik

Zał 4 - pobierz plik

Zał 5 - pobierz plik

Zał 6 - pobierz plik

Załącznik nr 3

Zał 1- pobierz plik

Zał 2 - pobierz plik

Zał 3 - pobierz plik

Prośba  wyjaśnienie - pobierz plik

Wyjaśnienie SIWZ - pobierz plik

 

 

Ogłoszenie- pobierz plik

Specyfikacja - pobierz plik

Ogłoszenie pwiązane - pobierz plik

Specyfikacja po korekcie - pobierz plik

Załącznik Nr 1 i 2

Specyfikacje techniczne

Zał 1- pobierz plik

Zał 2 - pobierz plik

Zał 3 - pobierz plik

Zał 4 - pobierz plik

Zał 5 - pobierz plik

Zał 6 - pobierz plik

Zał 7 - pobierz plik

Zał 8 - pobierz plik

Zał 9 - pobierz plik

Zał 10- pobierz plik

Zał 11 - pobierz plik

Zał 12 - pobierz plik

Zał 13 - pobierz plik

Zał 14 - pobierz plik

Zał 15 - pobierz plik

Zał 16 - pobierz plik

Zał 17 - pobierz plik

Zał 18 - pobierz plik

Zał 19 - pobierz plik

Zał 20 - pobierz plik

Zał 21- pobierz plik

Zał 22 - pobierz plik

Załącznik Nr 3

Zał 1 - pobierz plik

Zał 2 - pobierz plik

Zał 3 - pobierz plik

Zał 4 - pobierz plik

Zał 5 - pobierz plik

Zał 6 - pobierz plik

Zał 7 - pobierz plik

Zał 8 - pobierz plik

Zał 9 - pobierz plik

Zał 10 - pobierz plik

Zał 11 - pobierz plik

Zał 12 - pobierz plik

Zał 13 - pobierz plik

Zał 14 - pobierz plik

Zał 15 - pobierz plik

Zał 16 - pobierz plik

Zał 17 - pobierz plik

Zał 18 - pobierz plik

Zał 19 - pobierz plik

Zał 20 - pobierz plik

Zał 21- pobierz plik

Zał 22 - pobierz plik

Zał 23- pobierz plik

Zał 24 - pobierz plik

Zał 25 - pobierz plik

Zał 26 - pobierz plik

Zał 27 - pobierz plik

Zał 28 - pobierz plik

Zał 29 - pobierz plik

Zał 30 - pobierz plik

Zał 31 - pobierz plik

Zał 32 - pobierz plik

Zał 33 - pobierz plik

Zał 34 - pobierz plik

Zał 35 - pobierz plik

Zał 36 - pobierz plik

Zał 37 - pobierz plik

Zał 38 - pobierz plik

Zał 39 - pobierz plik

Zał 40 - pobierz plik

Zał 41 - pobierz plik

Zał 42 - pobierz plik

Zał 43 - pobierz plik

Zał 44 - pobierz plik

Zał 45 - pobierz plik

Załącznik Nr 4

Kosztorys ofertowy- pobierz plik

Wyjaśnienia nr 1- pobierz plik

Załączniki do wyjaśnienia nr 1

Zał 1 - pobierz plik

zał 2 - pobierz plik

zał 3 - pobierz plik

zał 4 - pobierz plik

 

Ogłoszenie i SIWZ - pobierz plik

Załacznik nr 1 i 4 - pobierz plik

Załacznik nr 2 - pobierz plik

Załacznik nr 3 - pobierz plik

Załacznik nr 5 - pobierz plik

Zapytanie i odpowiedz - pobierz plik

Ogłoszenie i SIWZ - pobierz plik

Załącznik Nr 1 i 4  - pobierz plik

Załącznik Nr 2 - pobierz plik

Załącznik Nr 3 - pobierz plik

Załącznik Nr 5 - pobierz plik

Zapytanie i odpowiedz - pobierz plik

Korekta ogłoszenia i specyfikacji - pobierz plik

 Unieważnienie postępowania- pobierz plik

Ogłoszenie przetargu - pobierz plik

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - pobierz plik

Załącznik nr 1 - pobierz plik

Załącznik nr 2 - pobierz plik

Załącznik nr 3 - pobierz plik

Załącznik nr 4 - pobierz plik

Specyfikacja - pobierz plik

Załącznik nr 3 - pobierz plik

Załącznik nr 4 - pobierz plik

Załącznik nr 6 - pobierz plik

Mapy i rysunki - pobierz plik

Specyfikacja - pobierz plik

Załącznik nr 3 - pobierz plik

Załącznik nr 4 - pobierz plik

Załącznik nr 6 - pobierz plik

 

DROGI WE WSI BARTNICZKA

STT - pobierz plik

Opis techniczny - pobierz plik

Kosztorys ofertowy - pobierz plik

 Kosztorys - pobierz plik

Przedmiar robót - pobierz plik

Mapy i rysunki - pobierz plik

 

DROGI WE WSI GRĄŻAWY

STT - pobierz plik

Opis techniczny - pobierz plik

Kosztorys ofertowy - pobierz plik

Kosztorys - pobierz plik

Przedmiar robót - pobierz plik

Mapy i rysunki - pobierz plik

 

DROGA JASTRZĘBIE - GORTATOWO

STT - pobierz plik

Opis techniczny - pobierz plik

Kosztorys ofertowy - pobierz plik

Kosztorys - pobierz plik

Przedmiar robót - pobierz plik

Mapy i rysunki - pobierz plik

 

DROGA JASTRZĘBIE - IGLICZYZNA

STT - pobierz plik

Opis techniczny - pobierz plik

Kosztorys ofertowy - pobierz plik

Kosztorys - pobierz plik

Przedmiar robót - pobierz plik

Mapy i rysunki - pobierz plik

 

DROGA JASTRZĘBIE - KOMOROWO

STT - pobierz plik

Opis techniczny - pobierz plik

Kosztorys ofertowy - pobierz plik

Kosztorys - pobierz plik

Przedmiar robót - pobierz plik

Mapy i rysunki - pobierz plik

 

DROGA KOMOROWO -GOŁKÓWKO

STT- pobierz plik

Opis techniczny - pobierz plik

Kosztorys ofertowy - pobierz plik

Kosztorys - pobierz plik

Przedmiar robót - pobierz plik

Mapy i rysunki - pobierz plik

 

DROGA ŁASZEWO GASSA

STT - pobierz plik

Opis techniczny - pobierz plik

Kosztorys ofertowy - pobierz plik

Kosztorys - pobierz plik

Przedmiar robót - pobierz plik

Mapy i rysunki - pobierz plik

 

DROGA W NOWYCH ŚWIERCZYNACH

STT- pobierz plik

Opis techniczny - pobierz plik

Kosztorys ofertowy - pobierz plik

Kosztorys - pobierz plik

Przedmiar robót - pobierz plik

Mapy i rysunki - pobierz plik

 

DROGA W RADOSZKACH

STT- pobierz plik

Opis techniczny- pobierz plik

Kosztorys ofertowy - pobierz plik

Kosztorys - pobierz plik

Przedmiar robót - pobierz plik

Mapy i rysunki - pobierz plik

 

DROGA W SOKOŁOWIE

STT - pobierz plik

Opis techniczny - pobierz plik

Kosztorys ofertowy - pobierz plik

Kosztorys - pobierz plik

Przedmiar robót - pobierz plik

Mapy i rysunki - pobierz plik

 

DROGA STARE ŚWIERCZYNY - BELFORT

STT-pobierz plik

Opis techniczny- pobierz plik

Kosztorys ofertowy - pobierz plik

Kosztorys - pobierz plik

Przedmiar robót - pobierz plik

Mapy i rysunki - pobierz plik

 

DROGA STARE ŚWIERCZYNY - NOWE ŚWIERCZYNY

STT - pobierz plik

Opis techniczny - pobierz plik

Kosztorys ofertowy- pobierz plik

Kosztorys - pobierz plik

Przedmiar robót - pobierz plik

Mapy i rysunki- pobierz plik

 

DROGA ŚWIERCZYNKI - KOZIARY

STT- pobierz plik

Opis techniczny - pobierz plik

Kosztorys ofertowy - pobierz plik

Kosztorys - pobierz plik

Przedmiar robót - pobierz plik

Mapy i rysunki - pobierz plik

 

Ogłoszenie o przetargu - pobierz plik

Ogłoszenie - przetarg na przebudowę dróg gminnych - pobierz plik

Specyfikacja przebudowy dróg na terenie gminy Bartniczka - pobierz plik

Załącznik nr 3 do SIWZ - pobierz plik

Załącznik nr 4 do SIWZ - pobierz plik

Załącznik nr 6 do SIWZ - pobirz plik

 

Bartniczka - ulice

SST Bartniczka - pobierz plik

Opis techniczny - pobierz plik

Kosztorys ofertowy - pobierz plik

Kosztorys - pobierz plik

Przedmiar robót - pobierz plik

Mapy i rysunki - pobierz plik

 

Grążawy

SST Grążawy - pobierz plik

Opis techniczny - pobierz plik

Kosztorys ofertowy - pobierz plik

Kosztorys - pobierz plik

Przedmiar robót - pobierz plik

Mapy i rysunki - pobierz plik

 

Jastrzębie - Łaszewo

SST Jastrzębie - Łaszewo - pobierz plik

Opis techniczny - pobierz plik

Kosztorys ofertowy- pobierz plik

Kosztorys - pobierz plik

Przedmiar robót - pobierz plik

Mapy i rysunki - pobierz plik

 

Jastrzębie - Gortatowo

SST Jastrzębie - Gortatowo - pobierz plik

Opis techniczny - pobierz plik

Kosztorys ofertowy - pobierz plik

Kosztorys - pobierz plik

Przedmiar robót - pobierz plik

Mapy i rysunki - pobierz plik

 

Jastrzębie - Igliczyzna

SST Jastrzębie - Igliczyzna - pobierz plik

Opis techniczny - pobierz plik

Kosztorys ofertowy - pobierz plik

Kosztorys - pobierz plik

Przedmiar robót - pobierz plik

Mapy i rysunki - pobierz plik

 

Jastrzębie - Komorowo

SST Jastrzębie - Komorowo

Opis techniczny - pobierz plik

Kosztorys ofertowy - pobierz plik

Kosztorys - pobierz plik

Przedmiar robót - pobierz plik

Mapy i rysunki - pobierz plik

 

Komorowo - Gołkówko

SST Komorowo - Gołkówko - pobierz plik

Opis techniczny - pobierz plik

Kosztorys ofertowy - pobierz plik

Kosztorys - pobierz plik

Przedmiar robót - pobierz plik

Mapy i rysunki - pobierz plik

 

Łaszewo - Gassa

SST Łaszewo - Gassa

Opis techniczny - pobierz plik

Kosztorys ofertowy - pobierz plik

Kosztorys - pobierz plik

Przedmiar robót - pobierz plik

Mapy i rysunki - pobierz plik

 

Nowe Świerczyny

SST Nowe Świerczyny - pobierz plik

Opis Techniczny - pobierz plik

Kosztorys ofertowy - pobierz plik

Kosztorys - pobierz plik

Przedmiar robót - pobierz plik

Mapy i rysunki - pobierz plik

 

Radoszki

SST Radoszki - pobierz plik

Opis techniczny - pobierz plik

Kosztorys ofertowy - pobierz plik

Koszxtorys - pobierz plik

Przedmiar robót - pobierz plik

Mapy i rysunki - pobierz plik

 

Sokołowo

SST Sokołowo - pobierz plik

Opis techniczny - pobierz plik

Kosztorys ofertowy - pobierz plik

Kosztorys - pobierz plik

Przedmiar robót - pobierz plik

Mapy i rysunki - pobierz plik

 

Stare Świerczyny - Belfort

SST Stare Świerczyny - Belfort

Opis techniczny - pobierz plik

Kosztorys ofertowy - pobierz plik

Kosztorys - pobierz plik

Przedmiar robót - pobierz plik

Mapy i rysunki - pobierz plik

 

Stare Świerczyny - Nowe Świerczyny

SST Stare Świerczyny - Nawe Świerczyny - pobierz plik

Opis techniczny - pobierz plik

Kosztorys ofertowy - pobierz plik

Kosztorys - pobierz plik

Przedmiar robót - pobierz plik

Mapy i rysunki - pobierz plik

 

Świerczynki - Koziary

SST Świerczynki - Koziary - pobierz plik

Opis techniczny - pobierz plik

Kosztorys ofertowy - pobierz plik

Kosztorys - pobierz plik

Przedmiar robót - pobierz plik

Mapy i rysunki - pobierz plik 

 

Zawiadomienie o wniesieniu protestu

Zawiadomienie 1- pobierz plik

Zawiadomienie 2 - pobierz plik


PROTESTY

Wezwanie do przystąpienia do protestu - pobierz plik 

Protest IZOSAN

strona 1 - pobierz plik

strona 2 - pobierz plik

strona 3 - pobierz plik

strona 4 - pobierz plik

strona 5 - pobierz plik

strona 6 - pobierz plik

strona 7 - pobierz plik

Protest PDB

strona 1 - pobierz plik

strona 2 - pobierz plik

strona 3 - pobierz plik

strona 4 - pobierz plik

strona 5 - pobierz plik

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz plik

Specyfikacja po modyfikacji - pobierz plik

 Załącznik nr 3 po modyfikacji - pobierz plik

Załącznik nr 4 po modyfikacji - pobierz plik 

Rozstrzygnięcie protestu IZOSAN - pobierz plik

Rozstrzygnięcie protestu PDB - pobierz plik

 

WÓJT GMINY BARTNICZKA OGŁASZA
PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


na wydzierżawienie lokalu użytkowego – sklepu wraz z pomieszczeniami przynależnymi, mieszczącego się w budynku gminnym, we wsi Gutowo.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2008 r. (wtorek) o godz. 10.00, w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bartniczka (pokój nr 3)


Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Bartniczka ul. Brodnicka 8, 87-321 Bartniczka

Przedmiot zamówienia:
Prowadzenie dowozu dzieci do szkół na terenie gminy Bartniczka w roku szkolnym 2008/2009

termin składania ofert: 21.7.2008